1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou profhteuson kai eipon tade legei kurioV w w h hmera

3. oti egguV h hmera tou kuriou hmera peraV eqnwn estai

4. kai hxei macaira ep' aiguptiouV kai estai tarach en th aiqiopia kai pesountai tetraumatismenoi en aiguptw kai sumpeseitai authV ta qemelia

5. persai kai krhteV kai ludoi kai libueV kai panteV oi epimiktoi kai twn uiwn thV diaqhkhV mou macaira pesountai en auth

6. kai pesountai ta antisthrigmata aiguptou kai katabhsetai h ubriV thV iscuoV authV apo magdwlou ewV suhnhV macaira pesountai en auth legei kurioV

7. kai erhmwqhsetai en mesw cwrwn hrhmwmenwn kai ai poleiV autwn en mesw polewn hrhmwmenwn esontai

8. kai gnwsontai oti egw eimi kurioV otan dw pur ep' aigupton kai suntribwsi panteV oi bohqounteV auth

9. en th hmera ekeinh exeleusontai aggeloi speudonteV afanisai thn aiqiopian kai estai tarach en autoiV en th hmera aiguptou oti idou hkei

10. tade legei kurioV kurioV kai apolw plhqoV aiguptiwn dia ceiroV naboucodonosor basilewV babulwnoV

11. autou kai tou laou autou loimoi apo eqnwn apestalmenoi apolesai thn ghn kai ekkenwsousin panteV taV macairaV autwn ep' aigupton kai plhsqhsetai h gh traumatiwn

12. kai dwsw touV potamouV autwn erhmouV kai apolw thn ghn kai to plhrwma authV en cersin allotriwn egw kurioV lelalhka

13. oti tade legei kurioV kurioV kai apolw megistanaV apo memfewV kai arcontaV ek ghV aiguptou kai ouk esontai eti

14. kai apolw ghn paqourhV kai dwsw pur epi tanin kai poihsw ekdikhsin en diospolei

15. kai ekcew ton qumon mou epi sain thn iscun aiguptou kai apolw to plhqoV memfewV

16. kai dwsw pur ep' aigupton kai tarachn taracqhsetai suhnh kai en diospolei estai ekrhgma kai diacuqhsetai udata

17. neaniskoi hliou polewV kai boubastou en macaira pesountai kai ai gunaikeV en aicmalwsia poreusontai

18. kai en tafnaV suskotasei h hmera en tw suntriyai me ekei ta skhptra aiguptou kai apoleitai ekei h ubriV thV iscuoV authV kai authn nefelh kaluyei kai ai qugatereV authV aicmalwtoi acqhsontai

19. kai poihsw krima en aiguptw kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

20. kai egeneto en tw endekatw etei en tw prwtw mhni ebdomh tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

21. uie anqrwpou touV bracionaV faraw basilewV aiguptou sunetriya kai idou ou katedeqh tou doqhnai iasin tou doqhnai ep' auton malagma tou doqhnai iscun epilabesqai macairaV

22. dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw epi faraw basilea aiguptou kai suntriyw touV bracionaV autou touV iscurouV kai touV tetamenouV kai katabalw thn macairan autou ek thV ceiroV autou

23. kai diasperw aigupton eiV ta eqnh kai likmhsw autouV eiV taV cwraV

24. kai katiscusw touV bracionaV basilewV babulwnoV kai dwsw thn romfaian mou eiV thn ceira autou kai epaxei authn ep' aigupton kai pronomeusei thn pronomhn authV kai skuleusei ta skula authV

25. kai eniscusw touV bracionaV basilewV babulwnoV oi de bracioneV faraw pesountai kai gnwsontai oti egw eimi kurioV en tw dounai thn romfaian mou eiV ceiraV basilewV babulwnoV kai ektenei authn epi ghn aiguptou

26. kai diasperw aigupton eiV ta eqnh kai likmhsw autouV eiV taV cwraV kai gnwsontai panteV oti egw eimi kurioV

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina