1. kai egeneto logoV kuriou proV micaian ton tou mwrasqi en hmeraiV iwaqam kai acaz kai ezekiou basilewn iouda uper wn eiden peri samareiaV kai peri ierousalhm

2. akousate laoi logouV kai prosecetw h gh kai panteV oi en auth kai estai kurioV en umin eiV marturion kurioV ex oikou agiou autou

3. dioti idou kurioV ekporeuetai ek tou topou autou kai katabhsetai kai epibhsetai epi ta uyh thV ghV

4. kai saleuqhsetai ta orh upokatwqen autou kai ai koiladeV takhsontai wV khroV apo proswpou puroV kai wV udwr kataferomenon en katabasei

5. dia asebeian iakwb panta tauta kai dia amartian oikou israhl tiV h asebeia tou iakwb ou samareia kai tiV h amartia oikou iouda ouci ierousalhm

6. kai qhsomai samareian eiV opwrofulakion agrou kai eiV futeian ampelwnoV kai kataspasw eiV caoV touV liqouV authV kai ta qemelia authV apokaluyw

7. kai panta ta glupta authV katakoyousin kai panta ta misqwmata authV emprhsousin en puri kai panta ta eidwla authV qhsomai eiV afanismon dioti ek misqwmatwn porneiaV sunhgagen kai ek misqwmatwn porneiaV sunestreyen

8. eneken toutou koyetai kai qrhnhsei poreusetai anupodetoV kai gumnh poihsetai kopeton wV drakontwn kai penqoV wV qugaterwn seirhnwn

9. oti katekrathsen h plhgh authV dioti hlqen ewV iouda kai hyato ewV pulhV laou mou ewV ierousalhm

10. oi en geq mh megalunesqe oi en akim mh anoikodomeite ex oikou kata gelwta ghn katapasasqe kata gelwta umwn

11. katoikousa kalwV taV poleiV authV ouk exhlqen katoikousa sennaan koyasqai oikon ecomenon authV lhmyetai ex umwn plhghn odunhV

12. tiV hrxato eiV agaqa katoikoush odunaV oti katebh kaka para kuriou epi pulaV ierousalhm

13. yofoV armatwn kai ippeuontwn katoikousa laciV archgoV amartiaV auth estin th qugatri siwn oti en soi eureqhsan asebeiai tou israhl

14. dia touto dwseiV exapostellomenouV ewV klhronomiaV geq oikouV mataiouV eiV kena egeneto toiV basileusin tou israhl

15. ewV touV klhronomouV agagw soi katoikousa laciV klhronomia ewV odollam hxei h doxa thV qugatroV israhl

16. xurhsai kai keirai epi ta tekna ta trufera sou emplatunon thn chreian sou wV aetoV oti hcmalwteuqhsan apo sou


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina