1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi qaiman kai epibleyon epi darwm kai profhteuson epi drumon hgoumenon nageb

3. kai ereiV tw drumw nageb akoue logon kuriou tade legei kurioV kurioV idou egw anaptw en soi pur kai katafagetai en soi pan xulon clwron kai pan xulon xhron ou sbesqhsetai h flox h exafqeisa kai katakauqhsetai en auth pan proswpon apo aphliwtou ewV borra

4. kai epignwsontai pasa sarx oti egw kurioV exekausa auto kai ou sbesqhsetai

5. kai eipa mhdamwV kurie kurie autoi legousin proV me ouci parabolh estin legomenh auth

6. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

7. dia touto profhteuson uie anqrwpou kai sthrison to proswpon sou epi ierousalhm kai epibleyon epi ta agia autwn kai profhteuseiV epi thn ghn tou israhl

8. kai ereiV proV thn ghn tou israhl idou egw proV se kai ekspasw to egceiridion mou ek tou koleou autou kai exoleqreusw ek sou adikon kai anomon

9. anq' wn exoleqreusw ek sou adikon kai anomon outwV exeleusetai to egceiridion mou ek tou koleou autou epi pasan sarka apo aphliwtou ewV borra

10. kai epignwsetai pasa sarx dioti egw kurioV exespasa to egceiridion mou ek tou koleou autou kai ouk apostreyei ouketi

11. kai su uie anqrwpou katastenaxon en suntribh osfuoV sou kai en odunaiV stenaxeiV kat' ofqalmouV autwn

12. kai estai ean eipwsin proV se eneka tinoV su stenazeiV kai ereiV epi th aggelia dioti ercetai kai qrausqhsetai pasa kardia kai pasai ceireV paraluqhsontai kai ekyuxei pasa sarx kai pan pneuma kai panteV mhroi molunqhsontai ugrasia idou ercetai kai estai legei kurioV kurioV

13. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

14. uie anqrwpou profhteuson kai ereiV tade legei kurioV eipon romfaia romfaia oxunou kai qumwqhti

15. opwV sfaxhV sfagia oxunou opwV genh eiV stilbwsin etoimh eiV paralusin sfaze exoudenei apwqou pan xulon

16. kai edwken authn etoimhn tou kratein ceira autou exhkonhqh romfaia estin etoimh tou dounai authn eiV ceira apokentountoV

17. anakrage kai ololuxon uie anqrwpou oti auth egeneto en tw law mou auth en pasin toiV afhgoumenoiV tou israhl paroikhsousin epi romfaia egeneto en tw law mou dia touto krothson epi thn ceira sou

18. oti dedikaiwtai kai ti ei kai fulh apwsqh ouk estai legei kurioV kurioV

19. kai su uie anqrwpou profhteuson kai krothson ceira epi ceira kai diplasiason romfaian h trith romfaia traumatiwn estin romfaia traumatiwn h megalh kai eksthsei autouV

20. opwV qrausqh h kardia kai plhqunqwsin oi asqenounteV epi pasan pulhn autwn paradedontai eiV sfagia romfaiaV eu gegonen eiV sfaghn eu gegonen eiV stilbwsin

21. diaporeuou oxunou ek dexiwn kai ex euwnumwn ou an to proswpon sou exegeirhtai

22. kai egw de krothsw ceira mou proV ceira mou kai enafhsw ton qumon mou egw kurioV lelalhka

23. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

24. kai su uie anqrwpou diataxon seautw duo odouV tou eiselqein romfaian basilewV babulwnoV ek cwraV miaV exeleusontai ai duo kai ceir en arch odou polewV ep' archV

25. odou diataxeiV tou eiselqein romfaian epi rabbaq uiwn ammwn kai epi thn ioudaian kai epi ierousalhm en mesw authV

26. dioti sthsetai basileuV babulwnoV epi thn arcaian odon ep' archV twn duo odwn tou manteusasqai manteian tou anabrasai rabdon kai eperwthsai en toiV gluptoiV kai hpatoskophsasqai ek dexiwn autou

27. egeneto to manteion epi ierousalhm tou balein caraka tou dianoixai stoma en boh uywsai fwnhn meta kraughV tou balein caraka epi taV pulaV authV kai balein cwma kai oikodomhsai belostaseiV

28. kai autoV autoiV wV manteuomenoV manteian enwpion autwn kai autoV anamimnhskwn adikiaV autou mnhsqhnai

29. dia touto tade legei kurioV anq' wn anemnhsate taV adikiaV umwn en tw apokalufqhnai taV asebeiaV umwn tou oraqhnai amartiaV umwn en pasaiV taiV asebeiaiV umwn kai en toiV epithdeumasin umwn anq' wn anemnhsate en toutoiV alwsesqe

30. kai su bebhle anome afhgoumene tou israhl ou hkei h hmera en kairw adikiaV peraV

31. tade legei kurioV afeilou thn kidarin kai epeqou ton stefanon auth ou toiauth estai etapeinwsaV to uyhlon kai to tapeinon uywsaV

32. adikian adikian qhsomai authn oud' auth toiauth estai ewV ou elqh w kaqhkei kai paradwsw autw

33. kai su uie anqrwpou profhteuson kai ereiV tade legei kurioV proV touV uiouV ammwn kai proV ton oneidismon autwn kai ereiV romfaia romfaia espasmenh eiV sfagia kai espasmenh eiV sunteleian egeirou opwV stilbhV

34. en th orasei sou th mataia kai en tw manteuesqai se yeudh tou paradounai se epi trachlouV traumatiwn anomwn wn hkei h hmera en kairw adikiaV peraV

35. apostrefe mh katalushV en tw topw toutw w gegennhsai en th gh th idia sou krinw se

36. kai ekcew epi se orghn mou en puri orghV mou emfushsw epi se kai paradwsw se eiV ceiraV andrwn barbarwn tektainontwn diafqoran

37. en puri esh katabrwma to aima sou estai en mesw thV ghV sou ou mh genhtai sou mneia dioti egw kurioV lelalhka

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina