1. kai anekragen eiV ta wta mou fwnh megalh legwn hggiken h ekdikhsiV thV polewV kai ekastoV eicen ta skeuh thV exoleqreusewV en ceiri autou

2. kai idou ex andreV hrconto apo thV odou thV pulhV thV uyhlhV thV blepoushV proV borran kai ekastou pelux en th ceiri autou kai eiV anhr en mesw autwn endedukwV podhrh kai zwnh sapfeirou epi thV osfuoV autou kai eishlqosan kai esthsan ecomenoi tou qusiasthriou tou calkou

3. kai doxa qeou tou israhl anebh apo twn ceroubin h ousa ep' autwn eiV to aiqrion tou oikou kai ekalesen ton andra ton endedukota ton podhrh oV eicen epi thV osfuoV autou thn zwnhn

4. kai eipen proV auton dielqe meshn thn ierousalhm kai doV to shmeion epi ta metwpa twn andrwn twn katastenazontwn kai twn katwdunwmenwn epi pasaiV taiV anomiaiV taiV ginomenaiV en mesw authV

5. kai toutoiV eipen akouontoV mou poreuesqe opisw autou eiV thn polin kai koptete kai mh feidesqe toiV ofqalmoiV umwn kai mh elehshte

6. presbuteron kai neaniskon kai parqenon kai nhpia kai gunaikaV apokteinate eiV exaleiyin epi de pantaV ef' ouV estin to shmeion mh eggishte kai apo twn agiwn mou arxasqe kai hrxanto apo twn andrwn twn presbuterwn oi hsan esw en tw oikw

7. kai eipen proV autouV mianate ton oikon kai plhsate taV odouV nekrwn ekporeuomenoi kai koptete

8. kai egeneto en tw koptein autouV kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa kai eipa oimmoi kurie exaleifeiV su touV kataloipouV tou israhl en tw ekceai se ton qumon sou epi ierousalhm

9. kai eipen proV me adikia tou oikou israhl kai iouda memegaluntai sfodra sfodra oti eplhsqh h gh lawn pollwn kai h poliV eplhsqh adikiaV kai akaqarsiaV oti eipan egkataleloipen kurioV thn ghn ouk efora o kurioV

10. kai ou feisetai mou o ofqalmoV oude mh elehsw taV odouV autwn eiV kefalaV autwn dedwka

11. kai idou o anhr o endedukwV ton podhrh kai ezwsmenoV th zwnh thn osfun autou kai apekrinato legwn pepoihka kaqwV eneteilw moi

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina