1. petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

2. kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

3. euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

4. eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV hmaV

5. touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

6. en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

7. ina to dokimion umwn thV pistewV polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai timhn kai doxan en apokaluyei ihsou cristou

8. on ouk eidoteV agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

9. komizomenoi to teloV thV pistewV umwn swthrian yucwn

10. peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

11. ereunwnteV eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

12. oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

13. dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

14. wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

15. alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

16. dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioV eimi

17. kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptwV krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

18. eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

19. alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

20. proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatwn twn cronwn di umaV

21. touV di autou pisteuontaV eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

22. taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatoV eiV filadelfian anupokriton ek kaqaraV kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

23. anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eiV ton aiwna

24. dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV autou exepesen

25. to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina