1. kai egeneto en tw endekatw etei en tw tritw mhni mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou eipon proV faraw basilea aiguptou kai tw plhqei autou tini wmoiwsaV seauton en tw uyei sou

3. idou assour kuparissoV en tw libanw kai kaloV taiV parafuasin kai uyhloV tw megeqei eiV meson nefelwn egeneto h arch autou

4. udwr exeqreyen auton h abussoV uywsen auton touV potamouV authV hgagen kuklw twn futwn autou kai ta sustemata authV exapesteilen eiV panta ta xula tou pediou

5. eneken toutou uywqh to megeqoV autou para panta ta xula tou pediou kai eplatunqhsan oi kladoi autou af' udatoV pollou

6. en taiV parafuasin autou enosseusan panta ta peteina tou ouranou kai upokatw twn kladwn autou egennwsan panta ta qhria tou pediou en th skia autou katwkhsen pan plhqoV eqnwn

7. kai egeneto kaloV en tw uyei autou dia to plhqoV twn kladwn autou oti egenhqhsan ai rizai autou eiV udwr polu

8. kuparissoi toiautai ouk egenhqhsan en tw paradeisw tou qeou kai pitueV ouc omoiai taiV parafuasin autou kai elatai ouk egenonto omoiai toiV kladoiV autou pan xulon en tw paradeisw tou qeou ouc wmoiwqh autw en tw kallei autou

9. dia to plhqoV twn kladwn autou kai ezhlwsen auton ta xula tou paradeisou thV trufhV tou qeou

10. dia touto tade legei kurioV anq' wn egenou megaV tw megeqei kai edwkaV thn archn sou eiV meson nefelwn kai eidon en tw uywqhnai auton

11. kai paredwka auton eiV ceiraV arcontoV eqnwn kai epoihsen thn apwleian autou

12. kai exwleqreusan auton allotrioi loimoi apo eqnwn kai katebalon auton epi twn orewn en pasaiV taiV faragxin epesan oi kladoi autou kai sunetribh ta stelech autou en panti pediw thV ghV kai katebhsan apo thV skephV autwn panteV oi laoi twn eqnwn kai hdafisan auton

13. epi thn ptwsin autou anepausanto panta ta peteina tou ouranou kai epi ta stelech autou egenonto panta ta qhria tou agrou

14. opwV mh uywqwsin en tw megeqei autwn panta ta xula ta en tw udati kai ouk edwkan thn archn autwn eiV meson nefelwn kai ouk esthsan en tw uyei autwn proV auta panteV oi pinonteV udwr panteV edoqhsan eiV qanaton eiV ghV baqoV en mesw uiwn anqrwpwn proV katabainontaV eiV boqron

15. tade legei kurioV kurioV en h hmera katebh eiV adou epenqhsen auton h abussoV kai epesthsa touV potamouV authV kai ekwlusa plhqoV udatoV kai eskotasen ep' auton o libanoV panta ta xula tou pediou ep' autw exeluqhsan

16. apo thV fwnhV thV ptwsewV autou eseisqhsan ta eqnh ote katebibazon auton eiV adou meta twn katabainontwn eiV lakkon kai parekaloun auton en gh panta ta xula thV trufhV kai ta eklekta tou libanou panta ta pinonta udwr

17. kai gar autoi katebhsan met' autou eiV adou en toiV traumatiaiV apo macairaV kai to sperma autou oi katoikounteV upo thn skephn autou en mesw thV zwhV autwn apwlonto

18. tini wmoiwqhV katabhqi kai katabibasqhti meta twn xulwn thV trufhV eiV ghV baqoV en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta traumatiwn macairaV outwV faraw kai to plhqoV thV iscuoV autou legei kurioV kurioV

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina