0. kai egeneto meta to aicmalwtisqhnai ton israhl kai ierousalhm erhmwqhnai ekaqisen ieremiaV klaiwn kai eqrhnhsen ton qrhnon touton epi ierousalhm kai eipen

1. pwV ekaqisen monh h poliV h peplhqummenh lawn egenhqh wV chra peplhqummenh en eqnesin arcousa en cwraiV egenhqh eiV foron

2. klaiousa eklausen en nukti kai ta dakrua authV epi twn siagonwn authV kai ouc uparcei o parakalwn authn apo pantwn twn agapwntwn authn panteV oi filounteV authn hqethsan en auth egenonto auth eiV ecqrouV

3. metwkisqh h ioudaia apo tapeinwsewV authV kai apo plhqouV douleiaV authV ekaqisen en eqnesin ouc euren anapausin panteV oi katadiwkonteV authn katelabon authn ana meson twn qlibontwn

4. odoi siwn penqousin para to mh einai ercomenouV en eorth pasai ai pulai authV hfanismenai oi iereiV authV anastenazousin ai parqenoi authV agomenai kai auth pikrainomenh en eauth

5. egenonto oi qlibonteV authn eiV kefalhn kai oi ecqroi authV euqhnousan oti kurioV etapeinwsen authn epi to plhqoV twn asebeiwn authV ta nhpia authV eporeuqhsan en aicmalwsia kata proswpon qlibontoV

6. kai exhlqen ek qugatroV siwn pasa h euprepeia authV egenonto oi arconteV authV wV krioi ouc euriskonteV nomhn kai eporeuonto en ouk iscui kata proswpon diwkontoV

7. emnhsqh ierousalhm hmerwn tapeinwsewV authV kai apwsmwn authV panta ta epiqumhmata authV osa hn ex hmerwn arcaiwn en tw pesein ton laon authV eiV ceiraV qlibontoV kai ouk hn o bohqwn auth idonteV oi ecqroi authV egelasan epi metoikesia authV

8. amartian hmarten ierousalhm dia touto eiV salon egeneto panteV oi doxazonteV authn etapeinwsan authn eidon gar thn aschmosunhn authV kai ge auth stenazousa kai apestrafh opisw

9. akaqarsia authV proV podwn authV ouk emnhsqh escata authV kai katebibasen uperogka ouk estin o parakalwn authn ide kurie thn tapeinwsin mou oti emegalunqh ecqroV

10. ceira autou exepetasen qlibwn epi panta ta epiqumhmata authV eiden gar eqnh eiselqonta eiV to agiasma authV a eneteilw mh eiselqein auta eiV ekklhsian sou

11. paV o laoV authV katastenazonteV zhtounteV arton edwkan ta epiqumhmata authV en brwsei tou epistreyai yuchn ide kurie kai epibleyon oti egenhqhn htimwmenh

12. ou proV umaV panteV oi paraporeuomenoi odon epistreyate kai idete ei estin algoV kata to algoV mou o egenhqh fqegxamenoV en emoi etapeinwsen me kurioV en hmera orghV qumou autou

13. ex uyouV autou apesteilen pur en toiV osteoiV mou kathgagen auto diepetasen diktuon toiV posin mou apestreyen me eiV ta opisw edwken me hfanismenhn olhn thn hmeran odunwmenhn

14. egrhgorhqh epi ta asebhmata mou en cersin mou suneplakhsan anebhsan epi ton trachlon mou hsqenhsen h iscuV mou oti edwken kurioV en cersin mou odunaV ou dunhsomai sthnai

15. exhren pantaV touV iscurouV mou o kurioV ek mesou mou ekalesen ep' eme kairon tou suntriyai eklektouV mou lhnon epathsen kurioV parqenw qugatri iouda epi toutoiV egw klaiw

16. o ofqalmoV mou kathgagen udwr oti emakrunqh ap' emou o parakalwn me o epistrefwn yuchn mou egenonto oi uioi mou hfanismenoi oti ekrataiwqh o ecqroV

17. diepetasen siwn ceiraV authV ouk estin o parakalwn authn eneteilato kurioV tw iakwb kuklw autou oi qlibonteV auton egenhqh ierousalhm eiV apokaqhmenhn ana meson autwn

18. dikaioV estin kurioV oti to stoma autou parepikrana akousate dh panteV oi laoi kai idete to algoV mou parqenoi mou kai neaniskoi mou eporeuqhsan en aicmalwsia

19. ekalesa touV erastaV mou autoi de parelogisanto me oi iereiV mou kai oi presbuteroi mou en th polei exelipon oti ezhthsan brwsin autoiV ina epistreywsin yucaV autwn kai ouc euron

20. ide kurie oti qlibomai h koilia mou etaracqh kai h kardia mou estrafh en emoi oti parapikrainousa parepikrana exwqen hteknwsen me macaira wsper qanatoV en oikw

21. akousate dh oti stenazw egw ouk estin o parakalwn me panteV oi ecqroi mou hkousan ta kaka mou kai ecarhsan oti su epoihsaV ephgageV hmeran ekalesaV kairon kai egenonto omoioi emoi

22. eiselqoi pasa h kakia autwn kata proswpon sou kai epifullison autoiV on tropon epoihsan epifullida peri pantwn twn amarthmatwn mou oti polloi oi stenagmoi mou kai h kardia mou lupeitai


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina