1. orasiV abdiou tade legei kurioV o qeoV th idoumaia akohn hkousa para kuriou kai periochn eiV ta eqnh exapesteilen anasthte kai exanastwmen ep' authn eiV polemon

2. idou oligoston dedwka se en toiV eqnesin htimwmenoV su ei sfodra

3. uperhfania thV kardiaV sou ephren se kataskhnounta en taiV opaiV twn petrwn uywn katoikian autou legwn en kardia autou tiV me kataxei epi thn ghn

4. ean metewrisqhV wV aetoV kai ean ana meson twn astrwn qhV nossian sou ekeiqen kataxw se legei kurioV

5. ei kleptai eishlqon proV se h lhstai nuktoV pou an aperrifhV ouk an ekleyan ta ikana eautoiV kai ei trughtai eishlqon proV se ouk an upeliponto epifullida

6. pwV exhreunhqh hsau kai katelhmfqh autou ta kekrummena

7. ewV twn oriwn sou exapesteilan se panteV oi andreV thV diaqhkhV sou antesthsan soi hdunasqhsan proV se andreV eirhnikoi sou eqhkan enedra upokatw sou ouk estin sunesiV autoiV

8. en ekeinh th hmera legei kurioV apolw sofouV ek thV idoumaiaV kai sunesin ex orouV hsau

9. kai ptohqhsontai oi machtai sou oi ek qaiman opwV exarqh anqrwpoV ex orouV hsau

10. dia thn sfaghn kai thn asebeian thn eiV ton adelfon sou iakwb kai kaluyei se aiscunh kai exarqhsh eiV ton aiwna

11. af' hV hmeraV antesthV ex enantiaV en hmera aicmalwteuontwn allogenwn dunamin autou kai allotrioi eishlqon eiV pulaV autou kai epi ierousalhm ebalon klhrouV kai su hV wV eiV ex autwn

12. kai mh epidhV hmeran adelfou sou en hmera allotriwn kai mh epicarhV epi touV uiouV iouda en hmera apwleiaV autwn kai mh megalorrhmonhshV en hmera qliyewV

13. mhde eiselqhV eiV pulaV lawn en hmera ponwn autwn mhde epidhV kai su thn sunagwghn autwn en hmera oleqrou autwn mhde sunepiqh epi thn dunamin autwn en hmera apwleiaV autwn

14. mhde episthV epi taV diekbolaV autwn tou exoleqreusai touV anaswzomenouV autwn mhde sugkleishV touV feugontaV ex autwn en hmera qliyewV

15. dioti egguV hmera kuriou epi panta ta eqnh on tropon epoihsaV outwV estai soi to antapodoma sou antapodoqhsetai eiV kefalhn sou

16. dioti on tropon epieV epi to oroV to agion mou piontai panta ta eqnh oinon piontai kai katabhsontai kai esontai kaqwV ouc uparconteV

17. en de tw orei siwn estai h swthria kai estai agion kai kataklhronomhsousin o oikoV iakwb touV kataklhronomhsantaV autouV

18. kai estai o oikoV iakwb pur o de oikoV iwshf flox o de oikoV hsau eiV kalamhn kai ekkauqhsontai eiV autouV kai katafagontai autouV kai ouk estai puroforoV en tw oikw hsau dioti kurioV elalhsen

19. kai kataklhronomhsousin oi en nageb to oroV to hsau kai oi en th sefhla touV allofulouV kai kataklhronomhsousin to oroV efraim kai to pedion samareiaV kai beniamin kai thn galaaditin

20. kai thV metoikesiaV h arch auth toiV uioiV israhl gh twn cananaiwn ewV sareptwn kai h metoikesia ierousalhm ewV efraqa kai klhronomhsousin taV poleiV tou nageb

21. kai anabhsontai andreV seswsmenoi ex orouV siwn tou ekdikhsai to oroV hsau kai estai tw kuriw h basileia .


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina