1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou diamarturai th ierousalhm taV anomiaV authV

3. kai ereiV tade legei kurioV th ierousalhm h riza sou kai h genesiV sou ek ghV canaan o pathr sou amorraioV kai h mhthr sou cettaia

4. kai h genesiV sou en h hmera etecqhV ouk edhsan touV mastouV sou kai en udati ouk elousqhV oude ali hlisqhV kai sparganoiV ouk esparganwqhV

5. oude efeisato o ofqalmoV mou epi soi tou poihsai soi en ek pantwn toutwn tou paqein ti epi soi kai aperrifhV epi proswpon tou pediou th skoliothti thV yuchV sou en h hmera etecqhV

6. kai dihlqon epi se kai eidon se pefurmenhn en tw aimati sou kai eipa soi ek tou aimatoV sou zwh

7. plhqunou kaqwV h anatolh tou agrou dedwka se kai eplhqunqhV kai emegalunqhV kai eishlqeV eiV poleiV polewn oi mastoi sou anwrqwqhsan kai h qrix sou aneteilen su de hsqa gumnh kai aschmonousa

8. kai dihlqon dia sou kai eidon se kai idou kairoV sou kairoV kataluontwn kai diepetasa taV pterugaV mou epi se kai ekaluya thn aschmosunhn sou kai wmosa soi kai eishlqon en diaqhkh meta sou legei kurioV kai egenou moi

9. kai elousa se en udati kai apepluna to aima sou apo sou kai ecrisa se en elaiw

10. kai enedusa se poikila kai upedhsa se uakinqon kai ezwsa se bussw kai periebalon se tricaptw

11. kai ekosmhsa se kosmw kai perieqhka yelia peri taV ceiraV sou kai kaqema peri ton trachlon sou

12. kai edwka enwtion peri ton mukthra sou kai trociskouV epi ta wta sou kai stefanon kauchsewV epi thn kefalhn sou

13. kai ekosmhqhV crusiw kai arguriw kai ta peribolaia sou bussina kai tricapta kai poikila semidalin kai elaion kai meli efageV kai egenou kalh sfodra

14. kai exhlqen sou onoma en toiV eqnesin en tw kallei sou dioti suntetelesmenon hn en euprepeia en th wraiothti h etaxa epi se legei kurioV

15. kai epepoiqeiV en tw kallei sou kai eporneusaV epi tw onomati sou kai execeaV thn porneian sou epi panta parodon o ouk estai

16. kai elabeV ek twn imatiwn sou kai epoihsaV seauth eidwla rapta kai exeporneusaV ep' auta kai ou mh eiselqhV oude mh genhtai

17. kai elabeV ta skeuh thV kauchsewV sou ek tou crusiou mou kai ek tou arguriou mou ex wn edwka soi kai epoihsaV seauth eikonaV arsenikaV kai exeporneusaV en autaiV

18. kai elabeV ton imatismon ton poikilon sou kai periebaleV auta kai to elaion mou kai to qumiama mou eqhkaV pro proswpou autwn

19. kai touV artouV mou ouV edwka soi semidalin kai elaion kai meli eywmisa se kai eqhkaV auta pro proswpou autwn eiV osmhn euwdiaV kai egeneto legei kurioV

20. kai elabeV touV uiouV sou kai taV qugateraV sou aV egennhsaV kai equsaV auta autoiV eiV analwsin wV mikra exeporneusaV

21. kai esfaxaV ta tekna sou kai edwkaV auta en tw apotropiazesqai se en autoiV

22. touto para pasan thn porneian sou kai ouk emnhsqhV taV hmeraV thV nhpiothtoV sou ote hsqa gumnh kai aschmonousa kai pefurmenh en tw aimati sou ezhsaV

23. kai egeneto meta pasaV taV kakiaV sou legei kurioV

24. kai wkodomhsaV seauth oikhma pornikon kai epoihsaV seauth ekqema en pash plateia

25. kai ep' archV pashV odou wkodomhsaV ta porneia sou kai elumhnw to kalloV sou kai dihgageV ta skelh sou panti parodw kai eplhqunaV thn porneian sou

26. kai exeporneusaV epi touV uiouV aiguptou touV omorountaV soi touV megalosarkouV kai pollacwV exeporneusaV tou parorgisai me

27. ean de ekteinw thn ceira mou epi se kai exarw ta nomima sou kai paradwsw se eiV yucaV misountwn se qugateraV allofulwn taV ekklinousaV se ek thV odou sou hV hsebhsaV

28. kai exeporneusaV epi taV qugateraV assour kai oud' outwV eneplhsqhV kai exeporneusaV kai ouk enepiplw

29. kai eplhqunaV taV diaqhkaV sou proV ghn caldaiwn kai oude en toutoiV eneplhsqhV

30. ti diaqw thn qugatera sou legei kurioV en tw poihsai se tauta panta erga gunaikoV pornhV kai exeporneusaV trisswV

31. en taiV qugatrasin sou to porneion sou wkodomhsaV epi pashV archV odou kai thn basin sou epoihsaV en pash plateia kai egenou wV pornh sunagousa misqwmata

32. h gunh h moicwmenh omoia soi para tou androV authV lambanousa misqwmata

33. pasi toiV ekporneusasin authn prosedidou misqwmata kai su dedwkaV misqwmata pasi toiV erastaiV sou kai efortizeV autouV tou ercesqai proV se kukloqen en th porneia sou

34. kai egeneto en soi diestrammenon para taV gunaikaV en th porneia sou kai meta sou peporneukasin en tw prosdidonai se misqwmata kai soi misqwmata ouk edoqh kai egeneto en soi diestrammena

35. dia touto pornh akoue logon kuriou

36. tade legei kurioV anq' wn execeaV ton calkon sou kai apokalufqhsetai h aiscunh sou en th porneia sou proV touV erastaV sou kai eiV panta ta enqumhmata twn anomiwn sou kai en toiV aimasin twn teknwn sou wn edwkaV autoiV

37. dia touto idou egw epi se sunagw pantaV touV erastaV sou en oiV epemighV en autoiV kai pantaV ouV hgaphsaV sun pasin oiV emiseiV kai sunaxw autouV epi se kukloqen kai apokaluyw taV kakiaV sou proV autouV kai oyontai pasan thn aiscunhn sou

38. kai ekdikhsw se ekdikhsei moicalidoV kai ekceoushV aima kai qhsw se en aimati qumou kai zhlou

39. kai paradwsw se eiV ceiraV autwn kai kataskayousin to porneion sou kai kaqelousin thn basin sou kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lhmyontai ta skeuh thV kauchsewV sou kai afhsousin se gumnhn kai aschmonousan

40. kai axousin epi se oclouV kai liqobolhsousin se en liqoiV kai katasfaxousin se en toiV xifesin autwn

41. kai emprhsousin touV oikouV sou puri kai poihsousin en soi ekdikhseiV enwpion gunaikwn pollwn kai apostreyw se ek thV porneiaV sou kai misqwmata ou mh dwV ouketi

42. kai epafhsw ton qumon mou epi se kai exarqhsetai o zhloV mou ek sou kai anapausomai kai ou mh merimnhsw ouketi

43. anq' wn ouk emnhsqhV thn hmeran thV nhpiothtoV sou kai elupeiV me en pasi toutoiV kai egw idou taV odouV sou eiV kefalhn sou dedwka legei kurioV kai outwV epoihsaV thn asebeian epi pasaiV taiV anomiaiV sou

44. tauta estin panta osa eipan kata sou en parabolh legonteV kaqwV h mhthr kai h qugathr

45. qugathr thV mhtroV sou su ei h apwsamenh ton andra authV kai ta tekna authV kai adelfh twn adelfwn sou twn apwsamenwn touV andraV autwn kai ta tekna autwn h mhthr umwn cettaia kai o pathr umwn amorraioV

46. h adelfh umwn h presbutera samareia auth kai ai qugatereV authV h katoikousa ex euwnumwn sou kai h adelfh sou h newtera sou h katoikousa ek dexiwn sou sodoma kai ai qugatereV authV

47. kai oud' wV en taiV odoiV autwn eporeuqhV oude kata taV anomiaV autwn epoihsaV para mikron kai uperkeisai autaV en pasaiV taiV odoiV sou

48. zw egw legei kurioV ei pepoihken sodoma h adelfh sou auth kai ai qugatereV authV on tropon epoihsaV su kai ai qugatereV sou

49. plhn touto to anomhma sodomwn thV adelfhV sou uperhfania en plhsmonh artwn kai en euqhnia oinou espatalwn auth kai ai qugatereV authV touto uphrcen auth kai taiV qugatrasin authV kai ceira ptwcou kai penhtoV ouk antelambanonto

50. kai emegalaucoun kai epoihsan anomhmata enwpion mou kai exhra autaV kaqwV eidon

51. kai samareia kata taV hmiseiV twn amartiwn sou ouc hmarten kai eplhqunaV taV anomiaV sou uper autaV kai edikaiwsaV taV adelfaV sou en pasaiV taiV anomiaiV sou aiV epoihsaV

52. kai su komisai basanon sou en h efqeiraV taV adelfaV sou en taiV amartiaiV sou aiV hnomhsaV uper autaV kai edikaiwsaV autaV uper seauthn kai su aiscunqhti kai labe thn atimian sou en tw dikaiwsai se taV adelfaV sou

53. kai apostreyw taV apostrofaV autwn thn apostrofhn sodomwn kai twn qugaterwn authV kai apostreyw thn apostrofhn samareiaV kai twn qugaterwn authV kai apostreyw thn apostrofhn sou en mesw autwn

54. opwV komish thn basanon sou kai atimwqhsh ek pantwn wn epoihsaV en tw se parorgisai me

55. kai h adelfh sou sodoma kai ai qugatereV authV apokatastaqhsontai kaqwV hsan ap' archV kai samareia kai ai qugatereV authV apokatastaqhsontai kaqwV hsan ap' archV kai su kai ai qugatereV sou apokatastaqhsesqe kaqwV ap' archV hte

56. kai ei mh hn sodoma h adelfh sou eiV akohn en tw stomati sou en taiV hmeraiV uperhfaniaV sou

57. pro tou apokalufqhnai taV kakiaV sou on tropon nun oneidoV ei qugaterwn suriaV kai pantwn twn kuklw authV qugaterwn allofulwn twn periecouswn se kuklw

58. taV asebeiaV sou kai taV anomiaV sou su kekomisai autaV legei kurioV

59. tade legei kurioV kai poihsw en soi kaqwV epoihsaV wV htimwsaV tauta tou parabhnai thn diaqhkhn mou

60. kai mnhsqhsomai egw thV diaqhkhV mou thV meta sou en hmeraiV nhpiothtoV sou kai anasthsw soi diaqhkhn aiwnion

61. kai mnhsqhsh thn odon sou kai exatimwqhsh en tw analabein se taV adelfaV sou taV presbuteraV sou sun taiV newteraiV sou kai dwsw autaV soi eiV oikodomhn kai ouk ek diaqhkhV sou

62. kai anasthsw egw thn diaqhkhn mou meta sou kai epignwsh oti egw kurioV

63. opwV mnhsqhV kai aiscunqhV kai mh h soi eti anoixai to stoma sou apo proswpou thV atimiaV sou en tw exilaskesqai me soi kata panta osa epoihsaV legei kurioV

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina