1. pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

2. kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

3. cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

4. eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

5. akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

6. opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en umin eiV criston ihsoun

7. carin gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

8. dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

9. dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV ihsou cristou

10. parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV mou onhsimon

11. ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston on anepemya

12. su de auton toutestin ta ema splagcna proslabou

13. on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou

14. cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

15. taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

16. ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

17. ei oun eme eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

18. ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei

19. egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

20. nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw

21. pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV

22. ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

23. aspazontai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

24. markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

25. h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn [proV filhmona egrafh apo rwmhV dia onhsimou oiketou]


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina