1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. kai su uie anqrwpou ti an genoito to xulon thV ampelou ek pantwn twn xulwn twn klhmatwn twn ontwn en toiV xuloiV tou drumou

3. ei lhmyontai ex authV xulon tou poihsai eiV ergasian ei lhmyontai ex authV passalon tou kremasai ep' auton pan skeuoV

4. parex puri dedotai eiV analwsin thn kat' eniauton kaqarsin ap' authV analiskei to pur kai ekleipei eiV teloV mh crhsimon estai eiV ergasian

5. oude eti autou ontoV oloklhrou ouk estai eiV ergasian mh oti ean kai pur auto analwsh eiV teloV ei estai eti eiV ergasian

6. dia touto eipon tade legei kurioV on tropon to xulon thV ampelou en toiV xuloiV tou drumou o dedwka auto tw puri eiV analwsin outwV dedwka touV katoikountaV ierousalhm

7. kai dwsw to proswpon mou ep' autouV ek tou puroV exeleusontai kai pur autouV katafagetai kai epignwsontai oti egw kurioV en tw sthrisai me to proswpon mou ep' autouV

8. kai dwsw thn ghn eiV afanismon anq' wn parepeson paraptwmati legei kurioV

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina