1. kai egenhqh en tw endekatw etei mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou anq' wn eipen sor epi ierousalhm euge sunetribh apolwlen ta eqnh epestrafh proV me h plhrhV hrhmwtai

3. dia touto tade legei kurioV idou egw epi se sor kai anaxw epi se eqnh polla wV anabainei h qalassa toiV kumasin authV

4. kai katabalousin ta teich sor kai katabalousi touV purgouV sou kai likmhsw ton coun authV ap' authV kai dwsw authn eiV lewpetrian

5. yugmoV saghnwn estai en mesw qalasshV oti egw lelalhka legei kurioV kai estai eiV pronomhn toiV eqnesin

6. kai ai qugatereV authV ai en tw pediw macaira anaireqhsontai kai gnwsontai oti egw kurioV

7. oti tade legei kurioV idou egw epagw epi se sor ton naboucodonosor basilea babulwnoV apo tou borra basileuV basilewn estin meq' ippwn kai armatwn kai ippewn kai sunagwghV eqnwn pollwn sfodra

8. outoV taV qugateraV sou taV en tw pediw macaira anelei kai dwsei epi se profulakhn kai perioikodomhsei kai poihsei epi se kuklw caraka kai peristasin oplwn kai taV logcaV autou apenanti sou dwsei

9. ta teich sou kai touV purgouV sou katabalei en taiV macairaiV autou

10. apo tou plhqouV twn ippwn autou katakaluyei se o koniortoV autwn kai apo thV fwnhV twn ippewn autou kai twn trocwn twn armatwn autou seisqhsetai ta teich sou eisporeuomenou autou taV pulaV sou wV eisporeuomenoV eiV polin ek pediou

11. en taiV oplaiV twn ippwn autou katapathsousin sou pasaV taV plateiaV ton laon sou macaira anelei kai thn upostasin sou thV iscuoV epi thn ghn kataxei

12. kai pronomeusei thn dunamin sou kai skuleusei ta uparconta sou kai katabalei sou ta teich kai touV oikouV sou touV epiqumhtouV kaqelei kai touV liqouV sou kai ta xula sou kai ton coun sou eiV meson thV qalasshV embalei

13. kai katalusei to plhqoV twn mousikwn sou kai h fwnh twn yalthriwn sou ou mh akousqh eti

14. kai dwsw se eiV lewpetrian yugmoV saghnwn esh ou mh oikodomhqhV eti oti egw elalhsa legei kurioV

15. dioti tade legei kurioV kurioV th sor ouk apo fwnhV thV ptwsewV sou en tw stenaxai traumatiaV en tw spasai macairan en mesw sou seisqhsontai ai nhsoi

16. kai katabhsontai apo twn qronwn autwn panteV oi arconteV ek twn eqnwn thV qalasshV kai afelountai taV mitraV apo twn kefalwn autwn kai ton imatismon ton poikilon autwn ekdusontai ekstasei eksthsontai epi ghn kaqedountai kai fobhqhsontai thn apwleian autwn kai stenaxousin epi se

17. kai lhmyontai epi se qrhnon kai erousin soi pwV kateluqhV ek qalasshV h poliV h epainesth h dousa ton fobon authV pasi toiV katoikousin authn

18. kai fobhqhsontai ai nhsoi af' hmeraV ptwsewV sou

19. oti tade legei kurioV kurioV otan dw se polin hrhmwmenhn wV taV poleiV taV mh katoikhqhsomenaV en tw anagagein me epi se thn abusson kai katakaluyh se udwr polu

20. kai katabibasw se proV touV katabainontaV eiV boqron proV laon aiwnoV kai katoikiw se eiV baqh thV ghV wV erhmon aiwnion meta katabainontwn eiV boqron opwV mh katoikhqhV mhde anastaqhV epi ghV zwhV

21. apwleian se dwsw kai ouc uparxeiV eti eiV ton aiwna legei kurioV kurioV

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina