1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou epistreyon to proswpon sou ep' oroV shir kai profhteuson ep' auto

3. kai eipon tade legei kurioV kurioV idou egw epi se oroV shir kai ektenw thn ceira mou epi se kai dwsw se erhmon kai erhmwqhsh

4. kai taiV polesin sou erhmian poihsw kai su erhmoV esh kai gnwsh oti egw eimi kurioV

5. anti tou genesqai se ecqran aiwnian kai enekaqisaV tw oikw israhl dolw en ceiri ecqrwn macaira en kairw adikiaV ep' escatw

6. dia touto zw egw legei kurioV kurioV ei mhn eiV aima hmarteV kai aima se diwxetai

7. kai dwsw to oroV shir eiV erhmon kai hrhmwmenon kai apolw ap' autou anqrwpouV kai kthnh

8. kai emplhsw twn traumatiwn sou touV bounouV kai taV faraggaV sou kai en pasi toiV pedioiV sou tetraumatismenoi macaira pesountai en soi

9. erhmian aiwnion qhsomai se kai ai poleiV sou ou mh katoikhqwsin eti kai gnwsh oti egw eimi kurioV

10. dia to eipein se ta duo eqnh kai ai duo cwrai emai esontai kai klhronomhsw autaV kai kurioV ekei estin

11. dia touto zw egw legei kurioV kai poihsw soi kata thn ecqran sou kai gnwsqhsomai soi hnika an krinw se

12. kai gnwsh oti egw eimi kurioV hkousa thV fwnhV twn blasfhmiwn sou oti eipaV ta orh israhl erhma hmin dedotai eiV katabrwma

13. kai emegalorhmonhsaV ep' eme tw stomati sou egw hkousa

14. tade legei kurioV en th eufrosunh pashV thV ghV erhmon poihsw se

15. erhmon esh oroV shir kai pasa h idoumaia exanalwqhsetai kai gnwsh oti egw eimi kurioV o qeoV autwn

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina