1. kai su uie anqrwpou labe seautw plinqon kai qhseiV authn pro proswpou sou kai diagrayeiV ep' authn polin thn ierousalhm

2. kai dwseiV ep' authn periochn kai oikodomhseiV ep' authn promacwnaV kai peribaleiV ep' authn caraka kai dwseiV ep' authn parembolaV kai taxeiV taV belostaseiV kuklw

3. kai su labe seautw thganon sidhroun kai qhseiV auto toicon sidhroun ana meson sou kai ana meson thV polewV kai etoimaseiV to proswpon sou ep' authn kai estai en sugkleismw kai sugkleiseiV authn shmeion estin touto toiV uioiV israhl

4. kai su koimhqhsh epi to pleuron sou to aristeron kai qhseiV taV adikiaV tou oikou israhl ep' autou kata ariqmon twn hmerwn penthkonta kai ekaton aV koimhqhsh ep' autou kai lhmyh taV adikiaV autwn

5. kai egw dedwka soi taV duo adikiaV autwn eiV ariqmon hmerwn enenhkonta kai ekaton hmeraV kai lhmyh taV adikiaV tou oikou israhl

6. kai sunteleseiV tauta panta kai koimhqhsh epi to pleuron sou to dexion kai lhmyh taV adikiaV tou oikou iouda tessarakonta hmeraV hmeran eiV eniauton teqeika soi

7. kai eiV ton sugkleismon ierousalhm etoimaseiV to proswpon sou kai ton braciona sou sterewseiV kai profhteuseiV ep' authn

8. kai egw idou dedwka epi se desmouV kai mh strafhV apo tou pleurou sou epi to pleuron sou ewV ou suntelesqwsin ai hmerai tou sugkleismou sou

9. kai su labe seautw purouV kai kriqaV kai kuamon kai fakon kai kegcron kai oluran kai embaleiV auta eiV aggoV en ostrakinon kai poihseiV auta sautw eiV artouV kai kat' ariqmon twn hmerwn aV su kaqeudeiV epi tou pleurou sou enenhkonta kai ekaton hmeraV fagesai auta

10. kai to brwma sou o fagesai en staqmw eikosi siklouV thn hmeran apo kairou ewV kairou fagesai auta

11. kai udwr en metrw piesai to ekton tou in apo kairou ewV kairou piesai

12. kai egkrufian kriqinon fagesai auta en bolbitoiV koprou anqrwpinhV egkruyeiV auta kat' ofqalmouV autwn

13. kai ereiV tade legei kurioV o qeoV tou israhl outwV fagontai oi uioi israhl akaqarta en toiV eqnesin

14. kai eipa mhdamwV kurie qee tou israhl idou h yuch mou ou memiantai en akaqarsia kai qnhsimaion kai qhrialwton ou bebrwka apo genesewV mou ewV tou nun oude eiselhluqen eiV to stoma mou pan kreaV ewlon

15. kai eipen proV me idou dedwka soi bolbita bown anti twn bolbitwn twn anqrwpinwn kai poihseiV touV artouV sou ep' autwn

16. kai eipen proV me uie anqrwpou idou egw suntribw sthrigma artou en ierousalhm kai fagontai arton en staqmw kai en endeia kai udwr en metrw kai en afanismw piontai

17. opwV endeeiV genwntai artou kai udatoV kai afanisqhsetai anqrwpoV kai adelfoV autou kai takhsontai en taiV adikiaiV autwn

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina