1. kai eipen proV me uie anqrwpou katafage thn kefalida tauthn kai poreuqhti kai lalhson toiV uioiV israhl

2. kai dihnoixa to stoma mou kai eywmisen me thn kefalida

3. kai eipen proV me uie anqrwpou to stoma sou fagetai kai h koilia sou plhsqhsetai thV kefalidoV tauthV thV dedomenhV eiV se kai efagon authn kai egeneto en tw stomati mou wV meli glukazon

4. kai eipen proV me uie anqrwpou badize eiselqe proV ton oikon tou israhl kai lalhson touV logouV mou proV autouV

5. dioti ou proV laon baquceilon kai baruglwsson su exapostellh proV ton oikon tou israhl

6. oude proV laouV pollouV allofwnouV h alloglwssouV oude stibarouV th glwssh ontaV wn ouk akoush touV logouV autwn kai ei proV toioutouV exapesteila se outoi an eishkousan sou

7. o de oikoV tou israhl ou mh qelhswsin eisakousai sou dioti ou boulontai eisakouein mou oti paV o oikoV israhl filoneikoi eisin kai sklhrokardioi

8. kai idou dedwka to proswpon sou dunaton katenanti twn proswpwn autwn kai to neikoV sou katiscusw katenanti tou neikouV autwn

9. kai estai dia pantoV krataioteron petraV mh fobhqhV ap' autwn mhde ptohqhV apo proswpou autwn dioti oikoV parapikrainwn estin

10. kai eipen proV me uie anqrwpou pantaV touV logouV ouV lelalhka meta sou labe eiV thn kardian sou kai toiV wsin sou akoue

11. kai badize eiselqe eiV thn aicmalwsian proV touV uiouV tou laou sou kai lalhseiV proV autouV kai ereiV proV autouV tade legei kurioV ean ara akouswsin ean ara endwsin

12. kai anelaben me pneuma kai hkousa katopisqen mou fwnhn seismou megalou euloghmenh h doxa kuriou ek tou topou autou

13. kai eidon fwnhn pterugwn twn zwwn pterussomenwn etera proV thn eteran kai fwnh twn trocwn ecomenh autwn kai fwnh tou seismou

14. kai to pneuma exhren me kai anelaben me kai eporeuqhn en ormh tou pneumatoV mou kai ceir kuriou egeneto ep' eme krataia

15. kai eishlqon eiV thn aicmalwsian metewroV kai perihlqon touV katoikountaV epi tou potamou tou cobar touV ontaV ekei kai ekaqisa ekei epta hmeraV anastrefomenoV en mesw autwn

16. kai egeneto meta taV epta hmeraV logoV kuriou proV me legwn

17. uie anqrwpou skopon dedwka se tw oikw israhl kai akoush ek stomatoV mou logon kai diapeilhsh autoiV par' emou

18. en tw legein me tw anomw qanatw qanatwqhsh kai ou diesteilw autw oude elalhsaV tou diasteilasqai tw anomw apostreyai apo twn odwn autou tou zhsai auton o anomoV ekeinoV th adikia autou apoqaneitai kai to aima autou ek ceiroV sou ekzhthsw

19. kai su ean diasteilh tw anomw kai mh apostreyh apo thV anomiaV autou kai thV odou autou o anomoV ekeinoV en th adikia autou apoqaneitai kai su thn yuchn sou rush

20. kai en tw apostrefein dikaion apo twn dikaiosunwn autou kai poihsh paraptwma kai dwsw thn basanon eiV proswpon autou autoV apoqaneitai oti ou diesteilw autw kai en taiV amartiaiV autou apoqaneitai dioti ou mh mnhsqwsin ai dikaiosunai autou aV epoihsen kai to aima autou ek thV ceiroV sou ekzhthsw

21. su de ean diasteilh tw dikaiw tou mh amartein kai autoV mh amarth o dikaioV zwh zhsetai oti diesteilw autw kai su thn seautou yuchn rush

22. kai egeneto ep' eme ceir kuriou kai eipen proV me anasthqi kai exelqe eiV to pedion kai ekei lalhqhsetai proV se

23. kai anesthn kai exhlqon eiV to pedion kai idou ekei doxa kuriou eisthkei kaqwV h orasiV kai kaqwV h doxa hn eidon epi tou potamou tou cobar kai piptw epi proswpon mou

24. kai hlqen ep' eme pneuma kai esthsen me epi podaV mou kai elalhsen proV me kai eipen moi eiselqe kai egkleisqhti en mesw tou oikou sou

25. kai su uie anqrwpou idou dedontai epi se desmoi kai dhsousin se en autoiV kai ou mh exelqhV ek mesou autwn

26. kai thn glwssan sou sundhsw kai apokwfwqhsh kai ouk esh autoiV eiV andra elegconta dioti oikoV parapikrainwn estin

27. kai en tw lalein me proV se anoixw to stoma sou kai ereiV proV autouV tade legei kurioV o akouwn akouetw kai o apeiqwn apeiqeitw dioti oikoV parapikrainwn estin

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina