1. pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

2. kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

3. cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou

4. tou dontoV eauton uper twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou enestwtoV aiwnoV ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

5. w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

6. qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti cristou eiV eteron euaggelion

7. o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

8. alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw

9. wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

10. arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei gar eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

11. gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

12. oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

13. hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

14. kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

15. ote de eudokhsen o qeoV o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

16. apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

17. oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV all aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

18. epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

19. eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

20. a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

21. epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

22. hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

23. monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

24. kai edoxazon en emoi ton qeon

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina