1. kai egeneto meta to pataxai alexandron ton filippou makedona oV exhlqen ek ghV cettiim kai epataxen ton dareion basilea perswn kai mhdwn kai ebasileusen ant' autou proteron epi thn ellada

2. kai sunesthsato polemouV pollouV kai ekrathsen ocurwmatwn kai esfaxen basileiV thV ghV

3. kai dihlqen ewV akrwn thV ghV kai elaben skula plhqouV eqnwn kai hsucasen h gh enwpion autou kai uywqh kai ephrqh h kardia autou

4. kai sunhxen dunamin iscuran sfodra kai hrxen cwrwn eqnwn kai turannwn kai egenonto autw eiV foron

5. kai meta tauta epesen epi thn koithn kai egnw oti apoqnhskei

6. kai ekalesen touV paidaV autou touV endoxouV touV sunektrofouV autou ek neothtoV kai dieilen autoiV thn basileian autou eti autou zwntoV

7. kai ebasileusen alexandroV eth dwdeka kai apeqanen

8. kai epekrathsan oi paideV autou ekastoV en tw topw autou

9. kai epeqento panteV diadhmata meta to apoqanein auton kai oi uioi autwn opisw autwn eth polla kai eplhqunan kaka en th gh

10. kai exhlqen ex autwn riza amartwloV antiocoV epifanhV uioV antiocou tou basilewV oV hn omhra en rwmh kai ebasileusen en etei ekatostw kai triakostw kai ebdomw basileiaV ellhnwn

11. en taiV hmeraiV ekeinaiV exhlqon ex israhl uioi paranomoi kai anepeisan pollouV legonteV poreuqwmen kai diaqwmeqa diaqhkhn meta twn eqnwn twn kuklw hmwn oti af' hV ecwrisqhmen ap' autwn euren hmaV kaka polla

12. kai hgaqunqh o logoV en ofqalmoiV autwn

13. kai proequmhqhsan tineV apo tou laou kai eporeuqhsan proV ton basilea kai edwken autoiV exousian poihsai ta dikaiwmata twn eqnwn

14. kai wkodomhsan gumnasion en ierosolumoiV kata ta nomima twn eqnwn

15. kai epoihsan eautoiV akrobustiaV kai apesthsan apo diaqhkhV agiaV kai ezeugisqhsan toiV eqnesin kai epraqhsan tou poihsai to ponhron

16. kai htoimasqh h basileia enwpion antiocou kai upelaben basileusai ghV aiguptou opwV basileush epi taV duo basileiaV

17. kai eishlqen eiV aigupton en oclw barei en armasin kai elefasin kai en ippeusin kai en stolw megalw

18. kai sunesthsato polemon proV ptolemaion basilea aiguptou kai enetraph ptolemaioV apo proswpou autou kai efugen kai epeson traumatiai polloi

19. kai katelabonto taV poleiV taV ocuraV en gh aiguptw kai elaben ta skula ghV aiguptou

20. kai epestreyen antiocoV meta to pataxai aigupton en tw ekatostw kai tessarakostw kai tritw etei kai anebh epi israhl kai anebh eiV ierosoluma en oclw barei

21. kai eishlqen eiV to agiasma en uperhfania kai elaben to qusiasthrion to crusoun kai thn lucnian tou fwtoV kai panta ta skeuh authV

22. kai thn trapezan thV proqesewV kai ta spondeia kai taV fialaV kai taV quiskaV taV crusaV kai to katapetasma kai touV stefanouV kai ton kosmon ton crusoun ton kata proswpon tou naou kai elepisen panta

23. kai elaben to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta epiqumhta kai elaben touV qhsaurouV touV apokrufouV ouV euren

24. kai labwn panta aphlqen eiV thn ghn autou kai epoihsen fonoktonian kai elalhsen uperhfanian megalhn

25. kai egeneto penqoV mega epi israhl en panti topw autwn

26. kai estenaxan arconteV kai presbuteroi parqenoi kai neaniskoi hsqenhsan kai to kalloV twn gunaikwn hlloiwqh

27. paV numfioV anelaben qrhnon kai kaqhmenh en pastw epenqei

28. kai eseisqh h gh epi touV katoikountaV authn kai paV o oikoV iakwb enedusato aiscunhn

29. meta duo eth hmerwn apesteilen o basileuV arconta forologiaV eiV taV poleiV iouda kai hlqen eiV ierousalhm en oclw barei

30. kai elalhsen autoiV logouV eirhnikouV en dolw kai enepisteusan autw kai epepesen epi thn polin exapina kai epataxen authn plhghn megalhn kai apwlesen laon polun ex israhl

31. kai elaben ta skula thV polewV kai eneprhsen authn puri kai kaqeilen touV oikouV authV kai ta teich kuklw

32. kai hcmalwtisan taV gunaikaV kai ta tekna kai ta kthnh eklhronomhsan

33. kai wkodomhsan thn polin dauid teicei megalw kai ocurw purgoiV ocuroiV kai egeneto autoiV eiV akran

34. kai eqhkan ekei eqnoV amartwlon andraV paranomouV kai eniscusan en auth

35. kai pareqento opla kai trofhn kai sunagagonteV ta skula ierousalhm apeqento ekei kai egenonto eiV megalhn pagida

36. kai egeneto eiV enedron tw agiasmati kai eiV diabolon ponhron tw israhl dia pantoV

37. kai execean aima aqwon kuklw tou agiasmatoV kai emolunan to agiasma

38. kai efugon oi katoikoi ierousalhm di' autouV kai egeneto katoikia allotriwn kai egeneto allotria toiV genhmasin authV kai ta tekna authV egkatelipon authn

39. to agiasma authV hrhmwqh wV erhmoV ai eortai authV estrafhsan eiV penqoV ta sabbata authV eiV oneidismon h timh authV eiV exoudenwsin

40. kata thn doxan authV eplhqunqh h atimia authV kai to uyoV authV estrafh eiV penqoV

41. kai egrayen o basileuV pash th basileia autou einai pantaV eiV laon ena

42. kai egkatalipein ekaston ta nomima autou kai epedexanto panta ta eqnh kata ton logon tou basilewV

43. kai polloi apo israhl eudokhsan th latreia autou kai equsan toiV eidwloiV kai ebebhlwsan to sabbaton

44. kai apesteilen o basileuV biblia en ceiri aggelwn eiV ierousalhm kai taV poleiV iouda poreuqhnai opisw nomimwn allotriwn thV ghV

45. kai kwlusai olokautwmata kai qusian kai spondhn ek tou agiasmatoV kai bebhlwsai sabbata kai eortaV

46. kai mianai agiasma kai agiouV

47. oikodomhsai bwmouV kai temenh kai eidwlia kai quein ueia kai kthnh koina

48. kai afienai touV uiouV autwn aperitmhtouV bdeluxai taV yucaV autwn en panti akaqartw kai bebhlwsei

49. wste epilaqesqai tou nomou kai allaxai panta ta dikaiwmata

50. kai oV an mh poihsh kata ton logon tou basilewV apoqaneitai

51. kata pantaV touV logouV toutouV egrayen pash th basileia autou kai epoihsen episkopouV epi panta ton laon kai eneteilato taiV polesin iouda qusiazein kata polin kai polin

52. kai sunhqroisqhsan apo tou laou polloi proV autouV paV o egkataleipwn ton nomon kai epoihsan kaka en th gh

53. kai eqento ton israhl en krufoiV en panti fugadeuthriw autwn

54. kai th pentekaidekath hmera caseleu tw pemptw kai tessarakostw kai ekatostw etei wkodomhsen bdelugma erhmwsewV epi to qusiasthrion kai en polesin iouda kuklw wkodomhsan bwmouV

55. kai epi twn qurwn twn oikiwn kai en taiV plateiaiV equmiwn

56. kai ta biblia tou nomou a euron enepurisan en puri katascisanteV

57. kai opou eurisketo para tini biblion diaqhkhV kai ei tiV suneudokei tw nomw to sugkrima tou basilewV eqanatou auton

58. en iscui autwn epoioun tw israhl toiV euriskomenoiV en panti mhni kai mhni en taiV polesin

59. kai th pempth kai eikadi tou mhnoV qusiazonteV epi ton bwmon oV hn epi tou qusiasthriou

60. kai taV gunaikaV taV peritetmhkuiaV ta tekna autwn eqanatwsan kata to prostagma

61. kai ekremasan ta brefh ek twn trachlwn autwn kai touV oikouV autwn kai touV peritetmhkotaV autouV

62. kai polloi en israhl ekrataiwqhsan kai wcurwqhsan en autoiV tou mh fagein koina

63. kai epedexanto apoqanein ina mh mianqwsin toiV brwmasin kai mh bebhlwswsin diaqhkhn agian kai apeqanon

64. kai egeneto orgh megalh epi israhl sfodra


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina