1. th mwab outwV eipen kurioV ouai epi nabau oti wleto elhmfqh kariaqaim hscunqh amaq kai htthqh

2. ouk estin eti iatreia mwab agauriama en esebwn elogisanto ep' authn kaka ekoyamen authn apo eqnouV kai pausin pausetai opisqen sou badieitai macaira

3. oti fwnh kekragotwn ex wrwnaim oleqroV kai suntrimma mega

4. sunetribh mwab anaggeilate eiV zogora

5. oti eplhsqh alawq en klauqmw anabhsetai klaiwn en odw wrwnaim kraughn suntrimmatoV hkousate

6. feugete kai swsate taV yucaV umwn kai esesqe wsper onoV agrioV en erhmw

7. epeidh epepoiqeiV en ocurwmasin sou kai su sullhmfqhsh kai exeleusetai camwV en apoikia oi iereiV autou kai oi arconteV autou ama

8. kai hxei oleqroV epi pasan polin kai poliV ou mh swqh kai apoleitai o aulwn kai exoleqreuqhsetai h pedinh kaqwV eipen kurioV

9. dote shmeia th mwab oti afh anafqhsetai kai pasai ai poleiV authV eiV abaton esontai poqen enoikoV auth

10. epikataratoV o poiwn ta erga kuriou amelwV exairwn macairan autou af' aimatoV

11. anepausato mwab ek paidariou kai pepoiqwV hn epi th doxh autou ouk eneceen ex aggeiou eiV aggeion kai eiV apoikismon ouk wceto dia touto esth geuma autou en autw kai osmh autou ouk exelipen

12. dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai apostelw autw klinontaV kai klinousin auton kai ta skeuh autou leptunousin kai ta kerata autou sugkoyousin

13. kai kataiscunqhsetai mwab apo camwV wsper kathscunqh oikoV israhl apo baiqhl elpidoV autwn pepoiqoteV ep' autoiV

14. pwV ereite iscuroi esmen kai anqrwpoV iscuwn eiV ta polemika

15. wleto mwab poliV autou kai eklektoi neaniskoi autou katebhsan eiV sfaghn

16. egguV hmera mwab elqein kai ponhria autou taceia sfodra

17. kinhsate autw panteV kukloqen autou panteV eidoteV onoma autou eipate pwV sunetribh bakthria euklehV rabdoV megalwmatoV

18. katabhqi apo doxhV kai kaqison en ugrasia kaqhmenh daibwn ektribhte oti wleto mwab anebh eiV se lumainomenoV ocurwma sou

19. ef' odou sthqi kai epide kaqhmenh en arohr kai erwthson feugonta kai swzomenon kai eipon ti egeneto

20. kathscunqh mwab oti sunetribh ololuxon kai kekraxon anaggeilon en arnwn oti wleto mwab

21. kai krisiV ercetai eiV ghn tou miswr epi cailwn kai epi iassa kai epi mwfaq

22. kai epi daibwn kai epi nabau kai ep' oikon deblaqaim

23. kai epi kariaqaim kai ep' oikon gamwl kai ep' oikon mawn

24. kai epi kariwq kai epi bosor kai epi pasaV taV poleiV mwab taV porrw kai taV egguV

25. kateacqh keraV mwab kai to epiceiron autou sunetribh

26. mequsate auton oti epi kurion emegalunqh kai epikrousei mwab en ceiri autou kai estai eiV gelwta kai autoV

27. kai ei mh eiV geloiasmon hn soi israhl ei en klopaiV sou eureqh oti epolemeiV auton

28. katelipon taV poleiV kai wkhsan en petraiV oi katoikounteV mwab egenhqhsan wV peristerai nosseuousai en petraiV stomati boqunou

29. hkousa ubrin mwab ubrisen lian ubrin autou kai uperhfanian autou kai uywqh h kardia autou

30. egw de egnwn erga autou ouci to ikanon autou ouc outwV epoihsen

31. dia touto epi mwab ololuzete pantoqen bohsate ep' andraV kiradaV aucmou

32. wV klauqmon iazhr apoklausomai soi ampeloV sebhma klhmata sou dihlqen qalassan iazhr hyanto epi opwran sou epi trughtaiV sou oleqroV epepesen

33. suneyhsqh carmosunh kai eufrosunh ek thV mwabitidoV kai oinoV hn epi lhnoiV sou prwi ouk epathsan oude deilhV ouk epoihsan aidad

34. apo kraughV esebwn ewV elealh ai poleiV autwn edwkan fwnhn autwn apo zogor ewV wrwnaim kai aglaq-salisia oti kai to udwr nebrim eiV katakauma estai

35. kai apolw ton mwab fhsin kurioV anabainonta epi bwmon kai qumiwnta qeoiV autou

36. dia touto kardia mou mwab wsper auloi bombhsousin kardia mou ep' anqrwpouV kiradaV wsper auloV bombhsei dia touto a periepoihsato apwleto apo anqrwpou

37. pasan kefalhn en panti topw xurhsontai kai paV pwgwn xurhqhsetai kai pasai ceireV koyontai kai epi pashV osfuoV sakkoV

38. kai epi pantwn twn dwmatwn mwab kai epi plateiaiV authV oti sunetriya ton mwab fhsin kurioV wV aggeion ou ouk estin creia autou

39. pwV kathllaxen pwV estreyen nwton mwab hscunqh kai egeneto mwab eiV gelwta kai egkothma pasin toiV kuklw authV

40. oti outwV eipen kurioV

41. elhmfqh akkariwq kai ta ocurwmata sunelhmfqh

42. kai apoleitai mwab apo oclou oti epi ton kurion emegalunqh

43. pagiV kai foboV kai boqunoV epi soi kaqhmenoV mwab

44. o feugwn apo proswpou tou fobou empeseitai eiV ton boqunon kai o anabainwn ek tou boqunou sullhmfqhsetai en th pagidi oti epaxw tauta epi mwab en eniautw episkeyewV authV

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina