1. kai ihsouV presbuteroV probebhkwV twn hmerwn kai eipen kurioV proV ihsoun su probebhkaV twn hmerwn kai h gh upoleleiptai pollh eiV klhronomian

2. kai auth h gh h kataleleimmenh oria fulistiim o gesiri kai o cananaioV

3. apo thV aoikhtou thV kata proswpon aiguptou ewV twn oriwn akkarwn ex euwnumwn twn cananaiwn proslogizetai taiV pente satrapeiaiV twn fulistiim tw gazaiw kai tw azwtiw kai tw askalwnith kai tw geqqaiw kai tw akkarwnith kai tw euaiw

4. ek qaiman kai pash gh canaan enantion gazhV kai oi sidwnioi ewV afek ewV twn oriwn twn amorraiwn

5. kai pasan thn ghn gabli fulistiim kai panta ton libanon apo anatolwn hliou apo galgal upo to oroV to aermwn ewV thV eisodou emaq

6. paV o katoikwn thn oreinhn apo tou libanou ewV thV maserefwqmaim pantaV touV sidwniouV egw autouV exoleqreusw apo proswpou israhl alla diadoV authn en klhrw tw israhl on tropon soi eneteilamhn

7. kai nun merison thn ghn tauthn en klhronomia taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV manassh apo tou iordanou ewV thV qalasshV thV megalhV kata dusmaV hliou dwseiV authn h qalassa h megalh oriei

8. taiV de duo fulaiV kai tw hmisei fulhV manassh tw roubhn kai tw gad edwken mwushV en tw peran tou iordanou kat' anatolaV hliou dedwken authn mwushV o paiV kuriou

9. apo arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou arnwn kai thn polin thn en mesw thV faraggoV kai pasan thn miswr apo maidaba ewV daiban

10. pasaV taV poleiV shwn basilewV amorraiwn oV ebasileusen en esebwn ewV twn oriwn uiwn ammwn

11. kai thn galaaditida kai ta oria gesiri kai tou macati pan oroV aermwn kai pasan thn basanitin ewV selca

12. pasan thn basileian wg en th basanitidi oV ebasileusen en astarwq kai en edrain outoV kateleifqh apo twn gigantwn kai epataxen auton mwushV kai exwleqreusen

13. kai ouk exwleqreusan oi uioi israhl ton gesiri kai ton macati kai ton cananaion kai katwkei basileuV gesiri kai o macati en toiV uioiV israhl ewV thV shmeron hmeraV

14. plhn thV fulhV leui ouk edoqh klhronomia kurioV o qeoV israhl outoV autwn klhronomia kaqa eipen autoiV kurioV kai outoV o katamerismoV on katemerisen mwushV toiV uioiV israhl en arabwq mwab en tw peran tou iordanou kata iericw

15. kai edwken mwushV th fulh roubhn kata dhmouV autwn

16. kai egenhqh autwn ta oria apo arohr h estin kata proswpon faraggoV arnwn kai h poliV h en th faraggi arnwn kai pasan thn miswr

17. ewV esebwn kai pasaV taV poleiV taV ousaV en th miswr kai daibwn kai bamwqbaal kai oikou beelmwn

18. kai iassa kai kedhmwq kai mefaaq

19. kai kariaqaim kai sebama kai serada kai siwr en tw orei emak

20. kai baiqfogwr kai ashdwq fasga kai baiqasimwq

21. kai pasaV taV poleiV tou miswr kai pasan thn basileian tou shwn basilewV twn amorraiwn on epataxen mwushV auton kai touV hgoumenouV madiam kai ton eui kai ton rokom kai ton sour kai ton our kai ton robe arcontaV para shwn kai touV katoikountaV thn ghn

22. kai ton balaam ton tou bewr ton mantin apekteinan en th roph

23. egeneto de ta oria roubhn iordanhV orion auth h klhronomia uiwn roubhn kata dhmouV autwn ai poleiV autwn kai ai epauleiV autwn

24. edwken de mwushV toiV uioiV gad kata dhmouV autwn

25. kai egeneto ta oria autwn iazhr pasai ai poleiV galaad kai to hmisu ghV uiwn ammwn ewV arohr h estin kata proswpon rabba

26. kai apo esebwn ewV ramwq kata thn masshfa kai botanin kai maanain ewV twn oriwn dabir

27. kai en emek baiqaram kai baiqanabra kai sokcwqa kai safan kai thn loiphn basileian shwn basilewV esebwn kai o iordanhV oriei ewV merouV thV qalasshV cenereq peran tou iordanou ap' anatolwn

28. auth h klhronomia uiwn gad kata dhmouV autwn ai poleiV autwn kai ai epauleiV autwn

29. kai edwken mwushV tw hmisei fulhV manassh kata dhmouV autwn

30. kai egeneto ta oria autwn apo maanaim kai pasa basileia basani kai pasa basileia wg basilewV basan kai pasaV taV kwmaV iair ai eisin en th basanitidi exhkonta poleiV

31. kai to hmisu thV galaad kai en astarwq kai en edrain poleiV basileiaV wg en basanitidi kai edoqhsan toiV uioiV macir uiou manassh kai toiV hmisesin uioiV macir uiou manassh kata dhmouV autwn

32. outoi ouV kateklhronomhsen mwushV peran tou iordanou en arabwq mwab en tw peran tou iordanou kata iericw apo anatolwn

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina