1. ioudaV ihsou cristou douloV adelfoV de iakwbou toiV en qew patri hgiasmenoiV kai ihsou cristw tethrhmenoiV klhtoiV

2. eleoV umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih

3. agaphtoi pasan spoudhn poioumenoV grafein umin peri thV koinhV swthriaV anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish toiV agioiV pistei

4. pareisedusan gar tineV anqrwpoi oi palai progegrammenoi eiV touto to krima asebeiV thn tou qeou hmwn carin metatiqenteV eiV aselgeian kai ton monon despothn qeon kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi

5. upomnhsai de umaV boulomai eidotaV umaV apax touto oti o kurioV laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen

6. aggelouV te touV mh thrhsantaV thn eautwn archn alla apolipontaV to idion oikhthrion eiV krisin megalhV hmeraV desmoiV aidioiV upo zofon tethrhken

7. wV sodoma kai gomorra kai ai peri autaV poleiV ton omoion toutoiV tropon ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoV eteraV prokeintai deigma puroV aiwniou dikhn upecousai

8. omoiwV mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin doxaV de blasfhmousin

9. o de micahl o arcaggeloV ote tw diabolw diakrinomenoV dielegeto peri tou mwsewV swmatoV ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaV all eipen epitimhsai soi kurioV

10. outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikwV wV ta aloga zwa epistantai en toutoiV fqeirontai

11. ouai autoiV oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou execuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto

12. outoi eisin en taiV agapaiV umwn spiladeV suneuwcoumenoi afobwV eautouV poimainonteV nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina akarpa diV apoqanonta ekrizwqenta

13. kumata agria qalasshV epafrizonta taV eautwn aiscunaV astereV planhtai oiV o zofoV tou skotouV eiV ton aiwna tethrhtai

14. proefhteusen de kai toutoiV ebdomoV apo adam enwc legwn idou hlqen kurioV en muriasin agiaiV autou

15. poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV

16. outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taV epiqumiaV autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazonteV proswpa wfeleiaV carin

17. umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou

18. oti elegon umin oti en escatw cronw esontai empaiktai kata taV eautwn epiqumiaV poreuomenoi twn asebeiwn

19. outoi eisin oi apodiorizonteV yucikoi pneuma mh econteV

20. umeiV de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomounteV eautouV en pneumati agiw proseucomenoi

21. eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion

22. kai ouV men eleeite diakrinomenoi

23. ouV de en fobw swzete ek tou puroV arpazonteV misounteV kai ton apo thV sarkoV espilwmenon citwna

24. tw de dunamenw fulaxai autouV aptaistouV kai sthsai katenwpion thV doxhV autou amwmouV en agalliasei

25. monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina