1. bibloV genesewV ihsou cristou uiou dabid uiou abraam

2. abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

3. ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

4. aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

5. salmwn de egennhsen ton booz ek thV racab booz de egennhsen ton wbhd ek thV rouq wbhd de egennhsen ton iessai

6. iessai de egennhsen ton dabid ton basilea dabid de o basileuV egennhsen ton solomwnta ek thV tou ouriou

7. solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asa

8. asa de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

9. oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton acaz acaz de egennhsen ton ezekian

10. ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian

11. iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

12. meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

13. zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakeim eliakeim de egennhsen ton azwr

14. azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton aceim aceim de egennhsen ton elioud

15. elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

16. iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

17. pasai oun ai geneai apo abraam ewV dabid geneai dekatessareV kai apo dabid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

18. tou de ihsou cristou h gennhsiV outwV hn mnhsteuqeishV gar thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

19. iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn paradeigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

20. tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dabid mh fobhqhV paralabein mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

21. texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

22. touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV

23. idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

24. diegerqeiV de o iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

25. kai ouk eginwsken authn ewV ou eteken ton uion authV ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina