1. kai egeneto en tw endekatw etei en tw dwdekatw mhni mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou labe qrhnon epi faraw basilea aiguptou kai ereiV autw leonti eqnwn wmoiwqhV kai su wV drakwn o en th qalassh kai ekeratizeV toiV potamoiV sou kai etarasseV udwr toiV posin sou kai katepateiV touV potamouV sou

3. tade legei kurioV kai peribalw epi se diktua lawn pollwn kai anaxw se en tw agkistrw mou

4. kai ektenw se epi thn ghn pedia plhsqhsetai sou kai epikaqiw epi se panta ta peteina tou ouranou kai emplhsw ek sou panta ta qhria pashV thV ghV

5. kai dwsw taV sarkaV sou epi ta orh kai emplhsw apo tou aimatoV sou

6. kai potisqhsetai h gh apo twn procwrhmatwn sou apo tou plhqouV sou epi twn orewn faraggaV emplhsw apo sou

7. kai katakaluyw en tw sbesqhnai se ouranon kai suskotasw ta astra autou hlion en nefelh kaluyw kai selhnh ou mh fanh to fwV authV

8. panta ta fainonta fwV en tw ouranw suskotasousin epi se kai dwsw skotoV epi thn ghn sou legei kurioV kurioV

9. kai parorgiw kardian lawn pollwn hnika an agw aicmalwsian sou eiV ta eqnh eiV ghn hn ouk egnwV

10. kai stugnasousin epi se eqnh polla kai oi basileiV autwn ekstasei eksthsontai en tw petasqai thn romfaian mou epi proswpa autwn prosdecomenoi thn ptwsin autwn af' hmeraV ptwsewV sou

11. oti tade legei kurioV romfaia basilewV babulwnoV hxei soi

12. en macairaiV gigantwn kai katabalw thn iscun sou loimoi apo eqnwn panteV kai apolousi thn ubrin aiguptou kai suntribhsetai pasa h iscuV authV

13. kai apolw panta ta kthnh authV af' udatoV pollou kai ou mh taraxh auto eti pouV anqrwpou kai icnoV kthnwn ou mh katapathsh auto

14. outwV tote hsucasei ta udata autwn kai oi potamoi autwn wV elaion poreusontai legei kurioV

15. otan dw aigupton eiV apwleian kai erhmwqh h gh sun th plhrwsei authV otan diaspeirw pantaV touV katoikountaV en auth kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

16. qrhnoV estin kai qrhnhseiV auton kai ai qugatereV twn eqnwn qrhnhsousin auton ep' aigupton kai epi pasan thn iscun authV qrhnhsousin authn legei kurioV kurioV

17. kai egenhqh en tw dwdekatw etei tou prwtou mhnoV pentekaidekath tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

18. uie anqrwpou qrhnhson epi thn iscun aiguptou kai katabibasousin authV taV qugateraV ta eqnh nekraV eiV to baqoV thV ghV proV touV katabainontaV eiV boqron

20. en mesw traumatiwn macairaV pesountai met' autou kai koimhqhsetai pasa h iscuV autou

21. kai erousin soi oi giganteV en baqei boqrou ginou tinoV kreittwn ei katabhqi kai koimhqhti meta aperitmhtwn en mesw traumatiwn macairaV

22. ekei assour kai pasa h sunagwgh autou panteV traumatiai ekei edoqhsan kai h tafh autwn en baqei boqrou kai egenhqh h sunagwgh autou perikuklw tou mnhmatoV autou panteV oi traumatiai oi peptwkoteV macaira

23. oi donteV ton fobon autwn epi ghV zwhV

24. ekei ailam kai pasa h dunamiV autou perikuklw tou mnhmatoV autou panteV oi traumatiai oi peptwkoteV macaira kai oi katabainonteV aperitmhtoi eiV ghV baqoV oi dedwkoteV autwn fobon epi ghV zwhV kai elabosan thn basanon autwn meta twn katabainontwn eiV boqron

25. en mesw traumatiwn

26. ekei edoqhsan mosoc kai qobel kai pasa h iscuV autwn perikuklw tou mnhmatoV autou panteV traumatiai autou panteV aperitmhtoi traumatiai apo macairaV oi dedwkoteV ton fobon autwn epi ghV zwhV

27. kai ekoimhqhsan meta twn gigantwn twn peptwkotwn apo aiwnoV oi katebhsan eiV adou en oploiV polemikoiV kai eqhkan taV macairaV autwn upo taV kefalaV autwn kai egenhqhsan ai anomiai autwn epi twn ostwn autwn oti exefobhsan gigantaV en gh zwhV

28. kai su en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta tetraumatismenwn macaira

29. ekei edoqhsan oi arconteV assour oi donteV thn iscun autou eiV trauma macairaV outoi meta traumatiwn ekoimhqhsan meta katabainontwn eiV boqron

30. ekei oi arconteV tou borra panteV strathgoi assour oi katabainonteV traumatiai sun tw fobw autwn kai th iscui autwn ekoimhqhsan aperitmhtoi meta traumatiwn macairaV kai aphnegkan thn basanon autwn meta twn katabainontwn eiV boqron

31. ekeinouV oyetai basileuV faraw kai paraklhqhsetai epi pasan thn iscun autwn legei kurioV kurioV

32. oti dedwka ton fobon autou epi ghV zwhV kai koimhqhsetai en mesw aperitmhtwn meta traumatiwn macairaV faraw kai pan to plhqoV autou legei kurioV kurioV

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina