1. kai elaben o laoV thV ghV ton iwacaz uion iwsiou kai ecrisan auton kai katesthsan auton eiV basilea anti tou patroV autou en ierousalhm

2. uioV eikosi kai triwn etwn iwacaz en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm [2a] kai onoma thV mhtroV autou amital qugathr ieremiou ek lobena [2b] kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta a epoihsan oi patereV autou [2c] kai edhsen auton faraw necaw en deblaqa en gh emaq tou mh basileuein auton en ierousalhm

3. kai methgagen auton o basileuV eiV aigupton kai epebalen foron epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai talanton crusiou

4. kai katesthsen faraw necaw ton eliakim uion iwsiou basilea iouda anti iwsiou tou patroV autou kai metestreyen to onoma autou iwakim kai ton iwacaz adelfon autou elaben faraw necaw kai eishgagen auton eiV aigupton kai apeqanen ekei [4a] kai to argurion kai to crusion edwkan tw faraw tote hrxato h gh forologeisqai tou dounai to argurion epi stoma faraw kai ekastoV kata dunamin aphtei to argurion kai to crusion para tou laou thV ghV dounai tw faraw necaw

5. wn eikosi kai pente etwn iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou zecwra qugathr nhriou ek rama kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kata panta osa epoihsan oi patereV autou [5a] en taiV hmeraiV autou hlqen naboucodonosor basileuV babulwnoV eiV thn ghn kai hn autw douleuwn tria eth kai apesth ap' autou [5b] kai apesteilen kurioV ep' autouV touV caldaiouV kai lhsthria surwn kai lhsthria mwabitwn kai uiwn ammwn kai thV samareiaV kai apesthsan meta ton logon touton kata ton logon kuriou en ceiri twn paidwn autou twn profhtwn [5c] plhn qumoV kuriou hn epi ioudan tou aposthsai auton apo proswpou autou dia taV amartiaV manassh en pasin oiV epoihsen [5d] kai en aimati aqww w execeen iwakim kai eplhsen thn ierousalhm aimatoV aqwou kai ouk hqelhsen kurioV exoleqreusai autouV

6. kai anebh ep' auton naboucodonosor basileuV babulwnoV kai edhsen auton en calkaiV pedaiV kai aphgagen auton eiV babulwna

7. kai meroV twn skeuwn oikou kuriou aphnegken eiV babulwna kai eqhken auta en tw naw autou en babulwni

8. kai ta loipa twn logwn iwakim kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda kai ekoimhqh iwakim meta twn paterwn autou kai etafh en ganoza meta twn paterwn autou kai ebasileusen ieconiaV uioV autou ant' autou

9. uioV oktwkaideka etwn ieconiaV en tw basileuein auton kai trimhnon kai deka hmeraV ebasileusen en ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

10. kai epistrefontoV tou eniautou apesteilen o basileuV naboucodonosor kai eishnegken auton eiV babulwna meta twn skeuwn twn epiqumhtwn oikou kuriou kai ebasileusen sedekian adelfon tou patroV autou epi ioudan kai ierousalhm

11. etwn eikosi enoV sedekiaV en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm

12. kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou qeou autou ouk enetraph apo proswpou ieremiou tou profhtou kai ek stomatoV kuriou

13. en tw ta proV ton basilea naboucodonosor aqethsai a wrkisen auton kata tou qeou kai esklhrunen ton trachlon autou kai thn kardian autou katiscusen tou mh epistreyai proV kurion qeon israhl

14. kai panteV oi endoxoi iouda kai oi iereiV kai o laoV thV ghV eplhqunan tou aqethsai aqethmata bdelugmatwn eqnwn kai emianan ton oikon kuriou ton en ierousalhm

15. kai exapesteilen kurioV o qeoV twn paterwn autwn en ceiri profhtwn orqrizwn kai apostellwn touV aggelouV autou oti hn feidomenoV tou laou autou kai tou agiasmatoV autou

16. kai hsan mukthrizonteV touV aggelouV autou kai exoudenounteV touV logouV autou kai empaizonteV en toiV profhtaiV autou ewV anebh o qumoV kuriou en tw law autou ewV ouk hn iama

17. kai hgagen ep' autouV basilea caldaiwn kai apekteinen touV neaniskouV autwn en romfaia en oikw agiasmatoV autou kai ouk efeisato tou sedekiou kai taV parqenouV autwn ouk hlehsan kai touV presbuterouV autwn aphgagon ta panta paredwken en cersin autwn

18. kai panta ta skeuh oikou qeou ta megala kai ta mikra kai touV qhsaurouV kai pantaV touV qhsaurouV basilewV kai megistanwn panta eishnegken eiV babulwna

19. kai eneprhsen ton oikon kuriou kai kateskayen to teicoV ierousalhm kai taV bareiV authV eneprhsen en puri kai pan skeuoV wraion eiV afanismon

20. kai apwkisen touV kataloipouV eiV babulwna kai hsan autw kai toiV uioiV autou eiV doulouV ewV basileiaV mhdwn

21. tou plhrwqhnai logon kuriou dia stomatoV ieremiou ewV tou prosdexasqai thn ghn ta sabbata authV sabbatisai pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV esabbatisen eiV sumplhrwsin etwn ebdomhkonta

22. etouV prwtou kurou basilewV perswn meta to plhrwqhnai rhma kuriou dia stomatoV ieremiou exhgeiren kurioV to pneuma kurou basilewV perswn kai parhggeilen khruxai en pash th basileia autou en graptw legwn

23. tade legei kuroV basileuV perswn pasaV taV basileiaV thV ghV edwken moi kurioV o qeoV tou ouranou kai autoV eneteilato moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm en th ioudaia tiV ex umwn ek pantoV tou laou autou estai o qeoV autou met' autou kai anabhtw .

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina