1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi touV uiouV ammwn kai profhteuson ep' autouV

3. kai ereiV toiV uioiV ammwn akousate logon kuriou tade legei kurioV anq' wn epecarhte epi ta agia mou oti ebebhlwqh kai epi thn ghn tou israhl oti hfanisqh kai epi ton oikon tou iouda oti eporeuqhsan en aicmalwsia

4. dia touto idou egw paradidwmi umaV toiV uioiV kedem eiV klhronomian kai kataskhnwsousin en th apartia autwn en soi kai dwsousin en soi ta skhnwmata autwn autoi fagontai touV karpouV sou kai autoi piontai thn piothta sou

5. kai dwsw thn polin tou ammwn eiV nomaV kamhlwn kai touV uiouV ammwn eiV nomhn probatwn kai epignwsesqe dioti egw kurioV

6. dioti tade legei kurioV anq' wn ekrothsaV thn ceira sou kai epeyofhsaV tw podi sou kai epecaraV ek yuchV sou epi thn ghn tou israhl

7. dia touto ektenw thn ceira mou epi se kai dwsw se eiV diarpaghn en toiV eqnesin kai exoleqreusw se ek twn lawn kai apolw se ek twn cwrwn apwleia kai epignwsh dioti egw kurioV

8. tade legei kurioV anq' wn eipen mwab idou on tropon panta ta eqnh oikoV israhl kai iouda

9. dia touto idou egw paraluw ton wmon mwab apo polewn akrwthriwn autou eklekthn ghn oikon asimouq epanw phghV polewV paraqalassiaV

10. toiV uioiV kedem epi touV uiouV ammwn dedwka autouV eiV klhronomian opwV mh mneia genhtai twn uiwn ammwn

11. kai eiV mwab poihsw ekdikhsin kai epignwsontai dioti egw kurioV

12. tade legei kurioV anq' wn epoihsen h idoumaia en tw ekdikhsai autouV ekdikhsin eiV ton oikon iouda kai emnhsikakhsan kai exedikhsan dikhn

13. dia touto tade legei kurioV kai ektenw thn ceira mou epi thn idoumaian kai exoleqreusw ex authV anqrwpon kai kthnoV kai qhsomai authn erhmon kai ek qaiman diwkomenoi en romfaia pesountai

14. kai dwsw ekdikhsin mou epi thn idoumaian en ceiri laou mou israhl kai poihsousin en th idoumaia kata thn orghn mou kai kata ton qumon mou kai epignwsontai thn ekdikhsin mou legei kurioV

15. dia touto tade legei kurioV anq' wn epoihsan oi allofuloi en ekdikhsei kai exanesthsan ekdikhsin epicaironteV ek yuchV tou exaleiyai ewV aiwnoV

16. dia touto tade legei kurioV idou egw ektenw thn ceira mou epi touV allofulouV kai exoleqreusw krhtaV kai apolw touV kataloipouV touV katoikountaV thn paralian

17. kai poihsw en autoiV ekdikhseiV megalaV kai epignwsontai dioti egw kurioV en tw dounai thn ekdikhsin mou ep' autouV

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina