1. en tw etei tw dekatw en tw dekatw mhni mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi faraw basilea aiguptou kai profhteuson ep' auton kai ep' aigupton olhn

3. kai eipon tade legei kurioV idou egw epi faraw ton drakonta ton megan ton egkaqhmenon en mesw potamwn autou ton legonta emoi eisin oi potamoi kai egw epoihsa autouV

4. kai egw dwsw pagidaV eiV taV siagonaV sou kai proskollhsw touV icquV tou potamou sou proV taV pterugaV sou kai anaxw se ek mesou tou potamou sou kai pantaV touV icquaV tou potamou sou

5. kai katabalw se en tacei kai pantaV touV icquaV tou potamou sou epi proswpon tou pediou pesh kai ou mh sunacqhV kai ou mh peristalhV toiV qhrioiV thV ghV kai toiV peteinoiV tou ouranou dedwka se eiV katabrwma

6. kai gnwsontai panteV oi katoikounteV aigupton oti egw eimi kurioV anq' wn egenhqhV rabdoV kalaminh tw oikw israhl

7. ote epelabonto sou th ceiri autwn eqlasqhV kai ote epekrathsen ep' autouV pasa ceir kai ote epanepausanto epi se sunetribhV kai suneklasaV autwn pasan osfun

8. dia touto tade legei kurioV idou egw epagw epi se romfaian kai apolw anqrwpouV apo sou kai kthnh

9. kai estai h gh aiguptou apwleia kai erhmoV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV anti tou legein se oi potamoi emoi eisin kai egw epoihsa autouV

10. dia touto idou egw epi se kai epi pantaV touV potamouV sou kai dwsw ghn aiguptou eiV erhmon kai romfaian kai apwleian apo magdwlou kai suhnhV kai ewV oriwn aiqiopwn

11. ou mh dielqh en auth pouV anqrwpou kai pouV kthnouV ou mh dielqh authn kai ou katoikhqhsetai tessarakonta eth

12. kai dwsw thn ghn authV apwleian en mesw ghV hrhmwmenhV kai ai poleiV authV en mesw polewn hrhmwmenwn esontai tessarakonta eth kai diasperw aigupton en toiV eqnesin kai likmhsw autouV eiV taV cwraV

13. tade legei kurioV meta tessarakonta eth sunaxw touV aiguptiouV apo twn eqnwn ou dieskorpisqhsan ekei

14. kai apostreyw thn aicmalwsian twn aiguptiwn kai katoikisw autouV en gh paqourhV en th gh oqen elhmfqhsan kai estai arch tapeinh

15. para pasaV taV arcaV ou mh uywqh eti epi ta eqnh kai oligostouV autouV poihsw tou mh einai autouV pleionaV en toiV eqnesin

16. kai ouketi esontai tw oikw israhl eiV elpida anamimnhskousan anomian en tw autouV akolouqhsai opisw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

17. kai egeneto en tw ebdomw kai eikostw etei mia tou mhnoV tou prwtou egeneto logoV kuriou proV me legwn

18. uie anqrwpou naboucodonosor basileuV babulwnoV katedoulwsato autou thn dunamin douleia megalh epi turou pasa kefalh falakra kai paV wmoV madwn kai misqoV ouk egenhqh autw kai th dunamei autou epi turou kai thV douleiaV hV edouleusan ep' authn

19. tade legei kurioV kurioV idou didwmi tw naboucodonosor basilei babulwnoV ghn aiguptou kai pronomeusei thn pronomhn authV kai skuleusei ta skula authV kai estai misqoV th dunamei autou

20. anti thV leitourgiaV autou hV edouleusen epi turon dedwka autw ghn aiguptou tade legei kurioV kurioV

21. en th hmera ekeinh anatelei keraV panti tw oikw israhl kai soi dwsw stoma anewgmenon en mesw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina