1. kai su uie anqrwpou profhteuson epi ta orh israhl kai eipon toiV oresin tou israhl akousate logon kuriou

2. tade legei kurioV kurioV anq' wn eipen o ecqroV ef' umaV euge erhma aiwnia eiV katascesin hmin egenhqh

3. dia touto profhteuson kai eipon tade legei kurioV kurioV anti tou atimasqhnai umaV kai mishqhnai umaV upo twn kuklw umwn tou einai umaV eiV katascesin toiV kataloipoiV eqnesin kai anebhte lalhma glwssh kai eiV oneidisma eqnesin

4. dia touto orh israhl akousate logon kuriou tade legei kurioV toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai toiV ceimarroiV kai toiV exhrhmwmenoiV kai hfanismenoiV kai taiV polesin taiV egkataleleimmenaiV ai egenonto eiV pronomhn kai eiV katapathma toiV kataleifqeisin eqnesin perikuklw

5. dia touto tade legei kurioV kurioV ei mhn en puri qumou mou elalhsa epi ta loipa eqnh kai epi thn idoumaian pasan oti edwkan thn ghn mou eautoiV eiV katascesin met' eufrosunhV atimasanteV yucaV tou afanisai en pronomh

6. dia touto profhteuson epi thn ghn tou israhl kai eipon toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai taiV napaiV tade legei kurioV idou egw en tw zhlw mou kai en tw qumw mou elalhsa anti tou oneidismouV eqnwn enegkai umaV

7. dia touto egw arw thn ceira mou epi ta eqnh ta perikuklw umwn outoi thn atimian autwn lhmyontai

8. umwn de orh israhl thn stafulhn kai ton karpon umwn katafagetai o laoV mou oti eggizousin tou elqein

9. oti idou egw ef' umaV kai epibleyw ef' umaV kai katergasqhsesqe kai sparhsesqe

10. kai plhqunw ef' umaV anqrwpouV pan oikon israhl eiV teloV kai katoikhqhsontai ai poleiV kai h hrhmwmenh oikodomhqhsetai

11. kai plhqunw ef' umaV anqrwpouV kai kthnh kai katoikiw umaV wV to en arch umwn kai eu poihsw umaV wsper ta emprosqen umwn kai gnwsesqe oti egw eimi kurioV

12. kai gennhsw ef' umaV anqrwpouV ton laon mou israhl kai klhronomhsousin umaV kai esesqe autoiV eiV katascesin kai ou mh prosteqhte eti ateknwqhnai ap' autwn

13. tade legei kurioV kurioV anq' wn eipan soi katesqousa anqrwpouV ei kai hteknwmenh upo tou eqnouV sou egenou

14. dia touto anqrwpouV ouketi fagesai kai to eqnoV sou ouk ateknwseiV eti legei kurioV kurioV

15. kai ouk akousqhsetai ouketi ef' umaV atimia eqnwn kai oneidismouV lawn ou mh anenegkhte legei kurioV kurioV

16. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

17. uie anqrwpou oikoV israhl katwkhsen epi thV ghV autwn kai emianan authn en th odw autwn kai en toiV eidwloiV autwn kai en taiV akaqarsiaiV autwn kata thn akaqarsian thV apokaqhmenhV egenhqh h odoV autwn pro proswpou mou

18. kai execea ton qumon mou ep' autouV

19. kai diespeira autouV eiV ta eqnh kai elikmhsa autouV eiV taV cwraV kata thn odon autwn kai kata thn amartian autwn ekrina autouV

20. kai eishlqosan eiV ta eqnh ou eishlqosan ekei kai ebebhlwsan to onoma mou to agion en tw legesqai autouV laoV kuriou outoi kai ek thV ghV autou exelhluqasin

21. kai efeisamhn autwn dia to onoma mou to agion o ebebhlwsan oikoV israhl en toiV eqnesin ou eishlqosan ekei

22. dia touto eipon tw oikw israhl tade legei kurioV ouc umin egw poiw oikoV israhl all' h dia to onoma mou to agion o ebebhlwsate en toiV eqnesin ou eishlqete ekei

23. kai agiasw to onoma mou to mega to bebhlwqen en toiV eqnesin o ebebhlwsate en mesw autwn kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurioV en tw agiasqhnai me en umin kat' ofqalmouV autwn

24. kai lhmyomai umaV ek twn eqnwn kai aqroisw umaV ek paswn twn gaiwn kai eisaxw umaV eiV thn ghn umwn

25. kai ranw ef' umaV udwr kaqaron kai kaqarisqhsesqe apo paswn twn akaqarsiwn umwn kai apo pantwn twn eidwlwn umwn kai kaqariw umaV

26. kai dwsw umin kardian kainhn kai pneuma kainon dwsw en umin kai afelw thn kardian thn liqinhn ek thV sarkoV umwn kai dwsw umin kardian sarkinhn

27. kai to pneuma mou dwsw en umin kai poihsw ina en toiV dikaiwmasin mou poreuhsqe kai ta krimata mou fulaxhsqe kai poihshte

28. kai katoikhsete epi thV ghV hV edwka toiV patrasin umwn kai esesqe moi eiV laon kagw esomai umin eiV qeon

29. kai swsw umaV ek paswn twn akaqarsiwn umwn kai kalesw ton siton kai plhqunw auton kai ou dwsw ef' umaV limon

30. kai plhqunw ton karpon tou xulou kai ta genhmata tou agrou opwV mh labhte oneidismon limou en toiV eqnesin

31. kai mnhsqhsesqe taV odouV umwn taV ponhraV kai ta epithdeumata umwn ta mh agaqa kai prosocqieite kata proswpon autwn en taiV anomiaiV umwn kai epi toiV bdelugmasin umwn

32. ou di' umaV egw poiw legei kurioV kurioV gnwston estai umin aiscunqhte kai entraphte ek twn odwn umwn oikoV israhl

33. tade legei kurioV en hmera h kaqariw umaV ek paswn twn anomiwn umwn kai katoikiw taV poleiV kai oikodomhqhsontai ai erhmoi

34. kai h gh h hfanismenh ergasqhsetai anq' wn oti hfanismenh egenhqh kat' ofqalmouV pantoV parodeuontoV

35. kai erousin h gh ekeinh h hfanismenh egenhqh wV khpoV trufhV kai ai poleiV ai erhmoi kai hfanismenai kai kateskammenai ocurai ekaqisan

36. kai gnwsontai ta eqnh osa an kataleifqwsin kuklw umwn oti egw kurioV wkodomhsa taV kaqhrhmenaV kai katefuteusa taV hfanismenaV egw kurioV elalhsa kai poihsw

37. tade legei kurioV eti touto zhthqhsomai tw oikw israhl tou poihsai autoiV plhqunw autouV wV probata anqrwpouV

38. wV probata agia wV probata ierousalhm en taiV eortaiV authV outwV esontai ai poleiV ai erhmoi plhreiV probatwn anqrwpwn kai gnwsontai oti egw kurioV

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina