1. pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw

2. cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

3. eucaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqwV axion estin oti uperauxanei h pistiV umwn kai pleonazei h agaph enoV ekastou pantwn umwn eiV allhlouV

4. wste hmaV autouV en umin kaucasqai en taiV ekklhsiaiV tou qeou uper thV upomonhV umwn kai pistewV en pasin toiV diwgmoiV umwn kai taiV qliyesin aiV anecesqe

5. endeigma thV dikaiaV krisewV tou qeou eiV to kataxiwqhnai umaV thV basileiaV tou qeou uper hV kai pascete

6. eiper dikaion para qew antapodounai toiV qlibousin umaV qliyin

7. kai umin toiV qlibomenoiV anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamewV autou

8. en puri flogoV didontoV ekdikhsin toiV mh eidosin qeon kai toiV mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou cristou

9. oitineV dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou

10. otan elqh endoxasqhnai en toiV agioiV autou kai qaumasqhnai en pasin toiV pisteuousin oti episteuqh to marturion hmwn ef umaV en th hmera ekeinh

11. eiV o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umaV axiwsh thV klhsewV o qeoV hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhV kai ergon pistewV en dunamei

12. opwV endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en umin kai umeiV en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina