1. kai egeneto en tw ektw etei en tw pemptw mhni pempth tou mhnoV egw ekaqhmhn en tw oikw kai oi presbuteroi iouda ekaqhnto enwpion mou kai egeneto ep' eme ceir kuriou

2. kai eidon kai idou omoiwma androV apo thV osfuoV autou kai ewV katw pur kai apo thV osfuoV autou uperanw wV orasiV hlektrou

3. kai exeteinen omoiwma ceiroV kai anelaben me thV korufhV mou kai anelaben me pneuma ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou kai hgagen me eiV ierousalhm en orasei qeou epi ta proqura thV pulhV thV eswteraV thV blepoushV proV borran ou hn h sthlh tou ktwmenou

4. kai idou ekei hn doxa kuriou qeou israhl kata thn orasin hn eidon en tw pediw

5. kai eipen proV me uie anqrwpou anableyon toiV ofqalmoiV sou proV borran kai anebleya toiV ofqalmoiV mou proV borran kai idou apo borra epi thn pulhn thn proV anatolaV

6. kai eipen proV me uie anqrwpou ewrakaV ti outoi poiousin anomiaV megalaV poiousin wde tou apecesqai apo twn agiwn mou kai eti oyei anomiaV meizonaV

7. kai eishgagen me epi ta proqura thV aulhV

8. kai eipen proV me uie anqrwpou oruxon kai wruxa kai idou qura mia

9. kai eipen proV me eiselqe kai ide taV anomiaV aV outoi poiousin wde

10. kai eishlqon kai eidon kai idou mataia bdelugmata kai panta ta eidwla oikou israhl diagegrammena ep' autou kuklw

11. kai ebdomhkonta andreV ek twn presbuterwn oikou israhl kai iezoniaV o tou safan en mesw autwn eisthkei pro proswpou autwn kai ekastoV qumiathrion autou eicen en th ceiri kai h atmiV tou qumiamatoV anebainen

12. kai eipen proV me uie anqrwpou ewrakaV a oi presbuteroi tou oikou israhl poiousin ekastoV autwn en tw koitwni tw kruptw autwn dioti eipan ouc ora o kurioV egkataleloipen kurioV thn ghn

13. kai eipen proV me eti oyei anomiaV meizonaV aV outoi poiousin

14. kai eishgagen me epi ta proqura thV pulhV oikou kuriou thV blepoushV proV borran kai idou ekei gunaikeV kaqhmenai qrhnousai ton qammouz

15. kai eipen proV me uie anqrwpou ewrakaV kai eti oyei epithdeumata meizona toutwn

16. kai eishgagen me eiV thn aulhn oikou kuriou thn eswteran kai idou epi twn proqurwn tou naou kuriou ana meson twn ailam kai ana meson tou qusiasthriou wV eikosi andreV ta opisqia autwn proV ton naon tou kuriou kai ta proswpa autwn apenanti kai outoi proskunousin tw hliw

17. kai eipen proV me ewrakaV uie anqrwpou mh mikra tw oikw iouda tou poiein taV anomiaV aV pepoihkasin wde dioti eplhsan thn ghn anomiaV kai idou autoi wV mukthrizonteV

18. kai egw poihsw autoiV meta qumou ou feisetai o ofqalmoV mou oude mh elehsw

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina