1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou en mesw twn adikiwn autwn su katoikeiV oi ecousin ofqalmouV tou blepein kai ou blepousin kai wta ecousin tou akouein kai ouk akouousin dioti oikoV parapikrainwn estin

3. kai su uie anqrwpou poihson seautw skeuh aicmalwsiaV hmeraV enwpion autwn kai aicmalwteuqhsh ek tou topou sou eiV eteron topon enwpion autwn opwV idwsin dioti oikoV parapikrainwn estin

4. kai exoiseiV ta skeuh sou wV skeuh aicmalwsiaV hmeraV kat' ofqalmouV autwn kai su exeleush esperaV wV ekporeuetai aicmalwtoV

5. enwpion autwn dioruxon seautw eiV ton toicon kai diexeleush di' autou

6. enwpion autwn ep' wmwn analhmfqhsh kai kekrummenoV exeleush to proswpon sou sugkaluyeiV kai ou mh idhV thn ghn dioti teraV dedwka se tw oikw israhl

7. kai epoihsa outwV kata panta osa eneteilato moi kai skeuh exhnegka wV skeuh aicmalwsiaV hmeraV kai esperaV diwruxa emautw ton toicon kai kekrummenoV exhlqon ep' wmwn anelhmfqhn enwpion autwn

8. kai egeneto logoV kuriou proV me to prwi legwn

9. uie anqrwpou ouk eipan proV se o oikoV tou israhl oikoV o parapikrainwn ti su poieiV

10. eipon proV autouV tade legei kurioV kurioV o arcwn kai o afhgoumenoV en ierousalhm kai panti oikw israhl oi eisin en mesw autwn

11. eipon oti egw terata poiw en mesw authV on tropon pepoihka outwV estai autoiV en metoikesia kai en aicmalwsia poreusontai

12. kai o arcwn en mesw autwn ep' wmwn arqhsetai kai kekrummenoV exeleusetai dia tou toicou kai dioruxei tou exelqein auton di' autou to proswpon autou sugkaluyei opwV mh oraqh ofqalmw kai autoV thn ghn ouk oyetai

13. kai ekpetasw to diktuon mou ep' auton kai sullhmfqhsetai en th perioch mou kai axw auton eiV babulwna eiV ghn caldaiwn kai authn ouk oyetai kai ekei teleuthsei

14. kai pantaV touV kuklw autou touV bohqouV autou kai pantaV touV antilambanomenouV autou diasperw eiV panta anemon kai romfaian ekkenwsw opisw autwn

15. kai gnwsontai dioti egw kurioV en tw diaskorpisai me autouV en toiV eqnesin kai diasperw autouV en taiV cwraiV

16. kai upoleiyomai ex autwn andraV ariqmw ek romfaiaV kai ek limou kai ek qanatou opwV ekdihgwntai pasaV taV anomiaV autwn en toiV eqnesin ou eishlqosan ekei kai gnwsontai oti egw kurioV

17. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

18. uie anqrwpou ton arton sou met' odunhV fagesai kai to udwr sou meta basanou kai qliyewV piesai

19. kai ereiV proV ton laon thV ghV tade legei kurioV toiV katoikousin ierousalhm epi thV ghV tou israhl touV artouV autwn met' endeiaV fagontai kai to udwr autwn meta afanismou piontai opwV afanisqh h gh sun plhrwmati authV en asebeia gar panteV oi katoikounteV en auth

20. kai ai poleiV autwn ai katoikoumenai exerhmwqhsontai kai h gh eiV afanismon estai kai epignwsesqe dioti egw kurioV

21. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

22. uie anqrwpou tiV umin h parabolh auth epi thV ghV tou israhl legonteV makran ai hmerai apolwlen orasiV

23. dia touto eipon proV autouV tade legei kurioV apostreyw thn parabolhn tauthn kai ouketi mh eipwsin thn parabolhn tauthn oikoV tou israhl oti lalhseiV proV autouV hggikasin ai hmerai kai logoV pashV orasewV

24. oti ouk estai eti pasa orasiV yeudhV kai manteuomenoV ta proV carin en mesw twn uiwn israhl

25. dioti egw kurioV lalhsw touV logouV mou lalhsw kai poihsw kai ou mh mhkunw eti oti en taiV hmeraiV umwn oikoV o parapikrainwn lalhsw logon kai poihsw legei kurioV

26. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

27. uie anqrwpou idou oikoV israhl o parapikrainwn legonteV legousin h orasiV hn outoV ora eiV hmeraV pollaV kai eiV kairouV makrouV outoV profhteuei

28. dia touto eipon proV autouV tade legei kurioV ou mh mhkunwsin ouketi panteV oi logoi mou ouV an lalhsw lalhsw kai poihsw legei kurioV

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina