1. epeidhper polloi epeceirhsan anataxasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn

2. kaqwV paredosan hmin oi ap archV autoptai kai uphretai genomenoi tou logou

3. edoxen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribwV kaqexhV soi grayai kratiste qeofile

4. ina epignwV peri wn kathchqhV logwn thn asfaleian

5. egeneto en taiV hmeraiV hrwdou tou basilewV thV ioudaiaV iereuV tiV onomati zacariaV ex efhmeriaV abia kai h gunh autou ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma authV elisabet

6. hsan de dikaioi amfoteroi enwpion tou qeou poreuomenoi en pasaiV taiV entolaiV kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi

7. kai ouk hn autoiV teknon kaqoti h elisabet hn steira kai amfoteroi probebhkoteV en taiV hmeraiV autwn hsan

8. egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei thV efhmeriaV autou enanti tou qeou

9. kata to eqoV thV ierateiaV elacen tou qumiasai eiselqwn eiV ton naon tou kuriou

10. kai pan to plhqoV tou laou hn proseucomenon exw th wra tou qumiamatoV

11. wfqh de autw aggeloV kuriou estwV ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatoV

12. kai etaracqh zacariaV idwn kai foboV epepesen ep auton

13. eipen de proV auton o aggeloV mh fobou zacaria dioti eishkousqh h dehsiV sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseiV to onoma autou iwannhn

14. kai estai cara soi kai agalliasiV kai polloi epi th gennhsei autou carhsontai

15. estai gar megaV enwpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatoV agiou plhsqhsetai eti ek koiliaV mhtroV autou

16. kai pollouV twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn

17. kai autoV proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardiaV paterwn epi tekna kai apeiqeiV en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon

18. kai eipen zacariaV proV ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuthV kai h gunh mou probebhkuia en taiV hmeraiV authV

19. kai apokriqeiV o aggeloV eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkwV enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai proV se kai euaggelisasqai soi tauta

20. kai idou esh siwpwn kai mh dunamenoV lalhsai acri hV hmeraV genhtai tauta anq wn ouk episteusaV toiV logoiV mou oitineV plhrwqhsontai eiV ton kairon autwn

21. kai hn o laoV prosdokwn ton zacarian kai eqaumazon en tw cronizein auton en tw naw

22. exelqwn de ouk hdunato lalhsai autoiV kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autoV hn dianeuwn autoiV kai diemenen kwfoV

23. kai egeneto wV eplhsqhsan ai hmerai thV leitourgiaV autou aphlqen eiV ton oikon autou

24. meta de tautaV taV hmeraV sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnaV pente legousa

25. oti outwV moi pepoihken o kurioV en hmeraiV aiV epeiden afelein to oneidoV mou en anqrwpoiV

26. en de tw mhni tw ektw apestalh o aggeloV gabrihl upo tou qeou eiV polin thV galilaiaV h onoma nazaret

27. proV parqenon memnhsteumenhn andri w onoma iwshf ex oikou dabid kai to onoma thV parqenou mariam

28. kai eiselqwn o aggeloV proV authn eipen caire kecaritwmenh o kurioV meta sou euloghmenh su en gunaixin

29. h de idousa dietaracqh epi tw logw autou kai dielogizeto potapoV eih o aspasmoV outoV

30. kai eipen o aggeloV auth mh fobou mariam eureV gar carin para tw qew

31. kai idou sullhyh en gastri kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun

32. outoV estai megaV kai uioV uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurioV o qeoV ton qronon dabid tou patroV autou

33. kai basileusei epi ton oikon iakwb eiV touV aiwnaV kai thV basileiaV autou ouk estai teloV

34. eipen de mariam proV ton aggelon pwV estai touto epei andra ou ginwskw

35. kai apokriqeiV o aggeloV eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamiV uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai uioV qeou

36. kai idou elisabet h suggenhV sou kai auth suneilhfuia uion en ghra authV kai outoV mhn ektoV estin auth th kaloumenh steira

37. oti ouk adunathsei para tw qew pan rhma

38. eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap authV o aggeloV

39. anastasa de mariam en taiV hmeraiV tautaiV eporeuqh eiV thn oreinhn meta spoudhV eiV polin iouda

40. kai eishlqen eiV ton oikon zacariou kai hspasato thn elisabet

41. kai egeneto wV hkousen h elisabet ton aspasmon thV mariaV eskirthsen to brefoV en th koilia authV kai eplhsqh pneumatoV agiou h elisabet

42. kai anefwnhsen fwnh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaixin kai euloghmenoV o karpoV thV koiliaV sou

43. kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou proV me

44. idou gar wV egeneto h fwnh tou aspasmou sou eiV ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefoV en th koilia mou

45. kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsiV toiV lelalhmenoiV auth para kuriou

46. kai eipen mariam megalunei h yuch mou ton kurion

47. kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou

48. oti epebleyen epi thn tapeinwsin thV doulhV autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

49. oti epoihsen moi megaleia o dunatoV kai agion to onoma autou

50. kai to eleoV autou eiV geneaV genewn toiV foboumenoiV auton

51. epoihsen kratoV en bracioni autou dieskorpisen uperhfanouV dianoia kardiaV autwn

52. kaqeilen dunastaV apo qronwn kai uywsen tapeinouV

53. peinwntaV eneplhsen agaqwn kai ploutountaV exapesteilen kenouV

54. antelabeto israhl paidoV autou mnhsqhnai eleouV

55. kaqwV elalhsen proV touV pateraV hmwn tw abraam kai tw spermati autou eiV ton aiwna

56. emeinen de mariam sun auth wsei mhnaV treiV kai upestreyen eiV ton oikon authV

57. th de elisabet eplhsqh o cronoV tou tekein authn kai egennhsen uion

58. kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneiV authV oti emegalunen kurioV to eleoV autou met authV kai sunecairon auth

59. kai egeneto en th ogdoh hmera hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patroV autou zacarian

60. kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouci alla klhqhsetai iwannhV

61. kai eipon proV authn oti oudeiV estin en th suggeneia sou oV kaleitai tw onomati toutw

62. eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auton

63. kai aithsaV pinakidion egrayen legwn iwannhV estin to onoma autou kai eqaumasan panteV

64. anewcqh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon

65. kai egeneto epi pantaV foboV touV perioikountaV autouV kai en olh th oreinh thV ioudaiaV dielaleito panta ta rhmata tauta

66. kai eqento panteV oi akousanteV en th kardia autwn legonteV ti ara to paidion touto estai kai ceir kuriou hn met autou

67. kai zacariaV o pathr autou eplhsqh pneumatoV agiou kai proefhteusen legwn

68. euloghtoV kurioV o qeoV tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou

69. kai hgeiren keraV swthriaV hmin en tw oikw dabid tou paidoV autou

70. kaqwV elalhsen dia stomatoV twn agiwn twn ap aiwnoV profhtwn autou

71. swthrian ex ecqrwn hmwn kai ek ceiroV pantwn twn misountwn hmaV

72. poihsai eleoV meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhV agiaV autou

73. orkon on wmosen proV abraam ton patera hmwn tou dounai hmin

74. afobwV ek ceiroV twn ecqrwn hmwn rusqentaV latreuein autw

75. en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaV taV hmeraV thV zwhV hmwn

76. kai su paidion profhthV uyistou klhqhsh proporeush gar pro proswpou kuriou etoimasai odouV autou

77. tou dounai gnwsin swthriaV tw law autou en afesei amartiwn autwn

78. dia splagcna eleouV qeou hmwn en oiV epeskeyato hmaV anatolh ex uyouV

79. epifanai toiV en skotei kai skia qanatou kaqhmenoiV tou kateuqunai touV podaV hmwn eiV odon eirhnhV

80. to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en taiV erhmoiV ewV hmeraV anadeixewV autou proV ton israhl


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina