1. kai eipen proV me uie anqrwpou sthqi epi touV podaV sou kai lalhsw proV se

2. kai hlqen ep' eme pneuma kai anelaben me kai exhren me kai esthsen me epi touV podaV mou kai hkouon autou lalountoV proV me

3. kai eipen proV me uie anqrwpou exapostellw egw se proV ton oikon tou israhl touV parapikrainontaV me oitineV parepikranan me autoi kai oi patereV autwn ewV thV shmeron hmeraV

4. kai ereiV proV autouV tade legei kurioV

5. ean ara akouswsin h ptohqwsin dioti oikoV parapikrainwn estin kai gnwsontai oti profhthV ei su en mesw autwn

6. kai su uie anqrwpou mh fobhqhV autouV mhde eksthV apo proswpou autwn dioti paroistrhsousi kai episusthsontai epi se kuklw kai en mesw skorpiwn su katoikeiV touV logouV autwn mh fobhqhV kai apo proswpou autwn mh eksthV dioti oikoV parapikrainwn estin

7. kai lalhseiV touV logouV mou proV autouV ean ara akouswsin h ptohqwsin dioti oikoV parapikrainwn estin

8. kai su uie anqrwpou akoue tou lalountoV proV se mh ginou parapikrainwn kaqwV o oikoV o parapikrainwn cane to stoma sou kai fage a egw didwmi soi

9. kai eidon kai idou ceir ektetamenh proV me kai en auth kefaliV bibliou

10. kai aneilhsen authn enwpion emou kai en auth gegrammena hn ta opisqen kai ta emprosqen kai egegrapto eiV authn qrhnoV kai meloV kai ouai

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina