1. pauloV apostoloV ihsou cristou kat epitaghn qeou swthroV hmwn kai kuriou ihsou cristou thV elpidoV hmwn

2. timoqew gnhsiw teknw en pistei cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV hmwn kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

3. kaqwV parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenoV eiV makedonian ina paraggeilhV tisin mh eterodidaskalein

4. mhde prosecein muqoiV kai genealogiaiV aperantoiV aitineV zhthseiV parecousin mallon h oikonomian qeou thn en pistei

5. to de teloV thV paraggeliaV estin agaph ek kaqaraV kardiaV kai suneidhsewV agaqhV kai pistewV anupokritou

6. wn tineV astochsanteV exetraphsan eiV mataiologian

7. qelonteV einai nomodidaskaloi mh noounteV mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai

8. oidamen de oti kaloV o nomoV ean tiV autw nomimwV crhtai

9. eidwV touto oti dikaiw nomoV ou keitai anomoiV de kai anupotaktoiV asebesin kai amartwloiV anosioiV kai bebhloiV patralwaiV kai mhtralwaiV androfonoiV

10. pornoiV arsenokoitaiV andrapodistaiV yeustaiV epiorkoiV kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai

11. kata to euaggelion thV doxhV tou makariou qeou o episteuqhn egw

12. kai carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenoV eiV diakonian

13. ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn all hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia

14. uperepleonasen de h cariV tou kuriou hmwn meta pistewV kai agaphV thV en cristw ihsou

15. pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV oti cristoV ihsouV hlqen eiV ton kosmon amartwlouV swsai wn prwtoV eimi egw

16. alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeixhtai ihsouV cristoV thn pasan makroqumian proV upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eiV zwhn aiwnion

17. tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw sofw qew timh kai doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

18. tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata taV proagousaV epi se profhteiaV ina strateuh en autaiV thn kalhn strateian

19. ecwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tineV apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan

20. wn estin umenaioV kai alexandroV ouV paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina