1. etouV dwdekatou thV basileiaV naboucodonosor oV ebasileusen assuriwn en nineuh th polei th megalh en taiV hmeraiV arfaxad oV ebasileusen mhdwn en ekbatanoiV

2. kai wkodomhsen ep' ekbatanwn kuklw teich ek liqwn lelaxeumenwn eiV platoV phcwn triwn kai eiV mhkoV phcwn ex kai epoihsen to uyoV tou teicouV phcwn ebdomhkonta kai to platoV autou phcwn penthkonta

3. kai touV purgouV autou esthsen epi taiV pulaiV authV phcwn ekaton kai to platoV authV eqemeliwsen eiV phceiV exhkonta

4. kai epoihsen taV pulaV authV pulaV diegeiromenaV eiV uyoV phcwn ebdomhkonta kai to platoV authV phceiV tessarakonta eiV exodouV dunamewV dunatwn autou kai diataxeiV twn pezwn autou

5. kai epoihsen polemon en taiV hmeraiV ekeinaiV o basileuV naboucodonosor proV basilea arfaxad en tw pediw tw megalw touto estin pedion en toiV orioiV ragau

6. kai sunhnthsan proV auton panteV oi katoikounteV thn oreinhn kai panteV oi katoikounteV ton eufrathn kai ton tigrin kai ton udasphn kai pedia ariwc basilewV elumaiwn kai sunhlqon eqnh polla eiV parataxin uiwn celeoud

7. kai apesteilen naboucodonosor basileuV assuriwn epi pantaV touV katoikountaV thn persida kai epi pantaV touV katoikountaV proV dusmaiV touV katoikountaV thn kilikian kai damaskon kai ton libanon kai antilibanon kai pantaV touV katoikountaV kata proswpon thV paraliaV

8. kai touV en toiV eqnesi tou karmhlou kai galaad kai thn anw galilaian kai to mega pedion esdrhlwn

9. kai pantaV touV en samareia kai taiV polesin authV kai peran tou iordanou ewV ierousalhm kai batanh kai celouV kai kadhV kai tou potamou aiguptou kai tafnaV kai ramessh kai pasan ghn gesem

10. ewV tou elqein epanw tanewV kai memfewV kai pantaV touV katoikountaV thn aigupton ewV tou elqein epi ta oria thV aiqiopiaV

11. kai efaulisan panteV oi katoikounteV pasan thn ghn to rhma naboucodonosor basilewV assuriwn kai ou sunhlqon autw eiV ton polemon oti ouk efobhqhsan auton all' hn enantion autwn wV anhr eiV kai anestreyan touV aggelouV autou kenouV en atimia proswpou autwn

12. kai equmwqh naboucodonosor epi pasan thn ghn tauthn sfodra kai wmose kata tou qronou kai thV basileiaV autou ei mhn ekdikhsein panta ta oria thV kilikiaV kai damaskhnhV kai suriaV anelein th romfaia autou kai pantaV touV katoikountaV en gh mwab kai touV uiouV ammwn kai pasan thn ioudaian kai pantaV touV en aiguptw ewV tou elqein epi ta oria twn duo qalasswn

13. kai paretaxato en th dunamei autou proV arfaxad basilea en tw etei tw eptakaidekatw kai ekrataiwqh en tw polemw autou kai anestreyen pasan thn dunamin arfaxad kai pasan thn ippon autou kai panta ta armata autou

14. kai ekurieuse twn polewn autou kai afiketo ewV ekbatanwn kai ekrathse twn purgwn kai epronomeuse taV plateiaV authV kai ton kosmon authV eqhken eiV oneidoV authV

15. kai elabe ton arfaxad en toiV oresi ragau kai kathkontisen auton en taiV sibunaiV autou kai exwleqreusen auton ewV thV hmeraV ekeinhV

16. kai anestreyen met' autwn autoV kai paV o summiktoV autou plhqoV andrwn polemistwn polu sfodra kai hn ekei raqumwn kai euwcoumenoV autoV kai h dunamiV autou ef' hmeraV ekaton eikosi


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina