1. kai su uie anqrwpou profhteuson epi gwg kai eipon tade legei kurioV idou egw epi se gwg arconta rwV mosoc kai qobel

2. kai sunaxw se kai kaqodhghsw se kai anabibw se ap' escatou tou borra kai anaxw se epi ta orh tou israhl

3. kai apolw to toxon sou apo thV ceiroV sou thV aristeraV kai ta toxeumata sou apo thV ceiroV sou thV dexiaV kai katabalw se

4. epi ta orh israhl kai pesh su kai panteV oi peri se kai ta eqnh ta meta sou doqhsontai eiV plhqh ornewn panti peteinw kai pasi toiV qhrioiV tou pediou dedwka se katabrwqhnai

5. epi proswpou tou pediou pesh oti egw elalhsa legei kurioV

6. kai apostelw pur epi gwg kai katoikhqhsontai ai nhsoi ep' eirhnhV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

7. kai to onoma mou to agion gnwsqhsetai en mesw laou mou israhl kai ou bebhlwqhsetai to onoma mou to agion ouketi kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurioV agioV en israhl

8. idou hkei kai gnwsh oti estai legei kurioV kurioV auth estin h hmera en h elalhsa

9. kai exeleusontai oi katoikounteV taV poleiV israhl kai kausousin en toiV oploiV peltaiV kai kontoiV kai toxoiV kai toxeumasin kai rabdoiV ceirwn kai logcaiV kai kausousin en autoiV pur epta eth

10. kai ou mh labwsin xula ek tou pediou oude mh koywsin ek twn drumwn all' h ta opla katakausousin puri kai pronomeusousin touV pronomeusantaV autouV kai skuleusousin touV skuleusantaV autouV legei kurioV

11. kai estai en th hmera ekeinh dwsw tw gwg topon onomaston mnhmeion en israhl to poluandrion twn epelqontwn proV th qalassh kai perioikodomhsousin to peristomion thV faraggoV kai katoruxousin ekei ton gwg kai pan to plhqoV autou kai klhqhsetai to gai to poluandrion tou gwg

12. kai katoruxousin autouV oikoV israhl ina kaqarisqh h gh en eptamhnw

13. kai katoruxousin autouV paV o laoV thV ghV kai estai autoiV eiV onomaston h hmera edoxasqhn legei kurioV

14. kai andraV dia pantoV diastelousin epiporeuomenouV thn ghn qayai touV kataleleimmenouV epi proswpou thV ghV kaqarisai authn meta thn eptamhnon kai ekzhthsousin

15. kai paV o diaporeuomenoV thn ghn kai idwn ostoun anqrwpou oikodomhsei par' auto shmeion ewV otou qaywsin auto oi qaptonteV eiV to gai to poluandrion tou gwg

16. kai gar to onoma thV polewV poluandrion kai kaqarisqhsetai h gh

17. kai su uie anqrwpou eipon tade legei kurioV eipon panti ornew peteinw kai proV panta ta qhria tou pediou sunacqhte kai ercesqe sunacqhte apo pantwn twn perikuklw epi thn qusian mou hn tequka umin qusian megalhn epi ta orh israhl kai fagesqe krea kai piesqe aima

18. krea gigantwn fagesqe kai aima arcontwn thV ghV piesqe kriouV kai moscouV kai tragouV kai oi moscoi esteatwmenoi panteV

19. kai fagesqe stear eiV plhsmonhn kai piesqe aima eiV meqhn apo thV qusiaV mou hV equsa umin

20. kai emplhsqhsesqe epi thV trapezhV mou ippon kai anabathn giganta kai panta andra polemisthn legei kurioV

21. kai dwsw thn doxan mou en umin kai oyontai panta ta eqnh thn krisin mou hn epoihsa kai thn ceira mou hn ephgagon ep' autouV

22. kai gnwsontai oikoV israhl oti egw eimi kurioV o qeoV autwn apo thV hmeraV tauthV kai epekeina

23. kai gnwsontai panta ta eqnh oti dia taV amartiaV autwn hcmalwteuqhsan oikoV israhl anq' wn hqethsan eiV eme kai apestreya to proswpon mou ap' autwn kai paredwka autouV eiV ceiraV twn ecqrwn autwn kai epesan panteV macaira

24. kata taV akaqarsiaV autwn kai kata ta anomhmata autwn epoihsa autoiV kai apestreya to proswpon mou ap' autwn

25. dia touto tade legei kurioV kurioV nun apostreyw thn aicmalwsian iakwb kai elehsw ton oikon israhl kai zhlwsw dia to onoma to agion mou

26. kai lhmyontai thn atimian eautwn kai thn adikian hn hdikhsan en tw katoikisqhnai autouV epi thn ghn autwn ep' eirhnhV kai ouk estai o ekfobwn

27. en tw apostreyai me autouV ek twn eqnwn kai sunagagein me autouV ek twn cwrwn twn eqnwn kai agiasqhsomai en autoiV enwpion twn eqnwn

28. kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn en tw epifanhnai me autoiV en toiV eqnesin

29. kai ouk apostreyw ouketi to proswpon mou ap' autwn anq' ou execea ton qumon mou epi ton oikon israhl legei kurioV kurioV

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina