1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou dihghsai dihghma kai eipon parabolhn proV ton oikon tou israhl

3. kai ereiV tade legei kurioV o aetoV o megaV o megalopterugoV o makroV th ektasei plhrhV onucwn oV ecei to hghma eiselqein eiV ton libanon kai elabe ta epilekta thV kedrou

4. ta akra thV apalothtoV apeknisen kai hnegken auta eiV ghn canaan eiV polin teteicismenhn eqeto auta

5. kai elaben apo tou spermatoV thV ghV kai edwken auto eiV to pedion futon ef' udati pollw epiblepomenon etaxen auto

6. kai aneteilen kai egeneto eiV ampelon asqenousan kai mikran tw megeqei tou epifainesqai authn ta klhmata authV ep' authn kai ai rizai authV upokatw authV hsan kai egeneto eiV ampelon kai epoihsen apwrugaV kai exeteinen thn anadendrada authV

7. kai egeneto aetoV eteroV megaV megalopterugoV poluV onuxin kai idou h ampeloV auth peripeplegmenh proV auton kai ai rizai authV proV auton kai ta klhmata authV exapesteilen autw tou potisai authn sun tw bwlw thV futeiaV authV

8. eiV pedion kalon ef' udati pollw auth piainetai tou poiein blastouV kai ferein karpon tou einai eiV ampelon megalhn

9. dia touto eipon tade legei kurioV ei kateuqunei ouci ai rizai thV apalothtoV authV kai o karpoV saphsetai kai xhranqhsetai panta ta proanatellonta authV kai ouk en bracioni megalw oud' en law pollw tou ekspasai authn ek rizwn authV

10. kai idou piainetai mh kateuqunei ouc ama tw ayasqai authV anemon ton kauswna xhranqhsetai xhrasia sun tw bwlw anatolhV authV xhranqhsetai

11. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

12. uie anqrwpou eipon dh proV ton oikon ton parapikrainonta ouk epistasqe ti hn tauta eipon otan elqh basileuV babulwnoV epi ierousalhm kai lhmyetai ton basilea authV kai touV arcontaV authV kai axei autouV proV eauton eiV babulwna

13. kai lhmyetai ek tou spermatoV thV basileiaV kai diaqhsetai proV auton diaqhkhn kai eisaxei auton en ara kai touV hgoumenouV thV ghV lhmyetai

14. tou genesqai eiV basileian asqenh to kaqolou mh epairesqai tou fulassein thn diaqhkhn autou kai istanein authn

15. kai aposthsetai ap' autou tou exapostellein aggelouV eautou eiV aigupton tou dounai autw ippouV kai laon polun ei kateuqunei ei diaswqhsetai o poiwn enantia kai parabainwn diaqhkhn ei swqhsetai

16. zw egw legei kurioV ean mh en w topw o basileuV o basileusaV auton oV htimwsen thn aran mou kai oV parebh thn diaqhkhn mou met' autou en mesw babulwnoV teleuthsei

17. kai ouk en dunamei megalh oud' en oclw pollw poihsei proV auton faraw polemon en carakobolia kai en oikodomh belostasewn tou exarai yucaV

18. kai htimwsen orkwmosian tou parabhnai diaqhkhn kai idou dedwken thn ceira autou kai panta tauta epoihsen autw mh swqhsetai

19. dia touto eipon tade legei kurioV zw egw ean mh thn diaqhkhn mou hn parebh kai thn orkwmosian mou hn htimwsen kai dwsw auta eiV kefalhn autou

20. kai ekpetasw ep' auton to diktuon mou kai alwsetai en th perioch autou

21. en pash parataxei autou en romfaia pesountai kai touV kataloipouV eiV panta anemon diasperw kai epignwsesqe dioti egw kurioV lelalhka

22. dioti tade legei kurioV kai lhmyomai egw ek twn epilektwn thV kedrou ek korufhV kardiaV autwn apokniw kai katafuteusw egw ep' oroV uyhlon kai kremasw auton

23. en orei metewrw tou israhl kai katafuteusw kai exoisei blaston kai poihsei karpon kai estai eiV kedron megalhn kai anapausetai upokatw autou pan qhrion kai pan peteinon upo thn skian autou anapausetai ta klhmata autou apokatastaqhsetai

24. kai gnwsontai panta ta xula tou pediou dioti egw kurioV o tapeinwn xulon uyhlon kai uywn xulon tapeinon kai xhrainwn xulon clwron kai anaqallwn xulon xhron egw kurioV lelalhka kai poihsw

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina