1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou labe epi sor qrhnon

3. kai ereiV th sor th katoikoush epi thV eisodou thV qalasshV tw emporiw twn lawn apo nhswn pollwn tade legei kurioV th sor su eipaV egw perieqhka emauth kalloV mou

4. en kardia qalasshV tw beelim uioi sou perieqhkan soi kalloV

5. kedroV ek sanir wkodomhqh soi tainiai sanidwn kuparissou ek tou libanou elhmfqhsan tou poihsai soi istouV elatinouV

6. ek thV basanitidoV epoihsan taV kwpaV sou ta iera sou epoihsan ex elefantoV oikouV alswdeiV apo nhswn twn cettiin

7. bussoV meta poikiliaV ex aiguptou egeneto soi strwmnh tou periqeinai soi doxan kai peribalein se uakinqon kai porfuran ek twn nhswn elisai kai egeneto peribolaia sou

8. kai oi arconteV sou oi katoikounteV sidwna kai aradioi egenonto kwphlatai sou oi sofoi sou sor oi hsan en soi outoi kubernhtai sou

9. oi presbuteroi bubliwn kai oi sofoi autwn hsan en soi outoi eniscuon thn boulhn sou kai panta ta ploia thV qalasshV kai oi kwphlatai autwn egenonto soi epi dusmaV dusmwn

10. persai kai ludoi kai libueV hsan en th dunamei sou andreV polemistai sou peltaV kai perikefalaiaV ekremasan en soi outoi edwkan thn doxan sou

11. uioi aradiwn kai h dunamiV sou epi twn teicewn sou fulakeV en toiV purgoiV sou hsan taV faretraV autwn ekremasan epi twn ormwn sou kuklw outoi eteleiwsan sou to kalloV

12. karchdonioi emporoi sou apo plhqouV pashV iscuoV sou argurion kai crusion kai sidhron kai kassiteron kai molubon edwkan thn agoran sou

13. h ellaV kai h sumpasa kai ta parateinonta outoi eneporeuonto soi en yucaiV anqrwpwn kai skeuh calka edwkan thn emporian sou

14. ex oikou qergama ippouV kai ippeiV edwkan agoran sou

15. uioi rodiwn emporoi sou apo nhswn eplhqunan thn emporian sou odontaV elefantinouV kai toiV eisagomenoiV antedidouV touV misqouV sou

16. anqrwpouV emporian sou apo plhqouV tou summiktou sou stakthn kai poikilmata ek qarsiV kai ramwq kai corcor edwkan thn agoran sou

17. ioudaV kai oi uioi tou israhl outoi emporoi sou en sitou prasei kai murwn kai kasiaV kai prwton meli kai elaion kai rhtinhn edwkan eiV ton summikton sou

18. damaskoV emporoV sou ek plhqouV pashV dunamewV sou oinoV ek celbwn kai eria ek milhtou

19. kai oinon eiV thn agoran sou edwkan ex ashl sidhroV eirgasmenoV kai trocoV en tw summiktw sou estin

20. daidan emporoi sou meta kthnwn eklektwn eiV armata

21. h arabia kai panteV oi arconteV khdar outoi emporoi sou dia ceiroV sou kamhlouV kai kriouV kai amnouV en oiV emporeuontai se

22. emporoi saba kai ragma outoi emporoi sou meta prwtwn hdusmatwn kai liqwn crhstwn kai crusion edwkan thn agoran sou

23. carran kai canna outoi emporoi sou assour kai carman emporoi sou

24. feronteV emporian uakinqon kai qhsaurouV eklektouV dedemenouV scoinioiV kai kuparissina

25. ploia en autoiV karchdonioi emporoi sou en tw plhqei en tw summiktw sou kai eneplhsqhV kai ebarunqhV sfodra en kardia qalasshV

26. en udati pollw hgon se oi kwphlatai sou to pneuma tou notou sunetriyen se en kardia qalasshV

27. hsan dunameiV sou kai o misqoV sou kai twn summiktwn sou kai oi kwphlatai sou kai oi kubernhtai sou kai oi sumbouloi sou kai oi summiktoi sou ek twn summiktwn sou kai panteV oi andreV oi polemistai sou oi en soi kai pasa h sunagwgh sou en mesw sou pesountai en kardia qalasshV en th hmera thV ptwsewV sou

28. proV thn fwnhn thV kraughV sou oi kubernhtai sou fobw fobhqhsontai

29. kai katabhsontai apo twn ploiwn panteV oi kwphlatai sou kai oi epibatai kai oi prwreiV thV qalasshV epi thn ghn sthsontai

30. kai alalaxousin epi se th fwnh autwn kai kekraxontai pikron kai epiqhsousin epi thn kefalhn autwn ghn kai spodon upostrwsontai

32. kai lhmyontai oi uioi autwn epi se qrhnon kai qrhnhma soi

33. poson tina eureV misqon apo thV qalasshV eneplhsaV eqnh apo tou plhqouV sou kai apo tou summiktou sou eploutisaV pantaV basileiV thV ghV

34. nun sunetribhV en qalassh en baqei udatoV o summiktoV sou kai pasa h sunagwgh sou en mesw sou epeson panteV oi kwphlatai sou

35. panteV oi katoikounteV taV nhsouV estugnasan epi se kai oi basileiV autwn ekstasei exesthsan kai edakrusen to proswpon autwn

36. emporoi apo eqnwn esurisan se apwleia egenou kai ouketi esh eiV ton aiwna

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina