1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. kai su uie anqrwpou eipon tade legei kurioV th gh tou israhl peraV hkei to peraV hkei epi taV tessaraV pterugaV thV ghV

3. hkei to peraV

4. epi se ton katoikounta thn ghn hkei o kairoV hggiken h hmera ou meta qorubwn oude meta wdinwn

5. nun egguqen ekcew thn orghn mou epi se kai suntelesw ton qumon mou en soi kai krinw se en taiV odoiV sou kai dwsw epi se panta ta bdelugmata sou

6. ou feisetai o ofqalmoV mou oude mh elehsw dioti taV odouV sou epi se dwsw kai ta bdelugmata sou en mesw sou esontai kai epignwsh dioti egw eimi kurioV o tuptwn

7. nun to peraV proV se kai apostelw egw epi se kai ekdikhsw se en taiV odoiV sou kai dwsw epi se panta ta bdelugmata sou

8. ou feisetai o ofqalmoV mou epi se oude mh elehsw dioti thn odon sou epi se dwsw kai ta bdelugmata sou en mesw sou estai kai epignwsh dioti egw kurioV

9. dioti tade legei kurioV

10. idou to peraV hkei idou hmera kuriou ei kai h rabdoV hnqhken h ubriV exanesthken

11. kai suntriyei sthrigma anomou kai ou meta qorubou oude meta spoudhV

12. hkei o kairoV idou h hmera o ktwmenoV mh cairetw kai o pwlwn mh qrhneitw

13. dioti o ktwmenoV proV ton pwlounta ouketi mh epistreyh kai anqrwpoV en ofqalmw zwhV autou ou krathsei

14. salpisate en salpiggi kai krinate ta sumpanta

15. o polemoV en romfaia exwqen kai o limoV kai o qanatoV eswqen o en tw pediw en romfaia teleuthsei touV de en th polei limoV kai qanatoV suntelesei

16. kai anaswqhsontai oi anaswzomenoi ex autwn kai esontai epi twn orewn pantaV apoktenw ekaston en taiV adikiaiV autou

17. pasai ceireV ekluqhsontai kai panteV mhroi molunqhsontai ugrasia

18. kai perizwsontai sakkouV kai kaluyei autouV qamboV kai epi pan proswpon aiscunh ep' autouV kai epi pasan kefalhn falakrwma

19. to argurion autwn rifhsetai en taiV plateiaiV kai to crusion autwn uperofqhsetai ai yucai autwn ou mh emplhsqwsin kai ai koiliai autwn ou mh plhrwqwsin dioti basanoV twn adikiwn autwn egeneto

20. eklekta kosmou eiV uperhfanian eqento auta kai eikonaV twn bdelugmatwn autwn epoihsan ex autwn eneken toutou dedwka auta autoiV eiV akaqarsian

21. kai paradwsw auta eiV ceiraV allotriwn tou diarpasai auta kai toiV loimoiV thV ghV eiV skula kai bebhlwsousin auta

22. kai apostreyw to proswpon mou ap' autwn kai mianousin thn episkophn mou kai eiseleusontai eiV auta afulaktwV kai bebhlwsousin auta

23. kai poihsousi furmon dioti h gh plhrhV lawn kai h poliV plhrhV anomiaV

24. kai apostreyw to fruagma thV iscuoV autwn kai mianqhsetai ta agia autwn

25. exilasmoV hxei kai zhthsei eirhnhn kai ouk estai

26. ouai epi ouai estai kai aggelia ep' aggelian estai kai zhthqhsetai orasiV ek profhtou kai nomoV apoleitai ex ierewV kai boulh ek presbuterwn

27. arcwn endusetai afanismon kai ai ceireV tou laou thV ghV paraluqhsontai kata taV odouV autwn poihsw autoiV kai en toiV krimasin autwn ekdikhsw autouV kai gnwsontai oti egw kurioV

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina