1. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2. uie anqrwpou profhteuson epi touV poimenaV tou israhl profhteuson kai eipon toiV poimesi tade legei kurioV kurioV w poimeneV israhl mh boskousin poimeneV eautouV ou ta probata boskousin oi poimeneV

3. idou to gala katesqete kai ta eria periballesqe kai to pacu sfazete kai ta probata mou ou boskete

4. to hsqenhkoV ouk eniscusate kai to kakwV econ ouk eswmatopoihsate kai to suntetrimmenon ou katedhsate kai to planwmenon ouk epestreyate kai to apolwloV ouk ezhthsate kai to iscuron kateirgasasqe mocqw

5. kai diesparh ta probata mou dia to mh einai poimenaV kai egenhqh eiV katabrwma pasi toiV qhrioiV tou agrou

6. kai diesparh mou ta probata en panti orei kai epi pan bounon uyhlon kai epi proswpou pashV thV ghV diesparh kai ouk hn o ekzhtwn oude o apostrefwn

7. dia touto poimeneV akousate logon kuriou

8. zw egw legei kurioV kurioV ei mhn anti tou genesqai ta probata mou eiV pronomhn kai genesqai ta probata mou eiV katabrwma pasi toiV qhrioiV tou pediou para to mh einai poimenaV kai ouk exezhthsan oi poimeneV ta probata mou kai eboskhsan oi poimeneV eautouV ta de probata mou ouk eboskhsan

9. anti toutou poimeneV

10. tade legei kurioV kurioV idou egw epi touV poimenaV kai ekzhthsw ta probata mou ek twn ceirwn autwn kai apostreyw autouV tou mh poimainein ta probata mou kai ou boskhsousin eti oi poimeneV auta kai exeloumai ta probata mou ek tou stomatoV autwn kai ouk esontai autoiV eti eiV katabrwma

11. dioti tade legei kurioV idou egw ekzhthsw ta probata mou kai episkeyomai auta

12. wsper zhtei o poimhn to poimnion autou en hmera otan h gnofoV kai nefelh en mesw probatwn diakecwrismenwn outwV ekzhthsw ta probata mou kai apelasw auta apo pantoV topou ou diesparhsan ekei en hmera nefelhV kai gnofou

13. kai exaxw autouV ek twn eqnwn kai sunaxw autouV apo twn cwrwn kai eisaxw autouV eiV thn ghn autwn kai boskhsw autouV epi ta orh israhl kai en taiV faragxin kai en pash katoikia thV ghV

14. en nomh agaqh boskhsw autouV kai en tw orei tw uyhlw israhl esontai ai mandrai autwn ekei koimhqhsontai kai ekei anapausontai en trufh agaqh kai en nomh pioni boskhqhsontai epi twn orewn israhl

15. egw boskhsw ta probata mou kai egw anapausw auta kai gnwsontai oti egw eimi kurioV tade legei kurioV kurioV

16. to apolwloV zhthsw kai to planwmenon epistreyw kai to suntetrimmenon katadhsw kai to ekleipon eniscusw kai to iscuron fulaxw kai boskhsw auta meta krimatoV

17. kai umeiV probata tade legei kurioV kurioV idou egw diakrinw ana meson probatou kai probatou kriwn kai tragwn

18. kai ouc ikanon umin oti thn kalhn nomhn enemesqe kai ta kataloipa thV nomhV umwn katepateite toiV posin umwn kai to kaqesthkoV udwr epinete kai to loipon toiV posin umwn etarassete

19. kai ta probata mou ta pathmata twn podwn umwn enemonto kai to tetaragmenon udwr upo twn podwn umwn epinon

20. dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw diakrinw ana meson probatou iscurou kai ana meson probatou asqenouV

21. epi taiV pleuraiV kai toiV wmoiV umwn diwqeisqe kai toiV kerasin umwn ekeratizete kai pan to ekleipon exeqlibete

22. kai swsw ta probata mou kai ou mh wsin eti eiV pronomhn kai krinw ana meson kriou proV krion

23. kai anasthsw ep' autouV poimena ena kai poimanei autouV ton doulon mou dauid kai estai autwn poimhn

24. kai egw kurioV esomai autoiV eiV qeon kai dauid en mesw autwn arcwn egw kurioV elalhsa

25. kai diaqhsomai tw dauid diaqhkhn eirhnhV kai afaniw qhria ponhra apo thV ghV kai katoikhsousin en th erhmw kai upnwsousin en toiV drumoiV

26. kai dwsw autouV perikuklw tou orouV mou kai dwsw ton ueton umin ueton eulogiaV

27. kai ta xula ta en tw pediw dwsei ton karpon autwn kai h gh dwsei thn iscun authV kai katoikhsousin epi thV ghV autwn en elpidi eirhnhV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV en tw suntriyai me ton zugon autwn kai exeloumai autouV ek ceiroV twn katadoulwsamenwn autouV

28. kai ouk esontai eti en pronomh toiV eqnesin kai ta qhria thV ghV ouketi mh fagwsin autouV kai katoikhsousin en elpidi kai ouk estai o ekfobwn autouV

29. kai anasthsw autoiV futon eirhnhV kai ouketi esontai apollumenoi limw epi thV ghV kai ou mh enegkwsin eti oneidismon eqnwn

30. kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn kai autoi laoV mou oikoV israhl legei kurioV

31. probata mou kai probata poimniou mou este kai egw kurioV o qeoV umwn legei kurioV kurioV

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina