1. tade legei kurioV poreuou kai katabhqi eiV ton oikon tou basilewV iouda kai lalhseiV ekei ton logon touton

2. kai ereiV akoue logon kuriou basileu iouda o kaqhmenoV epi qronou dauid su kai o oikoV sou kai o laoV sou kai oi eisporeuomenoi taiV pulaiV tautaiV

3. tade legei kurioV poieite krisin kai dikaiosunhn kai exaireisqe dihrpasmenon ek ceiroV adikountoV auton kai proshluton kai orfanon kai chran mh katadunasteuete kai mh asebeite kai aima aqwon mh ekcehte en tw topw toutw

4. dioti ean poiounteV poihshte ton logon touton kai eiseleusontai en taiV pulaiV tou oikou toutou basileiV kaqhmenoi epi qronou dauid kai epibebhkoteV ef' armatwn kai ippwn autoi kai oi paideV autwn kai o laoV autwn

5. ean de mh poihshte touV logouV toutouV kat' emautou wmosa legei kurioV oti eiV erhmwsin estai o oikoV outoV

6. oti tade legei kurioV kata tou oikou basilewV iouda galaad su moi arch tou libanou ean mh qw se eiV erhmon poleiV mh katoikhqhsomenaV

7. kai epaxw epi se andra oleqreuonta kai ton pelekun autou kai ekkoyousin taV eklektaV kedrouV sou kai embalousin eiV to pur

8. kai dieleusontai eqnh dia thV polewV tauthV kai erousin ekastoV proV ton plhsion autou dia ti epoihsen kurioV outwV th polei th megalh tauth

9. kai erousin anq' wn egkatelipon thn diaqhkhn kuriou qeou autwn kai prosekunhsan qeoiV allotrioiV kai edouleusan autoiV

10. mh klaiete ton teqnhkota mhde qrhneite auton klausate klauqmw ton ekporeuomenon oti ouk epistreyei eti kai ou mh idh thn ghn patridoV autou

11. dioti tade legei kurioV epi sellhm uion iwsia ton basileuonta anti iwsia tou patroV autou oV exhlqen ek tou topou toutou ouk anastreyei ekei ouketi

12. all' h en tw topw ou metwkisa auton ekei apoqaneitai kai thn ghn tauthn ouk oyetai eti

13. w o oikodomwn oikian autou ou meta dikaiosunhV kai ta uperwa autou ouk en krimati para tw plhsion autou ergatai dwrean kai ton misqon autou ou mh apodwsei autw

14. wkodomhsaV seautw oikon summetron uperwa ripista diestalmena qurisin kai exulwmena en kedrw kai kecrismena en miltw

15. mh basileuseiV oti su paroxunh en acaz tw patri sou ou fagontai kai ou piontai beltion hn se poiein krima kai dikaiosunhn kalhn

16. ouk egnwsan ouk ekrinan krisin tapeinw oude krisin penhtoV ou touto estin to mh gnwnai se eme legei kurioV

17. idou ouk eisin oi ofqalmoi sou oude h kardia sou kalh all' eiV thn pleonexian sou kai eiV to aima to aqwon tou ekceein auto kai eiV adikhma kai eiV fonon tou poiein

18. dia touto tade legei kurioV epi iwakim uion iwsia basilea iouda ouai epi ton andra touton ou mh koywntai auton w adelfe oude mh klausontai auton oimmoi kurie

19. tafhn onou tafhsetai sumyhsqeiV rifhsetai epekeina thV pulhV ierousalhm

20. anabhqi eiV ton libanon kai kekraxon kai eiV thn basan doV thn fwnhn sou kai bohson eiV to peran thV qalasshV oti sunetribhsan panteV oi erastai sou

21. elalhsa proV se en th paraptwsei sou kai eipaV ouk akousomai auth h odoV sou ek neothtoV sou ouk hkousaV thV fwnhV mou

22. pantaV touV poimenaV sou poimanei anemoV kai oi erastai sou en aicmalwsia exeleusontai oti tote aiscunqhsh kai atimwqhsh apo pantwn twn filountwn se

23. katoikousa en tw libanw ennosseuousa en taiV kedroiV katastenaxeiV en tw elqein soi wdinaV wV tiktoushV

24. zw egw legei kurioV ean genomenoV genhtai ieconiaV uioV iwakim basileuV iouda aposfragisma epi thV ceiroV thV dexiaV mou ekeiqen ekspasw se

25. kai paradwsw se eiV ceiraV twn zhtountwn thn yuchn sou wn su eulabh apo proswpou autwn eiV ceiraV twn caldaiwn

26. kai aporriyw se kai thn mhtera sou thn tekousan se eiV ghn ou ouk etecqhV ekei kai ekei apoqaneisqe

27. eiV de thn ghn hn autoi eucontai taiV yucaiV autwn ou mh apostreywsin

28. htimwqh ieconiaV wV skeuoV ou ouk estin creia autou oti exerrifh kai exeblhqh eiV ghn hn ouk hdei

29. gh gh akoue logon kuriou

30. grayon ton andra touton ekkhrukton anqrwpon oti ou mh auxhqh ek tou spermatoV autou anhr kaqhmenoV epi qronou dauid arcwn eti en tw iouda

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina