1. anqrwpoV hn ex armaqaim sifa ex orouV efraim kai onoma autw elkana uioV ieremehl uiou hliou uiou qoke en nasib efraim

2. kai toutw duo gunaikeV onoma th mia anna kai onoma th deutera fennana kai hn th fennana paidia kai th anna ouk hn paidion

3. kai anebainen o anqrwpoV ex hmerwn eiV hmeraV ek polewV autou ex armaqaim proskunein kai quein tw kuriw qew sabawq eiV shlw kai ekei hli kai oi duo uioi autou ofni kai fineeV iereiV tou kuriou

4. kai egenhqh hmera kai equsen elkana kai edwken th fennana gunaiki autou kai toiV uioiV authV kai taiV qugatrasin authV meridaV

5. kai th anna edwken merida mian oti ouk hn auth paidion plhn oti thn annan hgapa elkana uper tauthn kai kurioV apekleisen ta peri thn mhtran authV

6. oti ouk edwken auth kurioV paidion kata thn qliyin authV kai kata thn aqumian thV qliyewV authV kai hqumei dia touto oti sunekleisen kurioV ta peri thn mhtran authV tou mh dounai auth paidion

7. outwV epoiei eniauton kat' eniauton en tw anabainein authn eiV oikon kuriou kai hqumei kai eklaien kai ouk hsqien

8. kai eipen auth elkana o anhr authV anna kai eipen autw idou egw kurie kai eipen auth ti estin soi oti klaieiV kai ina ti ouk esqieiV kai ina ti tuptei se h kardia sou ouk agaqoV egw soi uper deka tekna

9. kai anesth anna meta to fagein autouV en shlw kai katesth enwpion kuriou kai hli o iereuV ekaqhto epi tou difrou epi twn fliwn naou kuriou

10. kai auth katwdunoV yuch kai proshuxato proV kurion kai klaiousa eklausen

11. kai huxato euchn kuriw legousa adwnai kurie elwai sabawq ean epiblepwn epibleyhV epi thn tapeinwsin thV doulhV sou kai mnhsqhV mou kai dwV th doulh sou sperma andrwn kai dwsw auton enwpion sou doton ewV hmeraV qanatou autou kai oinon kai mequsma ou pietai kai sidhroV ouk anabhsetai epi thn kefalhn autou

12. kai egenhqh ote eplhqunen proseucomenh enwpion kuriou kai hli o iereuV efulaxen to stoma authV

13. kai auth elalei en th kardia authV kai ta ceilh authV ekineito kai fwnh authV ouk hkoueto kai elogisato authn hli eiV mequousan

14. kai eipen auth to paidarion hli ewV pote mequsqhsh perielou ton oinon sou kai poreuou ek proswpou kuriou

15. kai apekriqh anna kai eipen ouci kurie gunh h sklhra hmera egw eimi kai oinon kai mequsma ou pepwka kai ekcew thn yuchn mou enwpion kuriou

16. mh dwV thn doulhn sou eiV qugatera loimhn oti ek plhqouV adolesciaV mou ektetaka ewV nun

17. kai apekriqh hli kai eipen auth poreuou eiV eirhnhn o qeoV israhl dwh soi pan aithma sou o hthsw par' autou

18. kai eipen euren h doulh sou carin en ofqalmoiV sou kai eporeuqh h gunh eiV thn odon authV kai eishlqen eiV to kataluma authV kai efagen meta tou androV authV kai epien kai to proswpon authV ou sunepesen eti

19. kai orqrizousin to prwi kai proskunousin tw kuriw kai poreuontai thn odon autwn kai eishlqen elkana eiV ton oikon autou armaqaim kai egnw thn annan gunaika autou kai emnhsqh authV kurioV

20. kai sunelaben kai egenhqh tw kairw twn hmerwn kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou samouhl kai eipen oti para kuriou qeou sabawq hthsamhn auton

21. kai anebh o anqrwpoV elkana kai paV o oikoV autou qusai en shlwm thn qusian twn hmerwn kai taV eucaV autou kai pasaV taV dekataV thV ghV autou

22. kai anna ouk anebh met' autou oti eipen tw andri authV ewV tou anabhnai to paidarion ean apogalaktisw auto kai ofqhsetai tw proswpw kuriou kai kaqhsetai ekei ewV aiwnoV

23. kai eipen auth elkana o anhr authV poiei to agaqon en ofqalmoiV sou kaqou ewV an apogalaktishV auto alla sthsai kurioV to exelqon ek tou stomatoV sou kai ekaqisen h gunh kai eqhlasen ton uion authV ewV an apogalaktish auton

24. kai anebh met' autou eiV shlwm en moscw trietizonti kai artoiV kai oifi semidalewV kai nebel oinou kai eishlqen eiV oikon kuriou en shlwm kai to paidarion met' autwn

25. kai proshgagon enwpion kuriou kai esfaxen o pathr autou thn qusian hn epoiei ex hmerwn eiV hmeraV tw kuriw kai proshgagen to paidarion kai esfaxen ton moscon kai proshgagen anna h mhthr tou paidariou proV hli

26. kai eipen en emoi kurie zh h yuch sou egw h gunh h katastasa enwpion sou en tw proseuxasqai proV kurion

27. uper tou paidariou toutou proshuxamhn kai edwken moi kurioV to aithma mou o hthsamhn par' autou

28. kagw kicrw auton tw kuriw pasaV taV hmeraV aV zh autoV crhsin tw kuriw

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina