1. logoV kuriou oV egenhqh proV iwhl ton tou baqouhl

2. akousate dh tauta oi presbuteroi kai enwtisasqe panteV oi katoikounteV thn ghn ei gegonen toiauta en taiV hmeraiV umwn h en taiV hmeraiV twn paterwn umwn

3. uper autwn toiV teknoiV umwn dihghsasqe kai ta tekna umwn toiV teknoiV autwn kai ta tekna autwn eiV genean eteran

4. ta kataloipa thV kamphV katefagen h akriV kai ta kataloipa thV akridoV katefagen o broucoV kai ta kataloipa tou broucou katefagen h erusibh

5. eknhyate oi mequonteV ex oinou autwn kai klausate qrhnhsate panteV oi pinonteV oinon eiV meqhn oti exhrtai ek stomatoV umwn eufrosunh kai cara

6. oti eqnoV anebh epi thn ghn mou iscuron kai anariqmhton oi odonteV autou odonteV leontoV kai ai mulai autou skumnou

7. eqeto thn ampelon mou eiV afanismon kai taV sukaV mou eiV sugklasmon ereunwn exhreunhsen authn kai erriyen eleukanen klhmata authV

8. qrhnhson proV me uper numfhn periezwsmenhn sakkon epi ton andra authV ton parqenikon

9. exhrtai qusia kai spondh ex oikou kuriou penqeite oi iereiV oi leitourgounteV qusiasthriw

10. oti tetalaipwrhken ta pedia penqeitw h gh oti tetalaipwrhken sitoV exhranqh oinoV wligwqh elaion

11. exhranqhsan oi gewrgoi qrhneite kthmata uper purou kai kriqhV oti apolwlen trughtoV ex agrou

12. h ampeloV exhranqh kai ai sukai wligwqhsan roa kai foinix kai mhlon kai panta ta xula tou agrou exhranqhsan oti hscunan caran oi uioi twn anqrwpwn

13. perizwsasqe kai koptesqe oi iereiV qrhneite oi leitourgounteV qusiasthriw eiselqate upnwsate en sakkoiV leitourgounteV qew oti apeschken ex oikou qeou umwn qusia kai spondh

14. agiasate nhsteian khruxate qerapeian sunagagete presbuterouV pantaV katoikountaV ghn eiV oikon qeou umwn kai kekraxate proV kurion ektenwV

15. oimmoi oimmoi oimmoi eiV hmeran oti egguV hmera kuriou kai wV talaipwria ek talaipwriaV hxei

16. katenanti twn ofqalmwn umwn brwmata exwleqreuqh ex oikou qeou umwn eufrosunh kai cara

17. eskirthsan damaleiV epi taiV fatnaiV autwn hfanisqhsan qhsauroi kateskafhsan lhnoi oti exhranqh sitoV

18. ti apoqhsomen eautoiV eklausan boukolia bown oti ouc uphrcen nomh autoiV kai ta poimnia twn probatwn hfanisqhsan

19. proV se kurie bohsomai oti pur anhlwsen ta wraia thV erhmou kai flox anhyen panta ta xula tou agrou

20. kai ta kthnh tou pediou anebleyan proV se oti exhranqhsan afeseiV udatwn kai pur katefagen ta wraia thV erhmou


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina