1. kai hlqon proV me andreV ek twn presbuterwn tou israhl kai ekaqisan pro proswpou mou

2. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

3. uie anqrwpou oi andreV outoi eqento ta dianohmata autwn epi taV kardiaV autwn kai thn kolasin twn adikiwn autwn eqhkan pro proswpou autwn ei apokrinomenoV apokriqw autoiV

4. dia touto lalhson autoiV kai ereiV proV autouV tade legei kurioV anqrwpoV anqrwpoV ek tou oikou israhl oV an qh ta dianohmata autou epi thn kardian autou kai thn kolasin thV adikiaV autou taxh pro proswpou autou kai elqh proV ton profhthn egw kurioV apokriqhsomai autw en oiV enecetai h dianoia autou

5. opwV plagiash ton oikon tou israhl kata taV kardiaV autwn taV aphllotriwmenaV ap' emou en toiV enqumhmasin autwn

6. dia touto eipon proV ton oikon tou israhl tade legei kurioV kurioV epistrafhte kai apostreyate apo twn epithdeumatwn umwn kai apo paswn twn asebeiwn umwn kai epistreyate ta proswpa umwn

7. dioti anqrwpoV anqrwpoV ek tou oikou israhl kai ek twn proshlutwn twn proshluteuontwn en tw israhl oV an apallotriwqh ap' emou kai qhtai ta enqumhmata autou epi thn kardian autou kai thn kolasin thV adikiaV autou taxh pro proswpou autou kai elqh proV ton profhthn tou eperwthsai auton en emoi egw kurioV apokriqhsomai autw en w enecetai en autw

8. kai sthriw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai qhsomai auton eiV erhmon kai eiV afanismon kai exarw auton ek mesou tou laou mou kai epignwsesqe oti egw kurioV

9. kai o profhthV ean planhqh kai lalhsh egw kurioV peplanhka ton profhthn ekeinon kai ektenw thn ceira mou ep' auton kai afaniw auton ek mesou tou laou mou israhl

10. kai lhmyontai thn adikian autwn kata to adikhma tou eperwtwntoV kai kata to adikhma omoiwV tw profhth estai

11. opwV mh planatai eti o oikoV tou israhl ap' emou kai ina mh miainwntai eti en pasin toiV paraptwmasin autwn kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon legei kurioV

12. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

13. uie anqrwpou gh ean amarth moi tou parapesein paraptwma kai ektenw thn ceira mou ep' authn kai suntriyw authV sthrigma artou kai exapostelw ep' authn limon kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnh

14. kai ean wsin oi treiV andreV outoi en mesw authV nwe kai danihl kai iwb autoi en th dikaiosunh autwn swqhsontai legei kurioV

15. ean kai qhria ponhra epagw epi thn ghn kai timwrhsomai authn kai estai eiV afanismon kai ouk estai o diodeuwn apo proswpou twn qhriwn

16. kai oi treiV andreV outoi en mesw authV wsi zw egw legei kurioV ei uioi h qugatereV swqhsontai all' h autoi monoi swqhsontai h de gh estai eiV oleqron

17. h kai romfaian ean epagw epi thn ghn ekeinhn kai eipw romfaia dielqatw dia thV ghV kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnoV

18. kai oi treiV andreV outoi en mesw authV zw egw legei kurioV ou mh ruswntai uiouV oude qugateraV autoi monoi swqhsontai

19. h kai qanaton epaposteilw epi thn ghn ekeinhn kai ekcew ton qumon mou ep' authn en aimati tou exoleqreusai ex authV anqrwpon kai kthnoV

20. kai nwe kai danihl kai iwb en mesw authV zw egw legei kurioV ean uioi h qugatereV upoleifqwsin autoi en th dikaiosunh autwn rusontai taV yucaV autwn

21. tade legei kurioV ean de kai taV tessaraV ekdikhseiV mou taV ponhraV romfaian kai limon kai qhria ponhra kai qanaton exaposteilw epi ierousalhm tou exoleqreusai ex authV anqrwpon kai kthnoV

22. kai idou upoleleimmenoi en auth oi anaseswsmenoi authV oi exagousin ex authV uiouV kai qugateraV idou autoi ekporeuontai proV umaV kai oyesqe taV odouV autwn kai ta enqumhmata autwn kai metamelhqhsesqe epi ta kaka a ephgagon epi ierousalhm panta ta kaka a ephgagon ep' authn

23. kai parakalesousin umaV dioti oyesqe taV odouV autwn kai ta enqumhmata autwn kai epignwsesqe dioti ou mathn pepoihka panta osa epoihsa en auth legei kurioV

“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina