1. outoi oi logoi ouV elalhsen mwushV panti israhl peran tou iordanou en th erhmw proV dusmaiV plhsion thV eruqraV ana meson faran tofol kai lobon kai aulwn kai katacrusea

2. endeka hmerwn en cwrhb odoV ep' oroV shir ewV kadhV barnh

3. kai egenhqh en tw tessarakostw etei en tw endekatw mhni mia tou mhnoV elalhsen mwushV proV pantaV uiouV israhl kata panta osa eneteilato kurioV autw proV autouV

4. meta to pataxai shwn basilea amorraiwn ton katoikhsanta en esebwn kai wg basilea thV basan ton katoikhsanta en astarwq kai en edrain

5. en tw peran tou iordanou en gh mwab hrxato mwushV diasafhsai ton nomon touton legwn

6. kurioV o qeoV hmwn elalhsen hmin en cwrhb legwn ikanousqw umin katoikein en tw orei toutw

7. epistrafhte kai aparate umeiV kai eisporeuesqe eiV oroV amorraiwn kai proV pantaV touV perioikouV araba eiV oroV kai pedion kai proV liba kai paralian ghn cananaiwn kai antilibanon ewV tou potamou tou megalou eufratou

8. idete paradedwka enwpion umwn thn ghn eisporeuqenteV klhronomhsate thn ghn hn wmosa toiV patrasin umwn tw abraam kai isaak kai iakwb dounai autoiV kai tw spermati autwn met' autouV

9. kai eipa proV umaV en tw kairw ekeinw legwn ou dunhsomai monoV ferein umaV

10. kurioV o qeoV umwn eplhqunen umaV kai idou este shmeron wsei ta astra tou ouranou tw plhqei

11. kurioV o qeoV twn paterwn umwn prosqeih umin wV este cilioplasiwV kai euloghsai umaV kaqoti elalhsen umin

12. pwV dunhsomai monoV ferein ton kopon umwn kai thn upostasin umwn kai taV antilogiaV umwn

13. dote eautoiV andraV sofouV kai episthmonaV kai sunetouV eiV taV fulaV umwn kai katasthsw ef' umwn hgoumenouV umwn

14. kai apekriqhte moi kai eipate kalon to rhma o elalhsaV poihsai

15. kai elabon ex umwn andraV sofouV kai episthmonaV kai sunetouV kai katesthsa autouV hgeisqai ef' umwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV kai grammatoeisagwgeiV toiV kritaiV umwn

16. kai eneteilamhn toiV kritaiV umwn en tw kairw ekeinw legwn diakouete ana meson twn adelfwn umwn kai krinate dikaiwV ana meson androV kai ana meson adelfou kai ana meson proshlutou autou

17. ouk epignwsh proswpon en krisei kata ton mikron kai kata ton megan krineiV ou mh uposteilh proswpon anqrwpou oti h krisiV tou qeou estin kai to rhma o ean sklhron h af' umwn anoisete auto ep' eme kai akousomai auto

18. kai eneteilamhn umin en tw kairw ekeinw pantaV touV logouV ouV poihsete

19. kai aparanteV ek cwrhb eporeuqhmen pasan thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn hn eidete odon orouV tou amorraiou kaqoti eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai hlqomen ewV kadhV barnh

20. kai eipa proV umaV hlqate ewV tou orouV tou amorraiou o o kurioV o qeoV hmwn didwsin umin

21. idete paradedwken umin kurioV o qeoV umwn pro proswpou umwn thn ghn anabanteV klhronomhsate on tropon eipen kurioV o qeoV twn paterwn umwn umin mh fobeisqe mhde deiliashte

22. kai proshlqate moi panteV kai eipate aposteilwmen andraV proterouV hmwn kai efodeusatwsan hmin thn ghn kai anaggeilatwsan hmin apokrisin thn odon di' hV anabhsomeqa en auth kai taV poleiV eiV aV eisporeusomeqa eiV autaV

23. kai hresen enantion mou to rhma kai elabon ex umwn dwdeka andraV andra ena kata fulhn

24. kai epistrafenteV anebhsan eiV to oroV kai hlqosan ewV faraggoV botruoV kai kateskopeusan authn

25. kai elabosan en taiV cersin autwn apo tou karpou thV ghV kai kathnegkan proV hmaV kai elegon agaqh h gh hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin

26. kai ouk hqelhsate anabhnai kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn

27. kai diegogguzete en taiV skhnaiV umwn kai eipate dia to misein kurion hmaV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou paradounai hmaV eiV ceiraV amorraiwn exoleqreusai hmaV

28. pou hmeiV anabainomen oi adelfoi umwn apesthsan umwn thn kardian legonteV eqnoV mega kai polu kai dunatwteron hmwn kai poleiV megalai kai teteicismenai ewV tou ouranou alla kai uiouV gigantwn ewrakamen ekei

29. kai eipa proV umaV mh pthxhte mhde fobhqhte ap' autwn

30. kurioV o qeoV umwn o proporeuomenoV pro proswpou umwn autoV sunekpolemhsei autouV meq' umwn kata panta osa epoihsen umin en gh aiguptw

31. kai en th erhmw tauth hn eidete wV etrofoforhsen se kurioV o qeoV sou wV ei tiV trofoforhsei anqrwpoV ton uion autou kata pasan thn odon hn eporeuqhte ewV hlqete eiV ton topon touton

32. kai en tw logw toutw ouk enepisteusate kuriw tw qew umwn

33. oV proporeuetai proteroV umwn en th odw eklegesqai umin topon odhgwn umaV en puri nuktoV deiknuwn umin thn odon kaq' hn poreuesqe ep' authV kai en nefelh hmeraV

34. kai hkousen kurioV thn fwnhn twn logwn umwn kai paroxunqeiV wmosen legwn

35. ei oyetai tiV twn andrwn toutwn thn agaqhn tauthn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn

36. plhn caleb uioV iefonnh outoV oyetai authn kai toutw dwsw thn ghn ef' hn epebh kai toiV uioiV autou dia to proskeisqai auton ta proV kurion

37. kai emoi equmwqh kurioV di' umaV legwn oude su ou mh eiselqhV ekei

38. ihsouV uioV nauh o paresthkwV soi outoV eiseleusetai ekei auton katiscuson oti autoV kataklhronomhsei authn tw israhl

39. kai pan paidion neon ostiV ouk oiden shmeron agaqon h kakon outoi eiseleusontai ekei kai toutoiV dwsw authn kai autoi klhronomhsousin authn

40. kai umeiV epistrafenteV estratopedeusate eiV thn erhmon odon thn epi thV eruqraV qalasshV

41. kai apekriqhte moi kai eipate hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn hmeiV anabanteV polemhsomen kata panta osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autou kai sunaqroisqenteV anebainete eiV to oroV

42. kai eipen kurioV proV me eipon autoiV ouk anabhsesqe oude mh polemhsete ou gar eimi meq' umwn kai ou mh suntribhte enwpion twn ecqrwn umwn

43. kai elalhsa umin kai ouk eishkousate mou kai parebhte to rhma kuriou kai parabiasamenoi anebhte eiV to oroV

44. kai exhlqen o amorraioV o katoikwn en tw orei ekeinw eiV sunanthsin umin kai katediwxan umaV wV ei poihsaisan ai melissai kai etitrwskon umaV apo shir ewV erma

45. kai kaqisanteV eklaiete enanti kuriou kai ouk eishkousen kurioV thV fwnhV umwn oude prosescen umin

46. kai enekaqhsqe en kadhV hmeraV pollaV osaV pote hmeraV enekaqhsqe


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina