1. adam shq enwV

2. kainan malelehl iared

3. enwc maqousala lamec

4. nwe uioi nwe shm cam iafeq

5. uioi iafeq gamer magwg madai iwuan elisa qobel mosoc kai qiraV

6. kai uioi gamer ascanaz kai rifaq kai qorgama

7. kai uioi iwuan elisa kai qarsiV kitioi kai rodioi

8. kai uioi cam couV kai mestraim foud kai canaan

9. kai uioi couV saba kai euilat kai sabaqa kai regma kai sebekaqa kai uioi regma saba kai oudadan

10. kai couV egennhsen ton nebrwd outoV hrxato tou einai gigaV kunhgoV epi thV ghV

17. uioi shm ailam kai assour kai arfaxad

24. sala

25. eber falek ragau

26. serouc nacwr qara

27. abraam

28. uioi de abraam isaak kai ismahl

29. autai de ai geneseiV prwtotokou ismahl nabaiwq kai khdar nabdehl mabsan

30. masma idouma massh coddad qaiman

31. iettour nafeV kai kedma outoi eisin uioi ismahl

32. kai uioi cettouraV pallakhV abraam kai eteken autw ton zembran iexan madan madiam sobak swe kai uioi iexan saba kai daidan

33. kai uioi madiam gaifa kai ofer kai enwc kai abida kai eldaa panteV outoi uioi cettouraV

34. kai egennhsen abraam ton isaak kai uioi isaak hsau kai iakwb

35. uioi hsau elifaV kai ragouhl kai ieoul kai ieglom kai kore

36. uioi elifaV qaiman kai wmar swfar kai gowqam kai kenez kai thV qamna amalhk

37. kai uioi ragouhl naceq zare some kai moze

38. uioi shir lwtan swbal sebegwn ana dhswn wsar daiswn

39. kai uioi lwtan corri kai aiman kai ailaq kai namna

40. uioi swbal gwlam manacaq gaibhl swb kai wnam uioi de sebegwn aia kai ana

41. uioi ana daiswn uioi de dhswn emerwn kai eseban kai ieqran kai carran

42. kai uioi wsar balaan kai zoukan kai iwkan uioi daiswn wV kai arran

43. kai outoi oi basileiV autwn balak uioV bewr kai onoma th polei autou dennaba

44. kai apeqanen balak kai ebasileusen ant' autou iwbab uioV zara ek bosorraV

45. kai apeqanen iwbab kai ebasileusen ant' autou asom ek thV ghV qaimanwn

46. kai apeqanen asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o pataxaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim

47. kai apeqanen adad kai ebasileusen ant' autou samaa ek masekkaV

48. kai apeqanen samaa kai ebasileusen ant' autou saoul ek rowbwq thV para potamon

49. kai apeqanen saoul kai ebasileusen ant' autou balaennwn uioV acobwr

50. kai apeqanen balaennwn uioV acobwr kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad kai onoma th polei autou fogwr

51. kai apeqanen adad kai hsan hgemoneV edwm hgemwn qamana hgemwn gwla hgemwn ieqet

52. hgemwn elibamaV hgemwn hlaV hgemwn finwn

53. hgemwn kenez hgemwn qaiman hgemwn mabsar

54. hgemwn megedihl hgemwn hram outoi hgemoneV edwm

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina