1. epi basilewV iwakim thV ioudaiaV etouV tritou paragenomenoV naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV ierousalhm epoliorkei authn

2. kai paredwken authn kurioV eiV ceiraV autou kai iwakim ton basilea thV ioudaiaV kai meroV ti twn ierwn skeuwn tou kuriou kai aphnegken auta eiV babulwna kai aphreisato auta en tw eidwliw autou

3. kai eipen o basileuV abiesdri tw eautou arcieunoucw agagein autw ek twn uiwn twn megistanwn tou israhl kai ek tou basilikou genouV kai ek twn epilektwn

4. neaniskouV amwmouV kai eueideiV kai episthmonaV en pash sofia kai grammatikouV kai sunetouV kai sofouV kai iscuontaV wste einai en tw oikw tou basilewV kai didaxai autouV grammata kai dialekton caldaikhn

5. kai didosqai autoiV ekqesin ek tou oikou tou basilewV kaq' ekasthn hmeran kai apo thV basilikhV trapezhV kai apo tou oinou ou pinei o basileuV kai ekpaideusai autouV eth tria kai ek toutwn sthsai emprosqen tou basilewV

6. kai hsan ek tou genouV twn uiwn israhl twn apo thV ioudaiaV danihl ananiaV misahl azariaV

7. kai epeqhken autoiV o arcieunoucoV onomata tw men danihl baltasar tw de anania sedrac kai tw misahl misac kai tw azaria abdenagw

8. kai enequmhqh danihl en th kardia opwV mh alisghqh en tw deipnw tou basilewV kai en w pinei oinw kai hxiwse ton arcieunoucon ina mh summolunqh

9. kai edwke kurioV tw danihl timhn kai carin enantion tou arcieunoucou

10. kai eipen o arcieunoucoV tw danihl agwniw ton kurion mou ton basilea ton ektaxanta thn brwsin umwn kai thn posin umwn ina mh idh ta proswpa umwn diatetrammena kai asqenh para touV suntrefomenouV umin neaniaV twn allogenwn kai kinduneusw tw idiw trachlw

11. kai eipen danihl abiesdri tw anadeicqenti arcieunoucw epi ton danihl ananian misahl azarian

12. peirason dh touV paidaV sou ef' hmeraV deka kai doqhtw hmin apo twn ospriwn thV ghV wste kaptein kai udropotein

13. kai ean fanh h oyiV hmwn diatetrammenh para touV allouV neaniskouV touV esqiontaV apo tou basilikou deipnou kaqwV ean qelhV outw crhsai toiV paisi sou

14. kai ecrhsato autoiV ton tropon touton kai epeirasen autouV hmeraV deka

15. meta de taV deka hmeraV efanh h oyiV autwn kalh kai h exiV tou swmatoV kreisswn twn allwn neaniskwn twn esqiontwn to basilikon deipnon

16. kai hn abiesdri anairoumenoV to deipnon autwn kai ton oinon autwn kai antedidou autoiV apo twn ospriwn

17. kai toiV neaniskoiV edwken o kurioV episthmhn kai sunesin kai fronhsin en pash grammatikh tecnh kai tw danihl edwke sunesin en panti rhmati kai oramati kai enupnioiV kai en pash sofia

18. meta de taV hmeraV tautaV epetaxen o basileuV eisagagein autouV kai eishcqhsan apo tou arcieunoucou proV ton basilea naboucodonosor

19. kai wmilhsen autoiV o basileuV kai ouc eureqh en toiV sofoiV omoioV tw danihl kai anania kai misahl kai azaria kai hsan para tw basilei

20. kai en panti logw kai sunesei kai paideia osa ezhthse par' autwn o basileuV katelaben autouV sofwterouV dekaplasiwV uper touV sofistaV kai touV filosofouV touV en pash th basileia autou kai edoxasen autouV o basileuV kai katesthsen autouV arcontaV kai anedeixen autouV sofouV para pantaV touV autou en pragmasin en pash th gh autou kai en th basileia autou

21. kai hn danihl ewV tou prwtou etouV thV basileiaV kurou basilewV perswn

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina