1. lhmma logou kuriou epi ton israhl en ceiri aggelou autou qesqe dh epi taV kardiaV umwn

2. hgaphsa umaV legei kurioV kai eipate en tini hgaphsaV hmaV ouk adelfoV hn hsau tou iakwb legei kurioV kai hgaphsa ton iakwb

3. ton de hsau emishsa kai etaxa ta oria autou eiV afanismon kai thn klhronomian autou eiV domata erhmou

4. dioti erei h idoumaia katestraptai kai epistreywmen kai anoikodomhswmen taV erhmouV tade legei kurioV pantokratwr autoi oikodomhsousin kai egw katastreyw kai epiklhqhsetai autoiV oria anomiaV kai laoV ef' on paratetaktai kurioV ewV aiwnoV

5. kai oi ofqalmoi umwn oyontai kai umeiV ereite emegalunqh kurioV uperanw twn oriwn tou israhl

6. uioV doxazei patera kai douloV ton kurion autou kai ei pathr eimi egw pou estin h doxa mou kai ei kurioV eimi egw pou estin o foboV mou legei kurioV pantokratwr umeiV oi iereiV oi faulizonteV to onoma mou kai eipate en tini efaulisamen to onoma sou

7. prosagonteV proV to qusiasthrion mou artouV hlisghmenouV kai eipate en tini hlisghsamen autouV en tw legein umaV trapeza kuriou exoudenwmenh estin kai ta epitiqemena brwmata exoudenwmena

8. dioti ean prosagaghte tuflon eiV qusian ou kakon kai ean prosagaghte cwlon h arrwston ou kakon prosagage dh auto tw hgoumenw sou ei prosdexetai auto ei lhmyetai proswpon sou legei kurioV pantokratwr

9. kai nun exilaskesqe to proswpon tou qeou umwn kai dehqhte autou en cersin umwn gegonen tauta ei lhmyomai ex umwn proswpa umwn legei kurioV pantokratwr

10. dioti kai en umin sugkleisqhsontai qurai kai ouk anayete to qusiasthrion mou dwrean ouk estin mou qelhma en umin legei kurioV pantokratwr kai qusian ou prosdexomai ek twn ceirwn umwn

11. dioti ap' anatolwn hliou ewV dusmwn to onoma mou dedoxastai en toiV eqnesin kai en panti topw qumiama prosagetai tw onomati mou kai qusia kaqara dioti mega to onoma mou en toiV eqnesin legei kurioV pantokratwr

12. umeiV de bebhloute auto en tw legein umaV trapeza kuriou hlisghmenh estin kai ta epitiqemena exoudenwntai brwmata autou

13. kai eipate tauta ek kakopaqeiaV estin kai exefushsa auta legei kurioV pantokratwr kai eiseferete arpagmata kai ta cwla kai ta enocloumena kai ean ferhte thn qusian ei prosdexomai auta ek twn ceirwn umwn legei kurioV pantokratwr

14. kai epikataratoV oV hn dunatoV kai uphrcen en tw poimniw autou arsen kai euch autou ep' autw kai quei diefqarmenon tw kuriw dioti basileuV megaV egw eimi legei kurioV pantokratwr kai to onoma mou epifaneV en toiV eqnesin


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina