1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi gwg kai thn ghn tou magwg arconta rwV mosoc kai qobel kai profhteuson ep' auton

3. kai eipon autw tade legei kurioV kurioV idou egw epi se gwg arconta rwV mosoc kai qobel

4. kai sunaxw se kai pasan thn dunamin sou ippouV kai ippeiV endedumenouV qwrakaV pantaV sunagwgh pollh peltai kai perikefalaiai kai macairai

5. persai kai aiqiopeV kai libueV panteV perikefalaiaiV kai peltaiV

6. gomer kai panteV oi peri auton oikoV tou qergama ap' escatou borra kai panteV oi peri auton kai eqnh polla meta sou

7. etoimasqhti etoimason seauton su kai pasa h sunagwgh sou oi sunhgmenoi meta sou kai esh moi eiV profulakhn

8. af' hmerwn pleionwn etoimasqhsetai kai ep' escatou etwn eleusetai kai hxei eiV thn ghn thn apestrammenhn apo macairaV sunhgmenwn apo eqnwn pollwn epi ghn israhl h egenhqh erhmoV di' olou kai outoV ex eqnwn exelhluqen kai katoikhsousin ep' eirhnhV apanteV

9. kai anabhsh wV uetoV kai hxeiV wV nefelh katakaluyai ghn kai esh su kai panteV oi peri se kai eqnh polla meta sou

10. tade legei kurioV kurioV kai estai en th hmera ekeinh anabhsetai rhmata epi thn kardian sou kai logih logismouV ponhrouV

11. kai ereiV anabhsomai epi ghn aperrimmenhn hxw epi hsucazontaV en hsucia kai oikountaV ep' eirhnhV pantaV katoikountaV ghn en h ouc uparcei teicoV oude mocloi kai qurai ouk eisin autoiV

12. pronomeusai pronomhn kai skuleusai skula autwn tou epistreyai ceira sou eiV thn hrhmwmenhn h katwkisqh kai ep' eqnoV sunhgmenon apo eqnwn pollwn pepoihkotaV kthseiV katoikountaV epi ton omfalon thV ghV

13. saba kai daidan kai emporoi karchdonioi kai pasai ai kwmai autwn erousin soi eiV pronomhn tou pronomeusai su erch kai skuleusai skula sunhgageV sunagwghn sou labein argurion kai crusion apenegkasqai kthsin tou skuleusai skula

14. dia touto profhteuson uie anqrwpou kai eipon tw gwg tade legei kurioV ouk en th hmera ekeinh en tw katoikisqhnai ton laon mou israhl ep' eirhnhV egerqhsh

15. kai hxeiV ek tou topou sou ap' escatou borra kai eqnh polla meta sou anabatai ippwn panteV sunagwgh megalh kai dunamiV pollh

16. kai anabhsh epi ton laon mou israhl wV nefelh kaluyai ghn ep' escatwn twn hmerwn estai kai anaxw se epi thn ghn mou ina gnwsin panta ta eqnh eme en tw agiasqhnai me en soi enwpion autwn

17. tade legei kurioV kurioV tw gwg su ei peri ou elalhsa pro hmerwn twn emprosqen dia ceiroV twn doulwn mou profhtwn tou israhl en taiV hmeraiV ekeinaiV kai etesin tou agagein se ep' autouV

18. kai estai en th hmera ekeinh en hmera h an elqh gwg epi thn ghn tou israhl legei kurioV kurioV anabhsetai o qumoV mou

19. kai o zhloV mou en puri thV orghV mou elalhsa ei mhn en th hmera ekeinh estai seismoV megaV epi ghV israhl

20. kai seisqhsontai apo proswpou kuriou oi icqueV thV qalasshV kai ta peteina tou ouranou kai ta qhria tou pediou kai panta ta erpeta ta erponta epi thV ghV kai panteV oi anqrwpoi oi epi proswpou thV ghV kai raghsetai ta orh kai pesountai ai faraggeV kai pan teicoV epi thn ghn peseitai

21. kai kalesw ep' auton pan fobon legei kurioV macaira anqrwpou epi ton adelfon autou estai

22. kai krinw auton qanatw kai aimati kai uetw katakluzonti kai liqoiV calazhV kai pur kai qeion brexw ep' auton kai epi pantaV touV met' autou kai ep' eqnh polla met' autou

23. kai megalunqhsomai kai agiasqhsomai kai endoxasqhsomai kai gnwsqhsomai enantion eqnwn pollwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina