1. kai epei sunetelesen paV o laoV diabainwn ton iordanhn kai eipen kurioV tw ihsoi legwn

2. paralabwn andraV apo tou laou ena af' ekasthV fulhV

3. suntaxon autoiV legwn anelesqe ek mesou tou iordanou etoimouV dwdeka liqouV kai toutouV diakomisanteV ama umin autoiV qete autouV en th stratopedeia umwn ou ean parembalhte ekei thn nukta

4. kai anakalesamenoV ihsouV dwdeka andraV twn endoxwn apo twn uiwn israhl ena af' ekasthV fulhV

5. eipen autoiV prosagagete emprosqen mou pro proswpou kuriou eiV meson tou iordanou kai anelomenoV ekeiqen ekastoV liqon aratw epi twn wmwn autou kata ton ariqmon twn dwdeka fulwn tou israhl

6. ina uparcwsin umin outoi eiV shmeion keimenon dia pantoV ina otan erwta se o uioV sou aurion legwn ti eisin oi liqoi outoi umin

7. kai su dhlwseiV tw uiw sou legwn oti exelipen o iordanhV potamoV apo proswpou kibwtou diaqhkhV kuriou pashV thV ghV wV diebainen auton kai esontai oi liqoi outoi umin mnhmosunon toiV uioiV israhl ewV tou aiwnoV

8. kai epoihsan outwV oi uioi israhl kaqoti eneteilato kurioV tw ihsoi kai labonteV dwdeka liqouV ek mesou tou iordanou kaqaper sunetaxen kurioV tw ihsoi en th sunteleia thV diabasewV twn uiwn israhl kai diekomisan ama eautoiV eiV thn parembolhn kai apeqhkan ekei

9. esthsen de ihsouV kai allouV dwdeka liqouV en autw tw iordanh en tw genomenw topw upo touV podaV twn ierewn twn airontwn thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai eisin ekei ewV thV shmeron hmeraV

10. eisthkeisan de oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV en tw iordanh ewV ou sunetelesen ihsouV panta a eneteilato kurioV anaggeilai tw law kai espeusen o laoV kai diebhsan

11. kai egeneto wV sunetelesen paV o laoV diabhnai kai diebh h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou kai oi liqoi emprosqen autwn

12. kai diebhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai oi hmiseiV fulhV manassh dieskeuasmenoi emprosqen twn uiwn israhl kaqaper eneteilato autoiV mwushV

13. tetrakismurioi euzwnoi eiV machn diebhsan enantion kuriou eiV polemon proV thn iericw polin

14. en ekeinh th hmera huxhsen kurioV ton ihsoun enantion pantoV tou genouV israhl kai efobounto auton wsper mwushn oson cronon ezh

15. kai eipen kurioV tw ihsoi legwn

16. enteilai toiV iereusin toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV tou marturiou kuriou ekbhnai ek tou iordanou

17. kai eneteilato ihsouV toiV iereusin legwn ekbhte ek tou iordanou

18. kai egeneto wV exebhsan oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou ek tou iordanou kai eqhkan touV podaV epi thV ghV wrmhsen to udwr tou iordanou kata cwran kai eporeueto kaqa ecqeV kai trithn hmeran di' olhV thV krhpidoV

19. kai o laoV anebh ek tou iordanou dekath tou mhnoV tou prwtou kai katestratopedeusan oi uioi israhl en galgaloiV kata meroV to proV hliou anatolaV apo thV iericw

20. kai touV dwdeka liqouV toutouV ouV elaben ek tou iordanou esthsen ihsouV en galgaloiV

21. legwn otan erwtwsin umaV oi uioi umwn legonteV ti eisin oi liqoi outoi

22. anaggeilate toiV uioiV umwn oti epi xhraV diebh israhl ton iordanhn

23. apoxhranantoV kuriou tou qeou hmwn to udwr tou iordanou ek tou emprosqen autwn mecri ou diebhsan kaqaper epoihsen kurioV o qeoV hmwn thn eruqran qalassan hn apexhranen kurioV o qeoV hmwn emprosqen hmwn ewV parhlqomen

24. opwV gnwsin panta ta eqnh thV ghV oti h dunamiV tou kuriou iscura estin kai ina umeiV sebhsqe kurion ton qeon umwn en panti cronw

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina