1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou profhteuson epi touV profhtaV tou israhl kai profhteuseiV kai ereiV proV autouV akousate logon kuriou

3. tade legei kurioV ouai toiV profhteuousin apo kardiaV autwn kai to kaqolou mh blepousin

4. oi profhtai sou israhl wV alwpekeV en taiV erhmoiV

5. ouk esthsan en sterewmati kai sunhgagon poimnia epi ton oikon tou israhl ouk anesthsan oi legonteV en hmera kuriou

6. bleponteV yeudh manteuomenoi mataia oi legonteV legei kurioV kai kurioV ouk apestalken autouV kai hrxanto tou anasthsai logon

7. ouc orasin yeudh ewrakate kai manteiaV mataiaV eirhkate

8. dia touto eipon tade legei kurioV anq' wn oi logoi umwn yeudeiV kai ai manteiai umwn mataiai dia touto idou egw ef' umaV legei kurioV

9. kai ektenw thn ceira mou epi touV profhtaV touV orwntaV yeudh kai touV apofqeggomenouV mataia en paideia tou laou mou ouk esontai oude en grafh oikou israhl ou grafhsontai kai eiV thn ghn tou israhl ouk eiseleusontai kai gnwsontai dioti egw kurioV

10. anq' wn ton laon mou eplanhsan legonteV eirhnh eirhnh kai ouk hn eirhnh kai outoV oikodomei toicon kai autoi aleifousin auton ei peseitai

11. eipon proV touV aleifontaV peseitai kai estai uetoV katakluzwn kai dwsw liqouV petrobolouV eiV touV endesmouV autwn kai pesountai kai pneuma exairon kai raghsetai

12. kai idou peptwken o toicoV kai ouk erousin proV umaV pou estin h aloifh umwn hn hleiyate

13. dia touto tade legei kurioV kai rhxw pnohn exairousan meta qumou kai uetoV katakluzwn en orgh mou estai kai touV liqouV touV petrobolouV en qumw epaxw eiV sunteleian

14. kai kataskayw ton toicon on hleiyate kai peseitai kai qhsw auton epi thn ghn kai apokalufqhsetai ta qemelia autou kai peseitai kai suntelesqhsesqe met' elegcwn kai epignwsesqe dioti egw kurioV

15. kai suntelesw ton qumon mou epi ton toicon kai epi touV aleifontaV auton kai peseitai kai eipa proV umaV ouk estin o toicoV oude oi aleifonteV auton

16. profhtai tou israhl oi profhteuonteV epi ierousalhm kai oi orwnteV auth eirhnhn kai eirhnh ouk estin legei kurioV

17. kai su uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi taV qugateraV tou laou sou taV profhteuousaV apo kardiaV autwn kai profhteuson ep' autaV

18. kai ereiV tade legei kurioV ouai taiV surraptousaiV proskefalaia epi panta agkwna ceiroV kai poiousaiV epibolaia epi pasan kefalhn pashV hlikiaV tou diastrefein yucaV ai yucai diestrafhsan tou laou mou kai yucaV periepoiounto

19. kai ebebhloun me proV ton laon mou eneken drakoV kriqwn kai eneken klasmatwn artou tou apokteinai yucaV aV ouk edei apoqanein kai tou peripoihsasqai yucaV aV ouk edei zhsai en tw apofqeggesqai umaV law eisakouonti mataia apofqegmata

20. dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw epi ta proskefalaia umwn ef' a umeiV sustrefete ekei yucaV kai diarrhxw auta apo twn bracionwn umwn kai exapostelw taV yucaV aV umeiV ekstrefete taV yucaV autwn eiV diaskorpismon

21. kai diarrhxw ta epibolaia umwn kai rusomai ton laon mou ek ceiroV umwn kai ouketi esontai en cersin umwn eiV sustrofhn kai epignwsesqe dioti egw kurioV

22. anq' wn diestrefete kardian dikaiou adikwV kai egw ou diestrefon auton kai tou katiscusai ceiraV anomou to kaqolou mh apostreyai apo thV odou autou thV ponhraV kai zhsai auton

23. dia touto yeudh ou mh idhte kai manteiaV ou mh manteushsqe eti kai rusomai ton laon mou ek ceiroV umwn kai gnwsesqe oti egw kurioV

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina