1. kai proshlqosan oi arcipatriwtai twn uiwn leui proV eleazar ton ierea kai proV ihsoun ton tou nauh kai proV touV arcifulouV patriwn ek twn fulwn israhl

2. kai eipon proV autouV en shlw en gh canaan legonteV eneteilato kurioV en ceiri mwush dounai hmin poleiV katoikein kai ta perisporia toiV kthnesin hmwn

3. kai edwkan oi uioi israhl toiV leuitaiV en tw kataklhronomein dia prostagmatoV kuriou taV poleiV kai ta perisporia autwn

4. kai exhlqen o klhroV tw dhmw kaaq kai egeneto toiV uioiV aarwn toiV iereusin toiV leuitaiV apo fulhV iouda kai apo fulhV sumewn kai apo fulhV beniamin klhrwti poleiV deka treiV

5. kai toiV uioiV kaaq toiV kataleleimmenoiV ek thV fulhV efraim kai ek thV fulhV dan kai apo tou hmisouV fulhV manassh klhrwti poleiV deka

6. kai toiV uioiV gedswn apo thV fulhV issacar kai apo thV fulhV ashr kai apo thV fulhV nefqali kai apo tou hmisouV fulhV manassh en tw basan poleiV deka treiV

7. kai toiV uioiV merari kata dhmouV autwn apo fulhV roubhn kai apo fulhV gad kai apo fulhV zaboulwn klhrwti poleiV dwdeka

8. kai edwkan oi uioi israhl toiV leuitaiV taV poleiV kai ta perisporia autwn on tropon eneteilato kurioV tw mwush klhrwti

9. kai edwken h fulh uiwn iouda kai h fulh uiwn sumewn kai apo thV fulhV uiwn beniamin taV poleiV kai epeklhqhsan

10. toiV uioiV aarwn apo tou dhmou tou kaaq twn uiwn leui oti toutoiV egenhqh o klhroV

11. kai edwken autoiV thn kariaqarbok mhtropolin twn enak auth estin cebrwn en tw orei iouda ta de perisporia kuklw authV

12. kai touV agrouV thV polewV kai taV kwmaV authV edwken ihsouV toiV uioiV caleb uiou iefonnh en katascesei

13. kai toiV uioiV aarwn thn polin fugadeuthrion tw foneusanti thn cebrwn kai ta afwrismena ta sun auth kai thn lemna kai ta afwrismena ta proV auth

14. kai thn ailwm kai ta afwrismena auth kai thn tema kai ta afwrismena auth

15. kai thn gella kai ta afwrismena auth kai thn dabir kai ta afwrismena auth

16. kai asa kai ta afwrismena auth kai tanu kai ta afwrismena auth kai baiqsamuV kai ta afwrismena auth poleiV ennea para twn duo fulwn toutwn

17. kai para thV fulhV beniamin thn gabawn kai ta afwrismena auth kai gaqeq kai ta afwrismena auth

18. kai anaqwq kai ta afwrismena auth kai gamala kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

19. pasai ai poleiV uiwn aarwn twn ierewn deka treiV

20. kai toiV dhmoiV uioiV kaaq toiV leuitaiV toiV kataleleimmenoiV apo twn uiwn kaaq kai egenhqh poliV twn oriwn autwn apo fulhV efraim

21. kai edwkan autoiV thn polin tou fugadeuthriou thn tou foneusantoV thn sucem kai ta afwrismena auth kai gazara kai ta proV authn kai ta afwrismena auth

22. kai thn kabsaim kai ta afwrismena ta proV auth kai thn anw baiqwrwn kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

23. kai ek thV fulhV dan thn elkwqaim kai ta afwrismena auth kai thn geqedan kai ta afwrismena auth

24. kai ailwn kai ta afwrismena auth kai geqeremmwn kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

25. kai apo tou hmisouV fulhV manassh thn tanac kai ta afwrismena auth kai thn iebaqa kai ta afwrismena auth poleiV duo

26. pasai poleiV deka kai ta afwrismena ta proV autaiV toiV dhmoiV uiwn kaaq toiV upoleleimmenoiV

27. kai toiV uioiV gedswn toiV leuitaiV ek tou hmisouV fulhV manassh taV poleiV taV afwrismenaV toiV foneusasi thn gaulwn en th basanitidi kai ta afwrismena auth kai thn bosoran kai ta afwrismena auth poleiV duo

28. kai ek thV fulhV issacar thn kiswn kai ta afwrismena auth kai debba kai ta afwrismena auth

29. kai thn remmaq kai ta afwrismena auth kai phghn grammatwn kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

30. kai ek thV fulhV ashr thn basellan kai ta afwrismena auth kai dabbwn kai ta afwrismena auth

31. kai celkat kai ta afwrismena auth kai raab kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

32. kai ek thV fulhV nefqali thn polin thn afwrismenhn tw foneusanti thn kadeV en th galilaia kai ta afwrismena auth kai thn emmaq kai ta afwrismena auth kai qemmwn kai ta afwrismena auth poleiV treiV

33. pasai ai poleiV tou gedswn kata dhmouV autwn poleiV deka treiV

34. kai tw dhmw uiwn merari toiV leuitaiV toiV loipoiV ek thV fulhV uiwn zaboulwn thn maan kai ta perisporia authV kai thn kadhV kai ta perisporia authV

35. kai demna kai ta perisporia authV kai sella kai ta perisporia authV poleiV tessareV

36. kai peran tou iordanou tou kata iericw ek thV fulhV roubhn thn polin to fugadeuthrion tou foneusantoV thn bosor en th erhmw th miswr kai ta perisporia authV kai thn iazhr kai ta perisporia authV

37. kai thn dekmwn kai ta perisporia authV kai thn mafa kai ta perisporia authV poleiV tessareV

38. kai apo thV fulhV gad thn polin to fugadeuthrion tou foneusantoV thn ramwq en th galaad kai ta perisporia authV kai thn kamin kai ta perisporia authV

39. kai thn esebwn kai ta perisporia authV kai thn iazhr kai ta perisporia authV ai pasai poleiV tessareV

40. pasai poleiV toiV uioiV merari kata dhmouV autwn twn kataleleimmenwn apo thV fulhV leui kai egenhqh ta oria poleiV deka duo

41. pasai ai poleiV twn leuitwn en mesw katascesewV uiwn israhl tessarakonta oktw poleiV kai ta perisporia autwn

42. kuklw twn polewn toutwn poliV kai ta perisporia kuklw thV polewV pasaiV taiV polesin tautaiV [42a] kai sunetelesen ihsouV diamerisaV thn ghn en toiV orioiV autwn [42b] kai edwkan oi uioi israhl merida tw ihsoi kata prostagma kuriou edwkan autw thn polin hn hthsato thn qamnasarac edwkan autw en tw orei efraim [42c] kai wkodomhsen ihsouV thn polin kai wkhsen en auth [42d] kai elaben ihsouV taV macairaV taV petrinaV en aiV perietemen touV uiouV israhl touV genomenouV en th odw en th erhmw kai eqhken autaV en qamnasarac

43. kai edwken kurioV tw israhl pasan thn ghn hn wmosen dounai toiV patrasin autwn kai kateklhronomhsan authn kai katwkhsan en auth

44. kai katepausen autouV kurioV kukloqen kaqoti wmosen toiV patrasin autwn ouk anesth ouqeiV katenwpion autwn apo pantwn twn ecqrwn autwn pantaV touV ecqrouV autwn paredwken kurioV eiV taV ceiraV autwn

45. ou diepesen apo pantwn twn rhmatwn twn kalwn wn elalhsen kurioV toiV uioiV israhl panta paregeneto

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina